فیلترهای مهم و کاربردی دیده‌بان بازار بورس

یکی از امکانات مهم و کاربردی سایت بورس تهران، قابلیت فیلتر نویسی می‌باشد که امکان انتخاب و تحلیل سهام را راحت‌تر می‌کند. این گزینه در منوی بالای صفحه‌ی دیده‌بان بازار در سایت بورس تهران (www.tsetmc.com) قرار دارد.

توجه داشته باشید، فیلترها یکی از روش‌های تحلیلی در بورس است و نباید به تنهایی معیار خرید و فروش قرار گیرد. جهت معامله‌گری و تأیید سهم‌های خروجی فیلترها، می‌‌بایست تحلیل فاندامنتال (بنیادی)، تحلیل تکنیکال (فنی) و روان‌شناسی بازار (تجربه) آن‌ها را نیز بررسی کرد تا ریسک سرمایه‌گذاری شما کاهش یابد.

همواره جدیدترین و بهترین فیلترهایی که نوشته‌ام بررسی می‌شوند تا بدون مشکل بتوانید از آن‌ها استفاده کنید؛ این فیلترها در صورت لزوم آپدیت و فیلترهای جدید نیز اضافه می‌شوند.

توجه: جهت استفاده‌ی دقیق و بدون خطا از فیلترها، بهتر است تنظیمات دیده‌بان بازار بورس را مانند تصویر زیر انجام دهید؛ در صورتی که هیچ سهمی نمایش داده نشد، احتمالاً شروط فیلتر مربوطه را نداشته و یا سایت بورس مشکل فنی موقت دارد که می‌بایست در زمان‌های مختلف و یا با مرورگرهای مختلف امتحان کنید. در صورتی که سؤال یا پیشنهادی دارید، در قسمت نظرات (انتهای مطلب) بیان فرمائید.

بیش از 500 فیلتر مهم و کاربردی بورس:

1. ورود پول هوشمند (فیلتر طلایی):

(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0

2. ورود پول هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی (فیلتر طلایی):

(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)

3. ورود پول:

(tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

4. ورود پول و کد به کد حقوقی به حقیقی:

(tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)

5. سهم‌هایی که حجم خرید حقیقی‌ها بیش از 50% و حجم فروش حقوقی‌ها بیش از 50% معاملات و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است (کد به کد حقوقی به حقیقی):

(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

6. سهم‌هایی که حجم خرید حقیقی‌ها بیش از 70% و حجم فروش حقوقی‌ها بیش از 70% معاملات است (کد به کد حقوقی به حقیقی):

(ct).Buy_I_Volume>0.7*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.7*(tvol)

7. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی بیش از 2 برابر تعداد فروشندگان حقوقی و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است:

(ct).Buy_CountN>=2*((ct).Sell_CountN)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

8. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی بیش از 5 برابر تعداد فروشندگان حقوقی است:

(ct).Buy_CountN>=5*((ct).Sell_CountN)

9. خروج پول هوشمند:

(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0

10. خروج پول هوشمند و کد به کد حقیقی به حقوقی:

(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0&&(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)

11. خروج پول:

(tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

12. خروج پول و کد به کد حقیقی به حقوقی:

(tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)

13. سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها بیش از 50% و حجم فروش حقیقی‌ها بیش از 50% معاملات و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است (کد به کد حقیقی به حقوقی):

(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

14. سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها بیش از 70% و حجم فروش حقیقی‌ها بیش از 70% معاملات است (کد به کد حقیقی به حقوقی):

(ct).Buy_N_Volume>0.7*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.7*(tvol)

15. سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی بیش از 2 برابر تعداد خریداران حقوقی و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است:

(ct).Sell_CountN>=2*((ct).Buy_CountN)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

16. سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی بیش از 5 برابر تعداد خریداران حقوقی است:

(ct).Sell_CountN>=5*((ct).Buy_CountN)

17. سهم‌هایی که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل مثبت 3% و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است (الگوی ساعت مثبت):

(pl)>=(pc)*1.03&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

18. سهم‌هایی که درصد قیمت آخرین معامله حداقل 2% بیشتر از درصد قیمت پایانی و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است (الگوی ساعت مثبت):

(plp)-(pcp)>2&&(plc)<0&&(pmin)==(tmin)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

19. سهم‌هایی که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل مثبت 3% است (الگوی ساعت یا تیک):

(pl)>=(pc)*1.03

20. سهم‌هایی که درصد قیمت آخرین معامله حداقل 2% بیشتر از درصد قیمت پایانی است (الگوی ساعت یا تیک):

(plp)-(pcp)>2&&(plc)<0&&(pmin)==(tmin)

21. سهم‌هایی که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل منفی 3% و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است (الگوی ساعت منفی):

(pl)*1.03<=(pc)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

22. سهم‌هایی که درصد قیمت آخرین معامله حداقل 2% کمتر از درصد قیمت پایانی و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است (الگوی ساعت منفی):

(pcp)-(plp)>2&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

23. سهم‌هایی که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل منفی 3% است (الگوی ساعت یا تیک):

(pl)*1.03<=(pc)

24. سهم‌هایی که درصد قیمت آخرین معامله حداقل 2% کمتر از درصد قیمت پایانی است (الگوی ساعت یا تیک):

(pcp)-(plp)>2

25. سهم‌هایی که امروز حداقل 5 برابر میانگین حجم ماهیانه معامله شده‌اند (حجم‌های مشکوک):

(tvol)>5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)

26. افزایش حجم معاملات نسبت به 3 ماه و 12 ماه گذشته (حجم‌های مشکوک):

(tvol)>[is5]&&(tvol)>2*[is6]

27. سهم‌هایی که ورود یا خروج نقدینگی داشته‌اند و حجم معاملات 4 برابر میانگین حجم هفته گذشته است:

(tvol)>4*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J)/6)

28. سهم‌هایی که چند روز است منفی هستند و حجم معاملات بیشتر از میانگین ماهانه است:

(pc)<0.97*[ih][0].PClosing&&[ih][0].PClosing<0.97*[ih][1].PClosing&&[ih][1].PClosing<0.97*[ih][2].PClosing&&[ih][2].PClosing<0.97*[ih][3].PClosing&&(tvol)>=([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30

29. سهم‌هایی که حجم معاملات افزایش یافته و قدرت خریداران حقیقی بیش از 3 برابر قدرت فروشندگان حقیقی است:

(tvol)>[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>3*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

30. سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله بیش از 1% مثبت و قیمت پایانی بیش از 1% منفی است:

(plp)>1&&(pcp)<-1

31. سهم‌هایی که در حال برگشت قیمتی از منفی به مثبت هستند و می‌توان برای نوسان‌گیری روزانه به کار برد:

(pcp)<-3&&(plp)>-3

32. سهم‌هایی که روند نزولی‌شان تمام شده و آماده‌ی روند صعودی هستند:

(pf)<(py)&&(plp)<1&&(tno)>10&&(pl)>(py)

33. صف فروش‌هایی که جمع شده‌اند و گارد صعودی گرفته‌اند:

(tvol)>(bvol)&&(pmin)==(tmin)&&(((pl)-(pc))/(pl))*100>1.5&&(ct).Sell_CountI>=(ct).Buy_CountI&&(tno)>20

34. سهم‌هایی که در روند صعودی تثبیت شده‌اند و صف خرید نیستند:

(pl)>1.01*(pf)&&(tno)>10&&(pf)>1.01*(py)&&(pl)!=(tmax)

35. سهم‌هایی که تقاضای بالایی در قیمت‌های مثبت دارند:

((qd1)+(qd2)+(qd3))>50*((qo1)+(qo2)+(qo3))&&(pl)==(pmax)

36. سهم‌هایی که در آستانه‌ی صف خرید هستند:

(po1)<=(tmax)&&(po1)>=(tmax)-1&&(pd1)<(tmax)
(pl)>=0.994*(tmax)&&(qo1)>0
(plp)>+4.6&&(qd1)>0
(pl)>=(tmax)-6&&(pl)<=(tmax)&&(po1)<=(tmax)&&(zo1)!=0

37. سهم‌هایی که کندل چکش یا مرد آویزان دارند:

(pl)>(pf)&&(pmax)-(pl)<0.2*((pmax)-(pmin))&&(pl)-(pf)>=0.25*((pmax)-(pmin))&&(pl)-(pf)<0.33*((pmax)-(pmin))

(pl)>(pc)&&(pmax)>(pmin)&&(pl)>(py)&&(pmax)>(py)&&(pf)>=(py)&&(pl)>(pmin)&&(pl)>(pf)&&(pl)/(pf)<1.015&&(pl)/(pf)>1.005&&(pmax)==(pl)&&(tno)>1

38. سهم‌هایی که در یک ماه گذشته بیش از 20% افت داشته‌اند:

([ih][20].PriceMax-(pl))/[ih][20].PriceMax>.20

39. سهم‌هایی که در 5 روز گذشته منفی معامله شده‌اند:

[ih][5].PClosing>[ih][4].PClosing&&[ih][4].PClosing>[ih][3].PClosing&&[ih][3].PClosing>[ih][2].PClosing&&[ih][2].PClosing>[ih][1].PClosing&&[ih][1].PClosing>[ih][0].PClosing

40. سهم‌هایی که حداقل 3 روز است بیش از 4% منفی هستند:

(pcp)<-4&&[ih][0].PClosing<0.96*[ih][1].PClosing&&[ih][1].PClosing<0.96*[ih][2].PClosing

41. سهم‌هایی که کم‌ترین قیمت را نسبت به 3 روز گذشته دارند:

(pl)<[ih][2].PriceMin&&(pl)<[ih][1].PriceMin&&(pl)<[ih][0].PriceMin

42. سهم‌هایی که صف خرید هستند:

(pd1)==(tmax)&&(qd1)>0

43. سهم‌هایی که صف خرید کم حجم دارند:

(pd1)==(tmax)&&(qd1)>=.2*(bvol)&&(qd1)<=(bvol)

44. سهم‌هایی که حجم صف خرید آن‌ها بیشتر از حجم مبنا است:

(pd1)==(tmax)&&(qd1)>(bvol)

45. سهم‌هایی که حجم صف خرید آن‌ها بیش از 2 برابر حجم مبنا است:

(pd1)==(tmax)&&(qd1)>=2*(bvol)

46. سهم‌هایی که حجم صف خرید آن‌ها بیش 1 میلیون است:

(pd1)==(tmax)&&(qo1)==0&&(qd1)>=1000000

47. سهم‌هایی که حجم صف خرید آن‌ها زیر 1 میلیون است:

(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)<1000000

48. سهم‌هایی که امروز از منفی به مثبت رفته‌اند:

(pf)>(py)&&(pl)<(py)

49. سهم‌هایی که امروز از مثبت به منفی رفته‌اند:

(pf)<(py)&&(pl)>(py)

50. سهم‌هایی که امروز مثبت بسته شده‌اند:

(pl)>(py)
(plc)>0
(plp)>0

51. سهم‌هایی که امروز منفی بسته شده‌اند:

(pl)<(py)
(plc)<0
(plp)<0

52. سهم‌هایی که امروز منفی بسته شده‌اند و احتمالاً فردا نیز منفی باشند:

(pl)<(py)&&(pc)>0

53. سهم‌هایی که سفارش‌های خریداران سنگین و تعداد خریداران حقیقی بیشتر از تعداد فروشندگان حقیقی است:

(qd1)*(pd1)+(qd2)*(pd2)+(qd3)*(pd3)>=2*((qo1)*(po1)+(qo2)*(po2)+(qo3)*(po3))&&(pl)>=(py)&&(pl)!=(tmax)&&(tno)>30&&(ct).Buy_CountI>=(ct).Sell_CountI

54. سهم‌هایی که در آستانه‌ی صف فروش هستند:

(pl)<=1.006*(tmin)&&(qd1)>0

55. سهم‌هایی که صف فروش هستند:

(pl)==(tmin)&&(po1)==(tmin)

56. سهم‌هایی که حجم صف فروش آن‌ها بیشتر از حجم مبنا است:

(pl)==(tmin)&&(po1)==(tmin)&&(qo1)>(bvol)

57. سهم‌هایی که حجم صف فروش آن‌ها بیش از 2 برابر حجم مبنا است:

(po1)==(tmin)&&(qo1)>=2*(bvol)

58. سهم‌هایی که حجم صف فروش آن‌ها زیر 1 میلیون است:

(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)<1000000

59. سهم‌هایی که حجم صف فروش آن‌ها بیش 1 میلیون است:

(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)>=1000000

60. سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله آن‌ها بالاترین قیمت روزشان است:

(pmax)==(pl)

61. سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله آن‌ها پایین‌ترین قیمت روزشان است:

(pmin)==(pl)

62. شرکت‌هایی که تعداد سهام‌شان بیش از 50 میلیارد است (بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی):

(z)>=50000000000

63. شرکت‌هایی که تعداد سهام‌شان زیر 100 میلیون است (کوچک‌ترین شرکت‌های بورسی):

(z)<=100000000

64. شرکت‌هایی که ارزش بازارشان بیش از 20 هزار میلیارد تومان است (شرکت‌های دارای بالاترین ارزش بازار در بورس و فرابورس):

(z)*(pc)>=200000000000000

(mv)>=200000000000000

65. شرکت‌هایی که ارزش بازارشان زیر 300 میلیارد تومان است (شرکت‌های دارای پایین‌ترین ارزش بازار در بورس و فرابورس):

(z)*(pc)<=3000000000000

(mv)<=3000000000000

66. سهم‌هایی که قیمت‌شان زیر 200 تومان است (ارزان‌ترین سهام بازار بورس و فرابورس):

(pc)<2000

67. سهم‌هایی که قیمت‌شان زیر 1000 تومان است:

(pc)<10000

68. سهم‌هایی که قیمت‌شان بیش از 5000 تومان است (گران‌ترین سهام بازار بورس و فرابورس):

(pc)>=50000

69. سهم‌هایی که قیمت‌شان 500 تا 1000 تومان است:

(pc)>=5000&&(pc)<=10000

70. شرکت‌هایی که P/E بالای 300 دارند (شرکت‌های دارای بالاترین (P/E (TTM در بازار بورس و فرابورس):

(pe)>=300

71. شرکت‌هایی که P/E زیر 8 دارند (شرکت‌های دارای پایین‌ترین (P/E (TTM در بازار بورس و فرابورس):

(pe)<=8

72. شرکت‌هایی که EPS بالای 500 تومان دارند:

(eps)>=5000

73. سهم‌هایی که تعداد معاملات‌شان بیش از 5000 است:

(tno)>=5000

74. سهم‌هایی که تعداد معاملات‌شان زیر 100 است:

(tno)<=100

75. سهم‌هایی که حجم معاملات‌شان بیش از 50 میلیون است:

(tvol)>=50000000

76. سهم‌هایی که حجم معاملات‌شان زیر 100 هزار است:

(tvol)<=100000

77. سهم‌هایی که ارزش معاملات‌شان بیش از 5 میلیارد تومان است:

(tval)>=50000000000

78. سهم‌هایی که ارزش معاملات‌شان زیر 100 میلیون تومان است:

(tval)<=1000000000

79. سهم‌هایی که دیروز قیمت پایانی منفی و قیمت آخرین معامله مثبت بوده است:

[ih][0].PClosing<[ih][1].PClosing&&[ih][0].PDrCotVal>[ih][1].PClosing

80. سهم‌هایی که دیروز قیمت پایانی مثبت و قیمت آخرین معامله منفی بوده است:

[ih][0].PClosing>[ih][1].PClosing&&[ih][0].PDrCotVal<[ih][1].PClosing

81. سهم‌های مثبت دیروز:

[ih][0].PDrCotVal>[ih][1].PClosing

82. سهم‌هایی که دیروز صف خرید بوده‌اند:

[ih][0].PDrCotVal==Math.floor([ih][1].PClosing*1.05)

83. سهم‌هایی که دیروز صف فروش بوده‌اند:

[ih][0].PDrCotVal==Math.ceil([ih][1].PClosing*0.95)

84. سهم‌هایی که قیمت پایانی امروز بیش‌تر از قیمت دیروز است:

(pc)>(py)

85. سهم‌هایی که قیمت پایانی امروز کمتر از قیمت دیروز است:

(pc)<(py)

86. سهم‌هایی که کندل دوجی صلیب ساخته‌اند:

(pf)==(pl)&&(pmax)>(pl)&&(pmin)<(pl)

87. سهم‌هایی که میانگین قیمت 3 روزه آن‌ها از میانگین قیمت 14 روزه بیشتر است:

(([ih][0].PClosing+[ih][1].PClosing+[ih][2].PClosing)/3)>(([ih][0].PClosing+[ih][1].PClosing+[ih][2].PClosing+[ih][3].PClosing+[ih][4].PClosing+[ih][5].PClosing+[ih][6].PClosing+[ih][7].PClosing+[ih][8].PClosing+[ih][9].PClosing+[ih][10].PClosing+[ih][11].PClosing+[ih][12].PClosing+[ih][13].PClosing)/14)

88. سهم‌هایی که قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است:

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

89. سهم‌هایی که قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است:

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

90. سهم‌هایی که قدرت خریداران حقیقی بیش از 5 برابر قدرت فروشندگان حقیقی است:

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=5*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

91. سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها بیشتر از حجم خرید حقیقی‌ها است:

(ct).Buy_N_Volume>(ct).Buy_I_Volume

92. سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها بیشتر از فروش‌شان است:

(ct).Buy_N_Volume>(ct).Sell_N_Volume

93. سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها بیش از نصف حجم کل معاملات است:

(ct).Buy_N_Volume>(tvol)*0.5

94. سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته است:

(ct).Buy_N_Volume>[is5]

95. سهم‌هایی که حجم فروش حقوقی‌ها بیشتر از حجم فروش حقیقی‌ها است:

(ct).Sell_N_Volume>(ct).Sell_I_Volume

96. سهم‌هایی که حجم فروش حقوقی‌ها بیش از 10 برابر میزان خریدشان است:

(ct).Sell_N_Volume>10*(ct).Buy_N_Volume

97. سهم‌هایی که حجم فروش حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته است:

(ct).Sell_N_Volume>[is5]

98. سهم‌هایی که حجم خرید حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume>[is5]

99. سهم‌هایی که حجم فروش حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته است:

(ct).Sell_I_Volume>[is5]

100. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی بیش از 2 برابر تعداد فروشندگان حقیقی است:

(ct).Buy_CountI>=2*((ct).Sell_CountI)

101. سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقیقی بیش از 2 برابر تعداد خریداران حقیقی است:

(ct).Sell_CountI>=2*((ct).Buy_CountI)

102. سهم‌هایی که حجم سفارش‌های خرید بیش از 10 برابر حجم سفارش‌های فروش است:

((qd1)+(qd2)+(qd3))>(10*((qo1)+(qo2)+(qo3)))

103. سهم‌هایی که حجم سفارش‌های فروش بیش از 10 برابر حجم سفارش‌های خرید است:

((qo1)+(qo2)+(qo3))>(10*((qd1)+(qd2)+(qd3)))

104. فشار فروش حقیقی و حقوقی:

(qd1)+(qd2)+(qd3)<((qo1)+(qo2)+(qo3))/10

105. افزایش حجم معاملات بیش از میانگین حجم 3 ماه گذشته:

(tvol)>[is5]

106. افزایش حجم معاملات بیش از 3 برابر میانگین حجم 3 ماه گذشته:

(tvol)>3*[is5]

107. افزایش حجم معاملات بیش از 5 برابر میانگین حجم 12 ماه گذشته:

(tvol)>5*[is6]

108. سهم‌هایی که نوسان بیش از 5% در روز داشته‌اند:

((pmax)-(pmin))/(pmin)>=0.05

109. سهم‌هایی که درصد تغییر قیمت آخرین معامله آن‌ها بیش از 3 درصد باشد:

(plp)>=3

110. سهم‌هایی که درصد تغییر قیمت آخرین معامله آن‌ها زیر 3 درصد باشد:

(plp)<=-3

111. سهم‌هایی که درصد تغییر قیمت پایانی آن‌ها بیش از 3 درصد باشد:

(pcp)>=3

112. سهم‌هایی که درصد تغییر قیمت پایانی آن‌ها زیر 3 درصد باشد:

(pcp)<=-3

113. سهم‌هایی که کم‌ترین قیمت امروز آن‌ها بیشتر از قیمت دیروز است:

(py)<(pmin)

114. سهم‌هایی که بیش‌ترین قیمت امروز آن‌ها کمتر از قیمت دیروز است:

(py)>(pmax)

115. سهم‌هایی که اولین قیمت امروز آن‌ها بیشتر یا مساوی قیمت دیروز است:

(pf)>=(py)

116. سهم‌هایی که اولین قیمت امروز آن‌ها کمتر یا مساوی قیمت دیروز است:

(pf)<=(py)

117. سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله بیشتر یا مساوی قیمت پایانی است:

(pl)>=(pc)

118. سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله کمتر یا مساوی قیمت پایانی است:

(pl)<=(pc)

119. سهم‌هایی که تغییر قیمت آخرین معامله بیش از 1000 ریال است:

(plc)>=1000

120. سهم‌هایی که تغییر قیمت آخرین معامله کمتر از 50 ریال است:

(plc)<=50

121. سهم‌هایی که تغییر قیمت پایانی بیش از 1000 ریال است:

(pcc)>=1000

122. سهم‌هایی که تغییر قیمت پایانی کمتر از 50 ریال است:

(pcc)<=50

123. سهم‌هایی که حجم معاملات‌شان بیش از حجم مبنا است:

(tvol)>(bvol)

124. نمایش معاملات بلوکی:

(l18)[(l18).length-1]=='2'

125. نمایش معاملات عمده:

(l18)[(l18).length-1]=='4'

126. شرکت‌های زیان‌ده:

(eps)<0

127. نمایش حق تقدم‌ها:

(l18)[(l18).length-1]=='ح'

128. سهم‌هایی که حجم مبنای آن‌ها 1 است:

(bvol)==1

129. دیده‌بان بازار فقط گروه خاصی را نمایش دهد (مثال: گروه زراعت – کد گروه‌ها در سایت بورس قابل مشاهده است):

(cs)==01

130. دیده‌بان بازار فقط سهم‌های پورتفوی شما را نمایش دهد (نماد سهم‌های خود را جایگزین کنید):

(l18).indexOf("فولاد")==0
(l18).indexOf("فولاد")==0   ||   (l18).indexOf("ذوب")==0

131. سهم‌هایی که پایین‌ترین درصد قیمت آخرین معامله و پایانی را دارند:

(pd1)==(tmin)&&(pc)==(pl)

132. سهم‌هایی که بالاترین درصد قیمت آخرین معامله و پایانی را دارند:

(pd1)==(tmax)&&(pc)==(pl)

133. شرکت‌های کوچکی که خرید سهامداران حقوقی بیش از 30 درصد حجم معاملات است:

(z)*(pc)<=5000000000000&&(ct).Sell_N_Volume<=(ct).Buy_N_Volume&&(ct).Buy_N_Volume>=0.3*(tvol)

134. سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله بالاترین قیمت روز است و صف خرید نیستند:

(pl)==(pmax)&&(pl)!=(tmax)

135. سهم‌هایی قیمت پایانی امروزشان بیشتر از دیروز، سفارش‌های خرید بیش از 3 برابر سفارش‌های فروش و حجم معاملات بیش از حجم مبنا است:

(pc)>(py)&&(tvol)>=(bvol)&&((qd1)+(qd2)+(qd3))>(3*((qo1)+(qo2)+(qo3)))

136. سهم‌هایی که سفارش‌های خرید بیش از 100 برابر سفارش‌های فروش است:

((qd1)+(qd2)+(qd3))>(100*((qo1)+(qo2)+(qo3)))

137. سهم‌هایی که پیش‌بینی می‌شود فردا مثبت باشند:

(tno)>50&&(tvol)>(bvol)&&(bvol)<=7000000&&(plp)>=(pcp)+1.5&&(eps)>0

138. سهم‌هایی که چندین روز منفی بوده‌اند و در حال برگشت روند از منفی به مثبت هستند:

((pl)<((pf)-((pf)-(pmin))/2)&&(pl)>((pmin)+((pf)-(pmin))/4)&&(plp)<=1&&(tno)>10&&(pf)>(pmin)&&(pf)>(py)) || ((pf)<(py)&&(plp)<1&&(tno)>10&&(pl)>(py)) || ((pl)>1.01*(pf)&&(tno)>10&&(pf)>1.01*(py)&&(pl)!=(tmax)) || ((pl)>1.02*(pf)&&(tno)>10&&(pl)!=(tmax)) || ((pf)<1.01*(pmin)&&(plp)<=1&&(tno)>10&&(pl)>1.02*(pmin))

139. سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله 10 درصد کمتر از قیمت 21 روز پیش است:

[ih][21].PClosing<(pl)-((pl)*0.1)

140. سهم‌هایی که حداقل 3 روز اخیر صف فروش بوده‌اند:

(py)>(pf)&&(pmin)==(pmax)&&(pmin)==(pl)&&[ih][0].PriceYesterday>[ih][0].PriceFirst&&[ih][0].PriceMin==[ih][0].PriceMax&&[ih][0].PriceMin==[ih][0].PDrCotVal&&[ih][1].PriceYesterday>[ih][1].PriceFirst&&[ih][1].PriceMin==[ih][1].PriceMax&&[ih][1].PriceMin==[ih][1].PDrCotVal

141. سهم‌هایی که حداقل 3 روز اخیر صف خرید بوده‌اند:

(py)<(pf)&&(pmin)==(pmax)&&(pmin)==(pl)&&[ih][0].PriceYesterday<[ih][0].PriceFirst&&[ih][0].PriceMin==[ih][0].PriceMax&&[ih][0].PriceMin==[ih][0].PDrCotVal&&[ih][1].PriceYesterday<[ih][1].PriceFirst&&[ih][1].PriceMin==[ih][1].PriceMax&&[ih][1].PriceMin==[ih][1].PDrCotVal

142. سهم‌هایی که حداقل روز قبل صف خرید بوده است:

[ih][0].PDrCotVal==Math.floor([ih][1].PClosing*1.05)

143. سهم‌هایی که کندل ستاره ثاقب یا چکش وارونه دارند:

(pc)>(pl)&&(pmax)>(pmin)&&(py)>(pl)&&(py)>=(pf)&&(pl)>(pmin)&&(pl)>(pf)&&(pl)/(pf)<1.015&&(pl)/(pf)>1.005&&(pmax)>(pl)&&(tno)>1

144. سهم‌هایی که کندل دوجی سنجاقک دارند:

(pmin)<(pl)&&(pl)==(pf)&&(pl)/(pf)<1.005&&(pf)>(pc)&&(pl)>(pc)

145. سهم‌هایی که درصد قیمت آخرین معامله بین مثبت 2 تا 4 است:

(plp)<=4&&(plp)>=2

146. سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله بیش از 4 درصد بیشتر از روز قبل است:

(plp)>(([ih][0].PDrCotVal-(pl))/[ih][0].PDrCotVal>.4)

147. سهم‌هایی که نسبت به 2 ماه قبل، 50 درصد افت داشته‌اند:

(([ih][59].PriceMax-(pl))/[ih][59].PriceMax>.50)

148. سهم‌هایی که قیمت اولین معامله بزرگتر و یا یا مساوی پایین‌ترین قیمت است:

(pf)>=(pmin)

149. سهم‌هایی که قیمت اولین معامله کوچکتر و یا مساوی بالاترین قیمت است:

(pf)<=(pmax)

150. سهم‌هایی که قیمت پایانی دیروز بیشتر از پایین‌ترین قیمت امروز است:

(py)>(pmin)

151. سهم‌هایی که قیمت پایانی دیروز کمتر از بالاترین قیمت امروز است:

(py)<(pmax)

152. سهم‌هایی که قیمت اولین معامله بیشتر از قیمت آخرین معامله است:

(pf)>(pl)

153. سهم‌هایی که قیمت اولین معامله کمتر از قیمت آخرین معامله است:

(pf)<(pl)

154. سهم‌هایی که قیمت اولین معامله بیشتر از قیمت پایانی است:

(pf)>(pc)

155. سهم‌هایی که قیمت اولین معامله کمتر از قیمت پایانی است:

(pf)<(pc)

156. سهم‌هایی که پایین‌ترین قیمت بیشتر از قیمت پایانی است:

(pmin)>(pc)

157. سهم‌هایی که پایین‌ترین قیمت با قیمت پایانی برابر است:

(pmin)==(pc)

158. سهم‌هایی که پایین‌ترین قیمت بزرگتر و یا مساوی قیمت پایانی است:

(pmin)>=(pc)

159. سهم‌هایی که بالاترین قیمت با پایین‌ترین قیمت برابر است:

(pmin)==(pmax)

160. سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله کمتر از بالاترین قیمت است:

(pl)<(pmax)

161. سهم‌هایی که قیمت پایانی کمتر از بالاترین قیمت است:

(pc)<(pmax)

162. سهم‌هایی که قیمت پایانی با بالاترین قیمت برابر است:

(pc)==(pmax)

163. سهم‌هایی که بالاترین قیمت کمتر از قیمت پایانی است:

(pmax)<(pc)

164. سهم‌هایی که قیمت پایانی دیروز بیشتر از اولین، کم‌ترین و بیش‌ترین قیمت امروز است:

(py)>(pf)&&(py)>(pmin)&&(py)>(pmax)

165. سهم‌هایی که قیمت پایانی دیروز بیشتر از قیمت آخرین معامله و کمتر از اولین و کم‌ترین قیمت امروز است:

(py)>(pl)&&(py)<(pf)&&(py)<(pmin)

166. سهم‌هایی که قیمت پایانی دیروز کمتر بالاترین قیمت، قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی امروز است:

(py)<(pmax)&&(py)<(pl)&&(py)<(pc)

167. سهم‌هایی که قیمت اولین معامله بیشتر از کم‌ترین، بیش‌ترین و قیمت آخرین معامله است:

(pf)>(pmin)&&(pf)>(pmax)&&(pf)>(pl)

168. سهم‌هایی که قیمت اولین معامله بیشتر از قیمت پایانی و کمتر از بالاترین قیمت است:

(pf)>(pc)&&(pf)<(pmax)

169. سهم‌هایی که قیمت اولین معامله کمتر از قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی است:

(pf)<(pl)&&(pf)<(pc)

170. سهم‌هایی که پایین‌ترین قیمت کمتر از قیمت آخرین معامله و پایانی و بالاترین قیمت بیشتر از قیمت آخرین معامله است:

(pmin)<(pl)&&(pmin)<(pc)&&(pmax)>(pl)

171. سهم‌هایی که قیمت پایانی امروز بیشتر از قیمت پایانی دیروز است:

(pc)>[ih][0].PClosing

172. سهم‌هایی که قیمت پایانی امروز با قیمت پایانی برابر است:

(pc)==[ih][0].PClosing

173. سهم‌هایی که قیمت پایانی امروز بیشتر از قیمت پایانی 2 روز قبل است:

(pc)>[ih][1].PClosing

174. سهم‌هایی که قیمت پایانی دیروز بیشتر از قیمت پایانی 2 روز قبل است:

[ih][0].PClosing>[ih][1].PClosing

175. سهم‌هایی که قیمت پایانی امروز کمتر از قیمت پایانی دیروز است:

(pc)<[ih][0].PClosing

176. سهم‌هایی که قیمت پایانی امروز کمتر از قیمت پایانی 2 روز قبل است:

(pc)<[ih][1].PClosing

177. سهم‌هایی که قیمت پایانی دیروز کمتر از قیمت پایانی 2 روز قبل است:

[ih][0].PClosing<[ih][1].PClosing

178. سهم‌هایی که قیمت پایانی امروز بیشتر از قیمت آخرین معامله دیروز است:

(pc)>[ih][0].PDrCotVal

179. سهم‌هایی که قیمت پایانی امروز با قیمت آخرین معامله دیروز برابر است:

(pc)==[ih][0].PDrCotVal

180. سهم‌هایی که قیمت پایانی امروز بیشتر از قیمت آخرین معامله 2 روز قبل است:

(pc)>[ih][1].PDrCotVal

181. سهم‌هایی که قیمت پایانی دیروز بیشتر از قیمت آخرین معامله 2 روز قبل است:

[ih][0].PClosing>[ih][1].PDrCotVal

182. سهم‌هایی که قیمت پایانی امروز کمتر از قیمت آخرین معامله 2 روز قبل است:

(pc)<[ih][1].PDrCotVal

183. سهم‌هایی که قیمت پایانی دیروز کمتر از قیمت آخرین معامله 2 روز قبل است:

[ih][0].PClosing<[ih][1].PDrCotVal

184. سهم‌هایی که حجم معاملات امروز بیشتر از حجم معاملات دیروز است:

(tvol)>[ih][0].QTotTran5J

185. سهم‌هایی که حجم معاملات امروز بیشتر از حجم معاملات 2 روز قبل است:

(tvol)>[ih][1].QTotTran5J

186. سهم‌هایی که حجم معاملات دیروز بیشتر از حجم معاملات 2 روز قبل است:

[ih][0].QTotTran5J>[ih][1].QTotTran5J

187. سهم‌هایی که حجم معاملات امروز کمتر از حجم معاملات 2 روز قبل است:

(tvol)<[ih][1].QTotTran5J

188. سهم‌هایی که حجم معاملات دیروز کمتر از حجم معاملات 2 روز قبل است:

[ih][0].QTotTran5J<[ih][1].QTotTran5J

189. سهم‌هایی که تعداد معاملات دیروز بیشتر از 1000 است:

[ih][0].ZTotTran>1000

190. سهم‌هایی که تعداد معاملات امروز بیشتر از دیروز است:

(tno)>[ih][0].ZTotTran

191. سهم‌هایی که تعداد معاملات امروز بیشتر از 2 روز قبل است:

(tno)>[ih][1].ZTotTran

192. سهم‌هایی که تعداد معاملات دیروز بیشتر از 2 روز قبل است:

[ih][0].ZTotTran>[ih][1].ZTotTran

193. سهم‌هایی که تعداد معاملات دیروز کمتر از 100 است:

[ih][0].ZTotTran<100

194. سهم‌هایی که تعداد معاملات امروز کمتر از 2 روز قبل است:

(tno)<[ih][1].ZTotTran

195. سهم‌هایی که تعداد معاملات دیروز کمتر از 2 روز قبل است:

[ih][0].ZTotTran<[ih][1].ZTotTran

196. سهم‌هایی که ارزش معاملات امروز بیشتر از دیروز است:

(tval)>[ih][0].QTotCap

197. سهم‌هایی که ارزش معاملات دیروز بیشتر از 2 روز قبل است:

[ih][0].QTotCap>[ih][1].QTotCap

198. سهم‌هایی که ارزش معاملات امروز کمتر از دیروز است:

(tval)<[ih][0].QTotCap

199. سهم‌هایی که ارزش معاملات دیروز کمتر از 2 روز قبل است:

[ih][0].QTotCap<[ih][1].QTotCap

200. سهم‌هایی که پایین‌ترین قیمت امروز بیشتر از پایین‌ترین قیمت دیروز است:

(pmin)>[ih][0].PriceMin

201. سهم‌هایی که پایین‌ترین قیمت امروز با پایین‌ترین قیمت دیروز برابر است:

(pmin)==[ih][0].PriceMin

202. سهم‌هایی که پایین‌ترین قیمت دیروز بیشتر از پایین‌ترین قیمت 2 روز قبل است:

[ih][0].PriceMin>[ih][1].PriceMin

203. سهم‌هایی که پایین‌ترین قیمت امروز کمتر از پایین‌ترین قیمت دیروز است:

(pmin)<[ih][0].PriceMin

204. سهم‌هایی که پایین‌ترین قیمت دیروز کمتر از پایین‌ترین قیمت 2 روز قبل است:

[ih][0].PriceMin<[ih][1].PriceMin

205. سهم‌هایی که بالاترین قیمت امروز بیشتر از بالاترین قیمت دیروز است:

(pmax)>[ih][0].PriceMax

206. سهم‌هایی که بالاترین قیمت امروز با بالاترین قیمت دیروز برابر است:

(pmax)==[ih][0].PriceMax

207. سهم‌هایی که بالاترین قیمت دیروز بیشتر از بالاترین قیمت 2 روز قبل است:

[ih][0].PriceMax>[ih][1].PriceMax

208. سهم‌هایی که بالاترین قیمت امروز کمتر از بالاترین قیمت دیروز است:

(pmax)<[ih][0].PriceMax

209. سهم‌هایی که بالاترین قیمت دیروز کمتر از بالاترین قیمت 2 روز قبل است:

[ih][0].PriceMax<[ih][1].PriceMax

210. سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله امروز بیشتر از قیمت آخرین معامله دیروز است:

(pl)>[ih][0].PDrCotVal

211. سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله امروز با قیمت آخرین معامله دیروز برابر است:

(pl)==[ih][0].PDrCotVal

212. سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله دیروز بیشتر از قیمت آخرین معامله 2 روز قبل است:

[ih][0].PDrCotVal>[ih][1].PDrCotVal

213. سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله امروز کمتر از قیمت آخرین معامله دیروز است:

(pl)<[ih][0].PDrCotVal

214. سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله دیروز کمتر از قیمت آخرین معامله 2 روز قبل است:

[ih][0].PDrCotVal<[ih][1].PDrCotVal

215. سهم‌هایی که قیمت اولین معامله امروز بیشتر از قیمت اولین معامله دیروز است:

(pf)>[ih][0].PriceFirst

216. سهم‌هایی که قیمت اولین معامله امروز با قیمت اولین معامله دیروز برابر است:

(pf)==[ih][0].PriceFirst

217. سهم‌هایی که قیمت اولین معامله دیروز بیشتر از قیمت اولین معامله 2 روز قبل است:

[ih][0].PriceFirst>[ih][1].PriceFirst

218. سهم‌هایی که قیمت اولین معامله امروز کمتر از قیمت اولین معامله دیروز است:

(pf)<[ih][0].PriceFirst

219. سهم‌هایی که قیمت اولین معامله دیروز کمتر از قیمت اولین معامله 2 روز قبل است:

[ih][0].PriceFirst<[ih][1].PriceFirst

220. افزایش ارزش معاملات بیش از میانگین 3 ماه گذشته:

(tval)>[is1]

221. افزایش ارزش معاملات بیش از میانگین 12 ماه گذشته:

(tval)>[is2]

222. کاهش ارزش معاملات زیر میانگین 3 ماه گذشته:

(tval)<[is1]

223. کاهش ارزش معاملات زیر میانگین 12 ماه گذشته:

(tval)<[is2]

224. سهم‌هایی که میانگین ارزش معاملا‌ت 3 ماه گذشته بیش از 5 میلیارد تومان است:

[is1]>50000000000

225. سهم‌هایی که میانگین ارزش معاملا‌ت 12 ماه گذشته بیش از 5 میلیارد تومان است:

[is2]>50000000000

226. سهم‌هایی که میانگین ارزش معاملا‌ت 3 ماه گذشته زیر 5 میلیارد تومان است:

[is1]<50000000000

227. سهم‌هایی که میانگین ارزش معاملا‌ت 12 ماه گذشته زیر 5 میلیارد تومان است:

[is2]<50000000000

228. کاهش حجم معاملات زیر میانگین 3 ماه گذشته:

(tvol)<[is5]

229. کاهش حجم معاملات زیر میانگین 12 ماه گذشته:

(tvol)<[is6]

230. سهم‌هایی که میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته بیش از 5 میلیون است:

[is5]>50000000

231. سهم‌هایی که میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته بیش از 5 میلیون است:

[is6]>50000000

232. سهم‌هایی که میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته زیر 200 هزار است:

[is5]<200000

233. سهم‌هایی که میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته زیر 200 هزار است:

[is6]<200000

234. افزایش تعداد معاملات بیش از میانگین 3 ماه گذشته:

(tno)>[is9]

235. افزایش تعداد معاملات بیش از میانگین 12 ماه گذشته:

(tno)>[is10]

236. کاهش تعداد معاملات زیر میانگین 3 ماه گذشته:

(tno)<[is9]

237. کاهش تعداد معاملات زیر میانگین 12 ماه گذشته:

(tno)<[is10]

238. سهم‌هایی که میانگین تعداد معاملات 3 ماه گذشته بیش از 5000 باشد:

[is9]>5000

239. سهم‌هایی که میانگین تعداد معاملات 12 ماه گذشته بیش از 2000 باشد:

[is10]>2000

240. سهم‌هایی که میانگین تعداد معاملات 3 ماه گذشته زیر 1000 باشد:

[is9]<1000

241. سهم‌هایی که میانگین تعداد معاملات 12 ماه گذشته زیر 3000 باشد:

[is10]<3000

242. سهم‌هایی که در 3 ماه گذشته بیش از 30 روز منفی داشته‌اند:

[is18]>30

243. سهم‌هایی که در 3 ماه گذشته زیر 20 روز منفی داشته‌اند:

[is18]<20

244. سهم‌هایی که در 12 ماه گذشته بیش از 100 روز منفی داشته‌اند:

[is19]>100

245. سهم‌هایی که در 12 ماه گذشته زیر 80 روز منفی داشته‌اند:

[is19]<80

246. سهم‌هایی که در روزهای منفی 3 ماه گذشته بیش از 50 درصد منفی داشته‌اند:

[is20]>50

247. سهم‌هایی که در روزهای منفی 3 ماه گذشته زیر 30 درصد منفی داشته‌اند:

[is20]<30

248. سهم‌هایی که در روزهای منفی 12 ماه گذشته بیش از 40 درصد منفی داشته‌اند:

[is21]>40

249. سهم‌هایی که در روزهای منفی 12 ماه گذشته زیر 35 درصد منفی داشته‌اند:

[is21]<35

250. سهم‌هایی که در 3 ماه گذشته بیش از 30 روز مثبت داشته‌اند:

[is26]>30

251. سهم‌هایی که در 3 ماه گذشته زیر 25 روز مثبت داشته‌اند:

[is26]<25

252. سهم‌هایی که در 12 ماه گذشته بیش از 100 روز مثبت داشته‌اند:

[is27]>100

253. سهم‌هایی که در 12 ماه گذشته زیر 80 روز مثبت داشته‌اند:

[is27]<80

254. سهم‌هایی که در روزهای مثبت 3 ماه گذشته بیش از 50 درصد مثبت داشته‌اند:

[is28]>50

255. سهم‌هایی که در روزهای مثبت 3 ماه گذشته زیر 30 درصد مثبت داشته‌اند:

[is28]<30

256. سهم‌هایی که در روزهای مثبت 12 ماه گذشته بیش از 55 درصد مثبت داشته‌اند:

[is29]>55

257. سهم‌هایی که در روزهای مثبت 12 ماه گذشته زیر 50 درصد مثبت داشته‌اند:

[is29]<50

258. سهم‌هایی که در 3 ماه گذشته میانگین حجم خرید حقیقی‌ها بیش از 10 میلیون است:

[is50]>10000000

259. سهم‌هایی که در 3 ماه گذشته میانگین حجم خرید حقیقی‌ها زیر 1 میلیون است:

[is50]<1000000

260. سهم‌هایی که در 12 ماه گذشته میانگین حجم خرید حقیقی‌ها بیش از 10 میلیون است:

[is51]>10000000

261. سهم‌هایی که در 12 ماه گذشته میانگین حجم خرید حقیقی‌ها زیر 1 میلیون است:

[is51]<1000000

262. سهم‌هایی که در 3 ماه گذشته میانگین حجم خرید حقوقی‌ها بیش از 8 میلیون است:

[is54]>8000000

263. سهم‌هایی که در 3 ماه گذشته میانگین حجم خرید حقوقی‌ها زیر 100 هزار است:

[is54]<100000

264. سهم‌هایی که در 12 ماه گذشته میانگین حجم خرید حقوقی‌ها بیش از 8 میلیون است:

[is55]>8000000

265. سهم‌هایی که در 12 ماه گذشته میانگین حجم خرید حقوقی‌ها زیر 100 هزار است:

[is55]<100000

266. سهم‌هایی که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقیقی بیش از 2000 است:

[is58]>2000

267. سهم‌هایی که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقیقی زیر 300 است:

[is58]<300

268. سهم‌هایی که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقیقی بیش از 1000 است:

[is59]>1000

269. سهم‌هایی که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقیقی زیر 200 است:

[is59]<200

270. سهم‌هایی که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقوقی بیش از 10 است:

[is62]>10

271. سهم‌هایی که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقوقی زیر 1 است:

[is62]<1

272. سهم‌هایی که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقوقی بیش از 8 است:

[is63]>8

273. سهم‌هایی که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران حقوقی زیر 1 است:

[is63]<1

274. سهم‌هایی که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران بیش از 1000 است:

[is66]>1000

275. سهم‌هایی که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران زیر 250 است:

[is66]<250

276. سهم‌هایی که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران بیش از 1000 است:

[is67]>1000

277. سهم‌هایی که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد خریداران زیر 200 است:

[is67]<200

278. سهم‌هایی که در 3 ماه گذشته میانگین حجم فروش حقیقی‌ها بیش از 10 میلیون است:

[is70]>10000000

279. سهم‌هایی که در 3 ماه گذشته میانگین حجم فروش حقیقی‌ها زیر 1 میلیون است:

[is70]<1000000

280. سهم‌هایی که در 12 ماه گذشته میانگین حجم فروش حقیقی‌ها بیش از 10 میلیون است:

[is71]>10000000

281. سهم‌هایی که در 12 ماه گذشته میانگین حجم فروش حقیقی‌ها زیر 1 میلیون است:

[is71]<1000000

282. سهم‌هایی که در 3 ماه گذشته میانگین حجم فروش حقوقی‌ها بیش از 8 میلیون است:

[is74]>8000000

283. سهم‌هایی که در 3 ماه گذشته میانگین حجم فروش حقوقی‌ها زیر 100 هزار است:

[is74]<100000

284. سهم‌هایی که در 12 ماه گذشته میانگین حجم فروش حقوقی‌ها بیش از 8 میلیون است:

[is75]>8000000

285. سهم‌هایی که در 12 ماه گذشته میانگین حجم فروش حقوقی‌ها زیر 100 هزار است:

[is75]<100000

286. سهم‌هایی که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقیقی بیش از 2000 است:

[is78]>2000

287. سهم‌هایی که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقیقی زیر 300 است:

[is78]<300

288. سهم‌هایی که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقیقی بیش از 1000 است:

[is79]>1000

289. سهم‌هایی که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقیقی زیر 200 است:

[is79]<200

290. سهم‌هایی که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقوقی بیش از 10 است:

[is82]>10

291. سهم‌هایی که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقوقی زیر 1 است:

[is82]<1

292. سهم‌هایی که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقوقی بیش از 8 است:

[is83]>8

293. سهم‌هایی که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان حقوقی زیر 1 است:

[is83]<1

294. سهم‌هایی که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان بیش از 1000 است:

[is86]>1000

295. سهم‌هایی که در 3 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان زیر 250 است:

[is86]<250

296. سهم‌هایی که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان بیش از 1000 است:

[is87]>1000

297. سهم‌هایی که در 12 ماه گذشته میانگین تعداد فروشندگان زیر 200 است:

[is87]<200

298. کاهش حجم معاملات زیر میانگین حجم 3 ماه گذشته:

(tvol)<[is5]

299. کاهش حجم معاملات زیر میانگین حجم 12 ماه گذشته:

(tvol)<[is6]

300. سهم‌هایی که حجم خرید حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume>[is6]

301. سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته است:

(ct).Buy_N_Volume>[is6]

302. سهم‌هایی که حجم فروش حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته است:

(ct).Sell_I_Volume>[is6]

303. سهم‌هایی که حجم فروش حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته است:

(ct).Sell_N_Volume>[is6]

304. سهم‌هایی که حجم خرید حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume<[is5]

305. سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته است:

(ct).Buy_N_Volume<[is5]

306. سهم‌هایی که حجم فروش حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته است:

(ct).Sell_I_Volume<[is5]

307. سهم‌هایی که حجم فروش حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات 3 ماه گذشته است:

(ct).Sell_N_Volume<[is5]

308. سهم‌هایی که حجم خرید حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume<[is6]

309. سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته است:

(ct).Buy_N_Volume<[is6]

310. سهم‌هایی که حجم فروش حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته است:

(ct).Sell_I_Volume<[is6]

311. سهم‌هایی که حجم فروش حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم معاملات 12 ماه گذشته است:

(ct).Sell_N_Volume<[is6]

312. سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume>[is50]

313. سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume<[is50]

314. سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume>[is51]

315. سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume<[is51]

316. سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume>[is70]

317. سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume<[is70]

318. سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume>[is71]

319. سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume<[is71]

320. سهم‌هایی که حجم فروش امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته است:

(ct).Sell_I_Volume>[is70]

321. سهم‌هایی که حجم فروش امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته است:

(ct).Sell_I_Volume<[is70]

322. سهم‌هایی که حجم فروش امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

(ct).Sell_I_Volume>[is71]

323. سهم‌هایی که حجم فروش امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

(ct).Sell_I_Volume<[is71]

324. سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته است:

[is50]>[is70]

325. سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته است:

[is50]<[is70]

326. سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

[is51]>[is71]

327. سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

[is51]<[is71]

328. سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

[is50]>[is51]

329. سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

[is50]<[is51]

330. سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

[is50]>[is71]

331. سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

[is50]<[is71]

332. سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

[is70]>[is71]

333. سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

[is70]<[is71]

334. سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است:

(ct).Buy_N_Volume>[is54]

335. سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است:

(ct).Buy_N_Volume<[is54]

336. سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

(ct).Buy_N_Volume>[is55]

337. سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

(ct).Buy_N_Volume<[is55]

338. سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است:

(ct).Buy_N_Volume>[is74]

339. سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است:

(ct).Buy_N_Volume<[is74]

340. سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

(ct).Buy_N_Volume>[is75]

341. سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

(ct).Buy_N_Volume<[is75]

342. سهم‌هایی که حجم فروش امروز حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است:

(ct).Sell_N_Volume>[is74]

343. سهم‌هایی که حجم فروش امروز حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است:

(ct).Sell_N_Volume<[is74]

344. سهم‌هایی که حجم فروش امروز حقوقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

(ct).Sell_N_Volume>[is75]

345. سهم‌هایی که حجم فروش امروز حقوقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

(ct).Sell_N_Volume<[is75]

346. سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است:

[is54]>[is74]

347. سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است:

[is54]<[is74]

348. سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

[is55]>[is75]

349. سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

[is55]<[is75]

350. سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

[is54]>[is55]

351. سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

[is54]<[is55]

352. سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

[is54]>[is75]

353. سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

[is54]<[is75]

354. سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

[is74]>[is75]

355. سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

[is74]<[is75]

356. سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume>[is54]

357. سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume<[is54]

358. سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume>[is55]

359. سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume<[is55]

360. سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume>[is74]

361. سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume<[is74]

362. سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume>[is75]

363. سهم‌هایی که حجم خرید امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume<[is75]

364. سهم‌هایی که حجم فروش امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است:

(ct).Sell_I_Volume>[is74]

365. سهم‌هایی که حجم فروش امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است:

(ct).Sell_I_Volume<[is74]

366. سهم‌هایی که حجم فروش امروز حقیقی‌ها بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

(ct).Sell_I_Volume>[is75]

367. سهم‌هایی که حجم فروش امروز حقیقی‌ها کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

(ct).Sell_I_Volume<[is75]

368. سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است:

[is50]>[is74]

369. سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است:

[is50]<[is74]

370. سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

[is50]>[is75]

371. سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

[is50]<[is75]

372. سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

[is51]>[is75]

373. سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

[is51]<[is75]

374. سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است:

[is50]>[is54]

375. سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است:

[is50]<[is54]

376. سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

[is50]>[is55]

377. سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

[is50]<[is55]

378. سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

[is51]>[is55]

379. سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم خرید حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

[is51]<[is55]

380. سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است:

[is70]>[is74]

381. سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 3 ماه گذشته است:

[is70]<[is74]

382. سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

[is70]>[is75]

383. سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

[is70]<[is75]

384. سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

[is71]>[is75]

385. سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم فروش حقوقی‌ها در 12 ماه گذشته است:

[is71]<[is75]

386. سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته است:

[is50]>[is5]

387. سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته است:

[is50]<[is5]

388. سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته است:

[is51]>[is6]

389. سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته است:

[is51]<[is6]

390. سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته است:

[is50]>[is6]

391. سهم‌هایی که میانگین حجم خرید حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته است:

[is50]<[is6]

392. سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته است:

[is70]>[is5]

393. سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته است:

[is70]<[is5]

394. سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته است:

[is71]>[is6]

395. سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته است:

[is71]<[is6]

396. سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته است:

[is70]>[is6]

397. سهم‌هایی که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در 12 ماه گذشته است:

[is70]<[is6]

398. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountI>[is58]

399. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountI<[is58]

400. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountI>[is59]

401. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountI<[is59]

402. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountI>[is78]

403. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountI<[is78]

404. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountI>[is79]

405. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountI<[is79]

406. سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است:

(ct).Sell_CountI>[is78]

407. سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است:

(ct).Sell_CountI<[is78]

408. سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است:

(ct).Sell_CountI>[is79]

409. سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است:

(ct).Sell_CountI<[is79]

410. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountN>[is62]

411. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountN<[is62]

412. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountN>[is63]

413. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountN<[is63]

414. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountN>[is82]

415. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountN<[is82]

416. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountN>[is83]

417. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountN<[is83]

418. سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته است:

(ct).Sell_CountN>[is82]

419. سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته است:

(ct).Sell_CountN<[is82]

420. سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی امروز بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است:

(ct).Sell_CountN>[is83]

421. سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی امروز کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است:

(ct).Sell_CountN<[is83]

422. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 3 ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountI>[is66]

423. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد خریداران در 3 ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountI<[is66]

424. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountI>[is67]

425. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountI<[is67]

426. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountI>[is86]

427. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountI<[is86]

428. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountI>[is87]

429. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountI<[is87]

430. سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است:

(ct).Sell_CountI>[is86]

431. سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است:

(ct).Sell_CountI<[is86]

432. سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است:

(ct).Sell_CountI>[is87]

433. سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است:

(ct).Sell_CountI<[is87]

434. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 3 ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountN>[is66]

435. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد خریداران در 3 ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountN<[is66]

436. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountN>[is67]

437. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountN<[is67]

438. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountN>[is86]

439. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountN<[is86]

440. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountN>[is87]

441. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است:

(ct).Buy_CountN<[is87]

442. سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است:

(ct).Sell_CountN>[is86]

443. سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است:

(ct).Sell_CountN<[is86]

444. سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی امروز بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است:

(ct).Sell_CountN>[is87]

445. سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی امروز کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است:

(ct).Sell_CountN<[is87]

446. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است:

[is58]>[is78]

447. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است:

[is58]<[is78]

448. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است:

[is59]>[is79]

449. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است:

[is59]<[is79]

450. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است:

[is58]<[is79]

451. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است:

[is58]<[is79]

452. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است:

[is58]>[is59]

453. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است:

[is58]<[is59]

454. سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است:

[is78]>[is79]

455. سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است:

[is78]<[is79]

456. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته است:

[is62]>[is82]

457. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته است:

[is62]<[is82]

458. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است:

[is63]>[is83]

459. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است:

[is63]<[is83]

460. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است:

[is62]<[is83]

461. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است:

[is62]<[is83]

462. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته است:

[is62]>[is63]

463. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته است:

[is62]<[is63]

464. سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است:

[is82]>[is83]

465. سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته است:

[is82]<[is83]

466. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است:

[is58]>[is86]

467. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است:

[is58]<[is86]

468. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است:

[is59]>[is87]

469. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است:

[is59]<[is87]

470. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است:

[is58]<[is87]

471. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است:

[is58]<[is87]

472. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 3 ماه گذشته است:

[is58]>[is66]

473. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد خریداران در 3 ماه گذشته است:

[is58]<[is66]

474. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است:

[is58]>[is67]

475. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است:

[is58]<[is67]

476. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است:

[is59]>[is67]

477. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است:

[is59]<[is67]

478. سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است:

[is78]>[is86]

479. سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است:

[is78]<[is86]

480. سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است:

[is78]>[is87]

481. سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است:

[is78]<[is87]

482. سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است:

[is79]>[is87]

483. سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است:

[is79]<[is87]

484. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است:

[is62]>[is86]

485. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است:

[is62]<[is86]

486. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است:

[is63]>[is87]

487. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است:

[is63]<[is87]

488. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است:

[is62]<[is87]

489. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است:

[is62]<[is87]

490. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 3 ماه گذشته است:

[is62]>[is66]

491. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد خریداران در 3 ماه گذشته است:

[is62]<[is66]

492. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است:

[is62]>[is67]

493. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است:

[is62]<[is67]

494. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است:

[is63]>[is67]

495. سهم‌هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین تعداد کل تعداد خریداران در 12 ماه گذشته است:

[is63]<[is67]

496. سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است:

[is82]>[is86]

497. سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 3 ماه گذشته است:

[is82]<[is86]

498. سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است:

[is82]>[is87]

499. سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است:

[is82]<[is87]

500. سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است:

[is83]>[is87]

501. سهم‌هایی که میانگین تعداد فروشندگان حقوقی در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در 12 ماه گذشته است:

[is83]<[is87]

502. سهم‌هایی که قدرت خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته است:

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>([is50]/[is58])

503. سهم‌هایی که قدرت خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته است:

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<([is50]/[is58])

504. سهم‌هایی که قدرت خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است:

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>([is51]/[is59])

505. سهم‌هایی که قدرت خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است:

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<([is51]/[is59])

506. سهم‌هایی که قدرت خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است:

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>([is70]/[is78])

507. سهم‌هایی که قدرت خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است:

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<([is70]/[is78])

508. سهم‌هایی که قدرت خریداران حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است:

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>([is71]/[is79])

509. سهم‌هایی که قدرت خریداران حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است:

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<([is71]/[is79])

510. سهم‌هایی که میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است:

([is50]/[is58])>([is51]/[is59])

511. سهم‌هایی که میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است:

([is50]/[is58])<([is51]/[is59])

512. سهم‌هایی که میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است:

([is50]/[is58])>([is70]/[is78])

513. سهم‌هایی که میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است:

([is50]/[is58])<([is70]/[is78])

514. سهم‌هایی که میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است:

([is50]/[is58])>([is71]/[is79])

515. سهم‌هایی که میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است:

([is50]/[is58])<([is71]/[is79])

516. سهم‌هایی که میانگین قدرت خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است:

([is51]/[is59])>([is71]/[is79])

517. سهم‌هایی که میانگین قدرت خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است:

([is51]/[is59])<([is71]/[is79])

518. سهم‌هایی که قدرت فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است:

((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)>([is70]/[is78])

519. سهم‌هایی که قدرت فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته است:

((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)<([is70]/[is78])

520. سهم‌هایی که قدرت فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است:

((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)>([is71]/[is79])

521. سهم‌هایی که قدرت فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است:

((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)<([is71]/[is79])

522. سهم‌هایی که قدرت فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته است:

((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)>([is50]/[is58])

523. سهم‌هایی که قدرت فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 3 ماه گذشته است:

((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)<([is50]/[is58])

524. سهم‌هایی که قدرت فروشندگان حقیقی امروز بیشتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است:

((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)>([is51]/[is59])

525. سهم‌هایی که قدرت فروشندگان حقیقی امروز کمتر از میانگین قدرت خریداران حقیقی در 12 ماه گذشته است:

((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)<([is51]/[is59])

526. سهم‌هایی که میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته بیشتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است:

([is70]/[is78])>([is71]/[is79])

527. سهم‌هایی که میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 3 ماه گذشته کمتر از میانگین قدرت فروشندگان حقیقی در 12 ماه گذشته است:

([is70]/[is78])<([is71]/[is79])

528. سهم‌هایی که در کف قیمتی دو ماهه، حجم معاملات بالایی دارند:

(Math.min([ih][1].PriceMin,[ih][2].PriceMin,[ih][3].PriceMin,[ih][4].PriceMin,[ih][5].PriceMin,[ih][6].PriceMin,[ih][7].PriceMin,[ih][8].PriceMin,[ih][9].PriceMin,[ih][10].PriceMin,[ih][11].PriceMin,[ih][12].PriceMin,[ih][13].PriceMin,[ih][14].PriceMin,[ih][15].PriceMin,[ih][16].PriceMin,[ih][17].PriceMin,[ih][18].PriceMin,[ih][19].PriceMin,[ih][20].PriceMin,[ih][21].PriceMin,[ih][22].PriceMin,[ih][23].PriceMin,[ih][24].PriceMin,[ih][25].PriceMin,[ih][26].PriceMin,[ih][27].PriceMin,[ih][28].PriceMin,[ih][29].PriceMin,[ih][30].PriceMin,[ih][31].PriceMin,[ih][32].PriceMin,[ih][33].PriceMin,[ih][34].PriceMin,[ih][35].PriceMin,[ih][36].PriceMin,[ih][37].PriceMin,[ih][38].PriceMin,[ih][39].PriceMin,[ih][40].PriceMin,[ih][41].PriceMin,[ih][42].PriceMin,[ih][43].PriceMin,[ih][44].PriceMin,[ih][45].PriceMin,[ih][46].PriceMin,[ih][47].PriceMin,[ih][48].PriceMin,[ih][49].PriceMin,[ih][50].PriceMin,[ih][51].PriceMin,[ih][52].PriceMin,[ih][53].PriceMin,[ih][54].PriceMin,[ih][55].PriceMin,[ih][56].PriceMin,[ih][57].PriceMin,[ih][58].PriceMin,[ih][59].PriceMin))>((Math.min((pmin),[ih][1].PriceMin,[ih][2].PriceMin,[ih][3].PriceMin)))&&(tvol)>=(bvol)&&(tvol)>200000

529. سهم‌هایی که حجم معاملات 2 برابر میانگین حجم ماهانه است:

true==function(){
var i
var sum30=0
var avg30
for(i=0;i<30;i++){ sum30=sum30+ [ih][i].QTotTran5J } avg30=Math.round(sum30/30) if ((tvol)>2*avg30 && (tvol)!=0 ) return(1)
}()

530. شرکت‌های کوچکی که در چند روز اخیر با حجم بالایی معامله می‌شوند و استوکاستیک آن‌ها کف است:

true==function()

{

// Calculate the Min Price of Month

var MinPriceOfMonth=function()

{

var minimum=[ih][0].PriceMin;

var n;

for(n=1; n<29; n++) if(minimum>[ih][n].PriceMin)

minimum=[ih][n].PriceMin;

return minimum;

};

// Calculation Volume of 3 days

var VolumeOf3Days=function()

{

var V3D=[ih][0].QTotTran5J;

var n;

for(n=1; n<2; n++)

V3D=(V3D+[ih][n].QTotTran5J)/2;

return V3D;

};

// Calculation Volume of 14 days

var VolumeOf14Days=function()

{

var V14D=[ih][0].QTotTran5J;

var n;

for(n=1; n<13; n++)

V3D=(V14D+[ih][n].QTotTran5J)/2;

return V14D;

};

// Calculation Stochastic

var Stochastic=function()

{

var HighestHigh=0;

var LowestLow=0;

var x;

var Stoch=0;

for (x = 0; x <14; x++) { if ([ih][x].PriceMax > HighestHigh)

{

HighestHigh=[ih][x].PriceMax;

}

if ([ih][x].PriceMin > LowestLow)

{

LowesLow=[ih][x].PriceMin;

}

}

Stoch = 100*((pc)-LowesLow)/(HighestHigh-LowesLow);

return Stoch;

};

if(

// Price

(((pl)-MinPriceOfMonth())/MinPriceOfMonth()*100)<4 // Volume && VolumeOf3Days() >= VolumeOf14Days()

// Stoch

&& Stochastic()<=20 // tno && (tno)>20

// bvol

&& (bvol)<=100000)

{

return true;

}

else

{

return false;

}

}()

531. سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله کم‌ترین قیمت 21 روز اخیر است:

true==function()

{

var MinPrice=function(){

var min=[ih][0].PriceMin;

var ipos;

for(ipos=0;ipos<21;ipos++) if(min>[ih][ipos].PriceMin)

min=[ih][ipos].PriceMin;

return min;

};

if((pl)<MinPrice())

{

return true;

}

else

{

return false;

}

}()

532. سهم‌هایی که مجموع حجم معاملات‌ در 3 روز اخیر بیشتر از 30 میلیون است:

true==function()

{

var i;

var a=0;

for(i=0;i<=2;i++) { a=a+[ih].QTotTran5J; } if(a>10000000)

{

return true;

}

else

{

return false;

}

}()

533. سهم‌هایی که در 6 روز اخیر، کم‌ترین قیمت‌ از قیمت آخرین معامله‌ی امروز کمتر است:

var a=0

var i=0

true==function()

{

for (i=0;i<=5;i++)

{

if((pl)<=[ih].PriceMin)

{

a++

}

}

if (a==6)

{

return true;

}

else

{

return false;

}

}()

534. سهم‌هایی که بالای میانگین متحرک 14 روزه قرار دارند:

true==function()
{

var PriceN=function(){

var price=[ih][0].PClosing ;
var D=14 ;
var N=D-1 ;
var n ;

for(n=1;n<=N;n++) price=[ih][n].PClosing + price ; if(n=N) { price = price /(n+1) ; } return price ; }; if((pl) > PriceN())
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

535. سهم‌هایی که پس از اصلاح چند روزه، با حجم بالایی معامله شده‌اند:

true==function()

{

var MaxPriceOfMonth=function()

{var maximum=[ih][0].PriceMax; var n;

for(n=1; n<29; n++)if(maximum<[ih][n].PriceMax) maximum=[ih][n].PriceMax; return maximum;

};

var IncrementalVolume=function()

{ var V3D=[ih][1].QTotTran5J; var n;

for(n=1; n<4; n++) V3D=(V3D+[ih][n].QTotTran5J)/2; if ([ih][0].QTotTran5J>=3*V3D)

{return 1;

}

};

if(IncrementalVolume()==1 && (tvol)>= (bvol) && ((MaxPriceOfMonth()-(pl))/MaxPriceOfMonth()*100)>=6 && ((MaxPriceOfMonth()-(pl))/MaxPriceOfMonth()*100)<=12 && (py)<=[ih][1].PriceYesterday)

{

return true;

}

else

{

return false;

}

}()

536. فیلتر MFI (سهم‌هایی که MFI بالای 80 و یا زیر 50 دارند):

true==function(){
var i=0
var monyflow
var monyflow2
var pmonyflow=0
var nmonyflow=0
var mfi
//
for(i=0;i<14;i++) { monyflow =[ih].QTotTran5J* ([ih].PClosing + [ih].PriceMax + [ih].PriceMin) / 3 monyflow2 = [ih][i+1].QTotTran5J * ([ih][i+1].PClosing+ [ih][i+1].PriceMax + [ih][i+1].PriceMin) / 3 if ( monyflow > monyflow2 ) pmonyflow = pmonyflow + monyflow
if ( monyflow < monyflow2 ) nmonyflow = nmonyflow + monyflow
}
mfi = 100 - ( 100 / (1+ (pmonyflow / nmonyflow)))
//
if ((tvol)!=0 && mfi<=50 && [is9]>80 ) return (1)
}()

537. فیلتر RSI (سهم‌هایی که RSI بالای 80 و یا زیر 20 دارند):

true==function()
{

var CalculateRSI =function(period){

var len=20;

for (var i = 0; i < len ; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; var change=rec.PClosing-rec.PriceYesterday; if (change> 0) {
rec.gain=change;
rec.loss=0;
}
else
{
rec.gain=0;
rec.loss=-change;
}
}

// Calculate first "average gain" and "average loss"
var gainSum=0;
var lossSum=0;

for (var i = 0; i < period; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
gainSum += rec.gain;
lossSum += rec.loss;
}

var averageGain=gainSum /period;
var averageLoss=lossSum / period;

// Calculate subsequent "average gain" and "average loss" values
for (var i = period + 1; i < len; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];

averageGain=(averageGain* (period - 1) + rec.gain) / period;
averageLoss=(averageLoss* (period - 1) + rec. loss)/ period;

rec.averageGain=averageGain;
rec.averageLoss=averageLoss;
}

// Calculate RSI
var RS = 0; // Relative strength
var RSIndex = 0; // Relative strength index

for (var i = period + 1; i < len; i++) { var rec=[ih][len-1-i]; RS = rec.averageGain/ rec.averageLoss; RSIndex = 100 - 100 / (1 + RS); rec.rsi=RSIndex; } }; if(typeof [ih][0].rsi=="undefined") CalculateRSI(14); if( [ih][0].rsi>80 || [ih][0].rsi<20)
return true;
else
return false;

}()

 

توجه: در دیده‌بان بازار بورس، فیلترها را مانند تصویر زیر در بخش مربوطه وارد نمائید:

درباره میثم محمدی

دکترای مدیریت کسب و کار، کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی، مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه (تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، روان‌شناسی بازار)، مشاور سرمایه‌گذاری در بورس، متخصص آی‌تی، تجارت الکترونیک و بازاریابی، وب‌مستر و طراح وب‌سایت

۳۷۷ نظر

 1. سلام
  ضمن تشکر به خاطر به اشتراک گذاری این مجموعه مفید فیلترها
  میخوام فیلتری بنویسم که کل ارزش صف خریدها رو محاسبه کنه. به عبارت دیگر پولی که برای تمام نمادهایی که صف خرید هستند رو حساب کنه
  با سپاس

 2. با درود فراوان خدمت جناب محمدی عزیز
  چندتا از فیلترهای خوبتان (طلایی) ارور دارد و سهمی هم نمایش نمی دهد. ما با چند مرورگر هم در زمان کاری بورس و هم غیر از آن امتحان کردیم درست نشد.

 3. سلام
  ممنون بابت زحمتی که متحمل شدین واقعا ممنون هستیم.
  یک سوال داشتم از حضورتون
  امکان محاسبه ضریب آلفا و بتا در فیلتر هست یا خیر

  • سلام؛ خواهش می‌کنم
   فیلترها صرفاً بر اساس تابلوی سهم نوشته میشن و خروجی اونا بر اساس اتفاقاتی هست که هر روز در سهم میوفته (تابلو خوانی).
   فرمول محاسبه‌ی ضریب آلفا و بتا به تابلوی سهم ربط داره؟

 4. با سلام و تشکر فراوان
  ارور زیر را می دهد:
  TypeError: Cannot read property ‘QTotTran5J’ of undefined

  • سلام؛ خواهش می‌کنم
   اگه تنظیمات دیده‌بان بازار رو مطابق عکس انجام داده باشید، در صورتی که هیچ سهمی نمایش داده نشد، احتمالاً شروط فیلتر مربوطه را نداشته و یا سایت بورس مشکل فنی موقت دارد که می‌بایست در زمان‌های مختلف و یا با مرورگرهای مختلف امتحان کنید.

 5. سلام
  ممنون از شما بخاطر این فیلترها و اینکه رایگان در اختیار عموم قرار دادین
  دوستان اگه فیلتر نویسی رو تو گوگل سرچ کنن میبینن که همین فیلترها با چه قیمت هایی فروخته میشه و کم پیدا میشن افرادی که از خود گذشتگی کنن
  امروز هم احتمالا سایت tse مشکل داره چون من هر روز کدها رو میزنم و جواب میگیرم اما امروز نشد
  و اما یه خواهش از استاد:
  ممنون بابت بروز رسانی جدید اما لطفا کدها را زود به زود بروز کنید (یعنی کدهای جدیدتر)
  بخصوص (کد به کد ها ورود پول هوشمند و…)
  بازم سپاس

  • سلام؛ خواهش می‌کنم، لطف دارید
   بله همینطوره، مشکل از سایت بورس هست که این روزا هسته‌ی معاملات داغونه…

   اگه فیلترها نیاز به تغییر داشته باشه یا متغییری رو نیاز باشه کم یا زیاد کنم، حتماً انجام میدم.

 6. سلام،ممنون بابت اطلاعات خوبی که در سایتتون قرار دادین.
  من یه مشکلی دارم، وقتی فیلتر طلایی رو اعتبارسنجی میکنم این خطا رو نشون میده، میشه لطفا راهنمایی بفرمایین. ممنون
  TypeError: Cannot read property ‘QTotTran5J’ of undefined

  • سلام؛ خواهش می‌کنم
   اگه تنظیمات دیده‌بان بازار رو مطابق عکس انجام داده باشید، در صورتی که هیچ سهمی نمایش داده نشد، احتمالاً شروط فیلتر مربوطه را نداشته و یا سایت بورس مشکل فنی موقت دارد که می‌بایست در زمان‌های مختلف و یا با مرورگرهای مختلف امتحان کنید.

 7. سلام جناب محمدی وقت بخیر

  مجددا از بابت فیلترها و زحماتی که میکشید تشکر میکنم

  از امروز صبح هر 4 تا فیلتر اول این پیغام رو میده و کار نمیکنن
  TypeError: mw.InstHistory[row.inscode][0] is undefined

  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  • سلام؛ خواهش می‌کنم
   اگه تنظیمات دیده‌بان بازار رو مطابق عکس انجام داده باشید، در صورتی که هیچ سهمی نمایش داده نشد، احتمالاً شروط فیلتر مربوطه را نداشته و یا سایت بورس مشکل فنی موقت دارد که می‌بایست در زمان‌های مختلف و یا با مرورگرهای مختلف امتحان کنید.

 8. سلام عرض اقا میثم عزیز
  اقا میثم من از دو فیلتر طلایی شما استفاده کردم ولی متاسفانه error میده چند روزی امتحان کردم ولی هر روز همین error رو میده تنظیمات رو هم دقیقا مشابه عکس انجام دادم
  ممنون میشم راهنمایی بکنید با تشکر

  خطای زیر در هنگام اجرا مشاهده شد:
  TypeError: Cannot read property ‘0’ of undefined

  • سلام
   اگه تنظیمات دیده‌بان بازار رو مطابق عکس انجام داده باشید، در صورتی که هیچ سهمی نمایش داده نشد، احتمالاً شروط فیلتر مربوطه را نداشته و یا سایت بورس مشکل فنی موقت دارد که می‌بایست در زمان‌های مختلف و یا با مرورگرهای مختلف امتحان کنید.

 9. سلام
  ممنون بابت زحماتتون
  اکثر کد هاتون این حطا رو میده

  خطای زیر در هنگام اجرا مشاهده شد:
  TypeError: Cannot read property ‘0’ of undefined

  چطور برطرفش کنم

  • سلام؛ خواهش می‌کنم
   اگه تنظیمات دیده‌بان بازار رو مطابق عکس انجام داده باشید، در صورتی که هیچ سهمی نمایش داده نشد، احتمالاً شروط فیلتر مربوطه را نداشته و یا سایت بورس مشکل فنی موقت دارد که می‌بایست در زمان‌های مختلف و یا با مرورگرهای مختلف امتحان کنید.

 10. سلام و احترام
  امروز روی اعتبارسنجی فیلترایی که قبلا ثبت کرده بودم بخاطر اینکه سهامی رو نشان نمیداد با این خطا مواجه شدم
  TypeError: mw.InstHistory[row.inscode][0] is undefined
  علت چی میتونه باشه؟
  تشکر از سایت عالیتون

  • سلام؛ خواهش می‌کنم
   اگه تنظیمات دیده‌بان بازار رو مطابق عکس انجام داده باشید، در صورتی که هیچ سهمی نمایش داده نشد، احتمالاً شروط فیلتر مربوطه را نداشته و یا سایت بورس مشکل فنی موقت دارد که می‌بایست در زمان‌های مختلف و یا با مرورگرهای مختلف امتحان کنید.

 11. سلام استاد
  بعضی از کد ها ارور میده مثلا پول هوشمند
  خطای زیر در هنگام اجرا مشاهده شد:
  TypeError: Cannot read property ‘0’ of undefined
  ممنون از زحماتتون

  • سلام؛ خواهش می‌کنم
   اگه تنظیمات دیده‌بان بازار رو مطابق عکس انجام داده باشید، در صورتی که هیچ سهمی نمایش داده نشد، احتمالاً شروط فیلتر مربوطه را نداشته و یا سایت بورس مشکل فنی موقت دارد که می‌بایست در زمان‌های مختلف و یا با مرورگرهای مختلف امتحان کنید.

 12. بنام هستی بخش
  با سلام و عرض ادب. استاد می خواستم از جنابعالی خواهش کنم چند سهم که خوب می شود ارآنها نوسانگیری کرد را به من معرفی کنید. با تشکر

  • سلام
   در این زمینه متأسفانه نمی‌تونم کمکی کنم و اسم بیارم.
   هر کسی می‌بایست متناسب با شخصیت، سن، میزان ریسک‌پذیری و تایم‌فریم سرمایه‌گذاری خود، استراتژی معاملاتی‌اش را تعیین کند.

 13. سلام و تشکر از لطفتون
  فیلترهای 530 و 535 خیلی کاربردی هستند، ولی مشکل اعتبارسنجی دارند. لطفا یه بررسی بفرمایید.
  خطاهاش این دوتاس
  530: TypeError: Cannot read property ‘PriceMin’ of undefined
  535: TypeError: Cannot read property ‘QTotTran5J’ of undefined
  سپاسگزارم

  • سلام؛ خواهش ‌کنم
   اگه تنظیمات دیده‌بان بازار رو مطابق عکس انجام داده باشید، در صورتی که هیچ سهمی نمایش داده نشد، احتمالاً شروط فیلتر مربوطه را نداشته و یا سایت بورس مشکل فنی موقت دارد که می‌بایست در زمان‌های مختلف و یا با مرورگرهای مختلف امتحان کنید.
   این خطا معمولاً در روز و ساعت‌های تعطیلی بازار مشاهده میشه. در ساعات بازار امتحان کنید احتمالاً رفع میشه.

 14. سلام. من یه فیلتری میخاستم که حجم معاملات 30 روز گذشته رو هر روزش رو بهم نشون بده در 30 ستون. مثلا نماد ها در یک ستون و در جلوشون 30 ستون روزانه باشه و هر روش حجمش نوشته شده باشه. خروجی در اکسل یا هرجایی که بشه. امکانش هست؟

 15. سلام سال نو مبارک
  تشکر ویژه بابت مطالب مفیدتون
  بهترین فیلتر در رابطه با حقوقی ها که میشه رفتارشون رو بررسی کرد چه فیلتری هست

 16. سلام استاد عزیز سال نو شما مبارک فیلتر ریختن صف فروش رو میخام یکم سفارشی باشه یه دنیا ممنون میشم. مثلا برای بالا بردن دقت فیلتر تنها سهم هایی که ریزش صف آن ها بیشتر از درصدی از ماکزیمم صف فروش باشد و ماکزیمم صف فروش هم مقدار قابل ملاحظه ای باشد
  امیدوارم خودتون و خانوادتون سلامت باشین و به تمام آرزوهاتون برسین که خالصانه زحمت میکشین

 17. سلام و عرض ادب و تبریک سال نو
  فیلتر سهام خشک شده یا سهامی که چند روزی در یک دامنه نوسان 10 درصدی در حال نوسان هستن خدمت شما هست؟

  • سلام؛ عید شما هم مبارک
   مواردی که فرمودین با هم تناقض داره. سهمی که در روز 10 درصد نوسان داشته باشه، خشک نشده!
   فیلتر «سهم‌هایی که نوسان بیش از 5% در روز داشته‌اند» رو گذاشته‌ام.

 18. با سلام
  لطفا اگه امکانش هست فیلتر فیبوناچی رو هم بزارید ممنون

 19. با سلام و عرض ادب استاد عزیز
  می خواستم ازخدمت شما بپرسم آیا فیلتری هست که تولید و یا عدم تولید یه شرکت را اعلام نماید
  ممنونم بابت تمام اطلاعات بی منتتان

  • سلام؛ خواهش می‌کنم
   فیلترها صرفاً بر اساس تابلوی سهم نوشته میشن و خروجی اونا بر اساس اتفاقاتی هست که هر روز در سهم میوفته (تابلو خوانی).
   موارد بنیادی و صورت‌های مالی تحلیلش ربطی به فیلترها نداره و این امکان با فیلتر نویسی میسر نیست.

 20. سلام
  ممنون از اطلاعات مفیدتون
  میخواستم بدونم چجوری تو معاملات الگوریتمی از فیلتر نویسی استفاده میشه
  آیا از کدهای بخصوصی استفاده می کنن؟

 21. سلام استاد
  عیدتون مبارک باشه
  من همه فیلترهاتون رو وارد کردم ولی ererr میده باید کامل وارد کنم یا قسمتی از اون رو وارد کنم و ممنونم

  • سلام؛ عید شما هم مبارک
   فیلترها رو می‌بایست به‌صورت کامل کپی کنید.
   اگه تنظیمات دیده‌بان بازار رو مطابق عکس انجام داده باشید، در صورتی که هیچ سهمی نمایش داده نشد، احتمالاً شروط فیلتر مربوطه را نداشته و یا سایت بورس مشکل فنی موقت دارد که می‌بایست در زمان‌های مختلف و یا با مرورگرهای مختلف امتحان کنید.
   این خطا معمولاً در روز و ساعت‌های تعطیلی بازار مشاهده میشه. در ساعات بازار امتحان کنید احتمالاً رفع میشه.

 22. بنام هستی بخش
  با سلام خدمت استاد گرامی که بدون منت و چشمداشت به فکر افراد کم درآمد هستید. من وقتی فیلتر پول هوشمند را کپی و در فیلتر پیست میکنم در اعتبار سنجی این پیام را میدهد: (حقیقی و حقوقی را در بخش تنظیمات اطلاعات تکمیلی فعال کنید) لطفا مرا راهنمایی بفرمایید. باتشکر

 23. سلام سال نو مبارک تشکر بابت سایت کاربردیتون میشه درخواست کنم که میانگین حجم ماه رو چطوری باید کدشو بنویسم؟

  • سلام؛ متشکرم، عید شما هم مبارک
   خواهش می‌کنم

   خدمت شما:
   ([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30

 24. و یه خواهش دیگه اگه میشه ما چجوری تشخیص بدیم مثلا یه کد حقیقی یک میلیارد از یک سهم خرید کرده و ساعت ورودش متوجه بشیم چون اخیرا کانالی دیدم در تلگرام از طریق فیلتر نویسی داره ورود پول حقیقی چه تکی چه گروهی با ساعت و قیمت خرید و مبلغ خرید رو نشون میده ایا تو فیلتر نویسی مقدوره یا باید از یه طریق دیگر متوجه این مسئله شد

 25. داداش سلام سال نو مبارک دمت گرم شیر مادر حلالت با این فیلتر های عالیت خدا خیرت بده فقط اگه ممکنه فیلتر rsi زیر 30 رو جدا کنید و ممنون میشم فیلتر جداگونه بزارید

  • سلام؛ متشکرم، عید شما هم مبارک
   خواهش می‌کنم
   فیلتر RSI درست و دقیق کار نمی‌کنه، به همین دلیل پیشنهاد نمی‌کنم اما به هر حال در همین مطلب گذاشتمش اما اون امکان میسر نیست.

 26. سلام جناب محمدی ممنون از فیلترهای خوبی که قرار دادید. ممنون میشم اگه یه توضیح هم در موردشون و نوع استراتژی که ما میتونیم بعد از اعمال این فیلترها داشته باشیم بفرمایید. که مثلا ما میتونیم با فلان فیلتر به چه نتیجه ای برسیم. مثلا فیلتر پول هوشمند رو اگه ترجمه کنید ممنون میشم

  • سلام؛ خواهش می‌کنم
   استراتژی معاملاتی یه امر شخصی هست و هر کسی بر اساس دانش بورسی خودش باید داشته باشه.
   ورود پول هوشمند به طور کلی یعنی خریداران قدرتمند با حجم بالایی وارد سهم شدن.

 27. درود بر شما

  من یه تابع نوشتم برای بدست آوردن میانگین حجم ماه (که البته تعداد روز میگیرد) و خروجی اش با وروردی 30 با خروجی که شما دستی محاسبه کرده بودین یکی هست.
  ولی این مقادیر با مقادیری که سایت برای میانگین حجم ماه سهم نشان میدهد یکی نیست و اختلاف دارد چرا؟

  به ذهنم رسید شاید مربوط به روزهای تعطیل بازار یا روزهایی که سهم بسته است داشته باشد ولی عملکرد داخلی آرایه [ih][n].QTotTran5J را دقیق نمیدانم که چگونه است خودش این شرط را لحاظ نمیکند؟

 28. با سلام و تبریک بمناسبت فرار سیدن سال نو خدمت شما
  امکانش هست فیلتر چکش اصلاحش کنید که این فیلتر فقط در انتهای روند نزولی بهمون نشون بده؟
  با تشکر از زحمات شما.

 29. با سلام و خسته نباشید خدمت استاد گرامی عید شما مبارک
  آقا دست مریزاد. واقعا ممنون از این همه اطلاعات و فیلترهای جالب شما
  استاد اگر لطف کنین من هم برات یه زحمتی داشتم این کد رو می خاستم در صورت لطف شما
  1- سرانه خرید حقیقی ها بیشتر از 1 باشد
  2- حجم روزانه بیشتر از 2 برابر میانگین حجم ماهانه
  3- فروش حقوقی بیشتر از 15 درصد کل فروش همون روز
  و جسارتاً این کد برای ورود میتونه سیگنال قوی باشه؟
  با تشکر

  • سلام؛ ممنون، عید شما هم مبارک؛ خواهش می‌کنم
   منظورتون از سرانه‌ خرید بیشتر از 1 چیه؟! یک چه متغییری هست و از کجا اومده؟

   هر کسی می‌بایست متناسب با شخصیت، سن، میزان ریسک‌پذیری و تایم‌فریم سرمایه‌گذاری خود، استراتژی معاملاتی‌اش را تعیین کند.
   به دلیل اینکه تفاوتی شخصیتی، سنی و نوع سرمایه‌گذاری بین من و بقیه وجود داره، ارائه‌ی استراتژی شخصی و نسخه دادن به بقیه، کار حرفه‌ای نیست. لذا درباره‌ی فیلتر مدنظر شما، نظری نمیدم.

  • با سلام مجدد خدمت استاد گرامی
   قبلا ازتون درخواست فیلتری کرده بودم که بتوان خروجی زیر رو از اون بگیریم در صورت امکان لطف کنین ممنون
   1- (((حجم خرید حقیقی تقسیم بر تعداد خریدار) تقسیم بر (حجم فروش حقیقی بر تعداد فروشنده)) بزرگتر (از 1 باشد))
   2- (حجم معامله شده) برابر یا بیشتر از (2 برابر میانگین ماه)
   با تشکر

  • سلام
   خدمت شما:
   (tvol)>=2*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&(((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)/((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI))>1

 30. سلام خسته نباشید. ببخشید یه نرم افزار یا هر چیزی دیگه ای میشه معرفی کنید تا هر ماه سهم های بنیادی رو فیلتر کنه و فقط تکنیکالش بمونه

  • سلام؛ زنده باشید
   تحلیل بنیادی با تکنیکال کاملاً متفاوته و یه سری متغیرها داره که هر کسی می‌بایست متناسب با تحلیل و استراتژی شخصی خودش به نتیجه برسه؛ لذا نمیشه مثل تکنیکال باهاش رفتار کرد و یا واسش نرم‌افزار فراهم کرد. نرم‌افزارهایی هم که وجود داره بر اساس گزارشات شرکت‌هاست که هر کسی بر اساس تشخیص و تحلیل خودش از بنیادی، اونا رو طراحی کرده. شما باید ببینید از تحلیل بنیادی چی نیاز دارید، بعد از طریق کدال اونا رو پیگیری کنید. نرم‌افزارهای موجود همون دیتای کدال رو به صورت آماده بهتون میده!

 31. سلام و خداقوت
  یک فیلتری معرفی کردین که سهامی نشان میده که سهامی که کمترین قیمت نسبت به 3 روز گذشته داشته باشد. میشه این 3 روز به مقدار بیشتری تغییر بدم؟ مثلا 3 ماه یا 6 ماه؟ اینکه این مقدار حداکثر چقدر میتونم تغییر بدم

 32. سلام و خداقوت
  دکتر جان ممکنه یک فیلتری معرفی کنین که سهامی رو نشان بده که قیمت فعلی سهم نسبت به قیمت 3 ماه یا حداکثر 6 ماه گذشته بیش از 20 درصد افت قیمتی داشته باشد. مشابه اینو دارین سهامی که در 1 ماه گذشته بیش از 20 درصد افت داشته

 33. سلام همواره موفق باشید،
  فیلتر ورود و خروج پول زمانی که ثبت سایت tsetemc و اعتبار سنجی میزنی هیچ خطایی نمیده، ولی تایم بازار اعتبار سنجی میزنی خطا اندکی میده، ممنونم برسی کنیین.

  • سلام؛ ممنون، زنده باشید
   اگه تنظیمات دیده‌بان بازار رو مطابق عکس انجام داده باشید، در صورتی که هیچ سهمی نمایش داده نشد، احتمالاً شروط فیلتر مربوطه را نداشته و یا سایت بورس مشکل فنی موقت دارد که می‌بایست در زمان‌های مختلف و یا با مرورگرهای مختلف امتحان کنید. فیلترها همواره بررسی میشن و به خطاهایی که میده اعتنا نکنید.

 34. سلام
  تبریک میگم سال نو رو انشالله به سلامتی و شادی همراه با موفقیت‌های بیشتر
  من یه بات تلگرامی بورسی دارم
  با توجه به اینکه شما با مناعت طبعتون، این فیلترها رو رایگان در اخیتار همه قرار میدید،
  میتونم فیلترهای شما رو (البته با ذکر منبع) بطور رایگان برای همه بذارم؟

 35. سلام مرسی از این همه فیلتر کاربردی ولی فیلتر ورود پول هوشمند خطا داره همچنین خروج پول هوشمند

  • سلام؛ خواهش می‌کنم
   اگه تنظیمات دیده‌بان بازار رو مطابق عکس انجام داده باشید، در صورتی که هیچ سهمی نمایش داده نشد، احتمالاً شروط فیلتر مربوطه را نداشته و یا سایت بورس مشکل فنی موقت دارد که می‌بایست در زمان‌های مختلف و یا با مرورگرهای مختلف امتحان کنید.
   این خطا معمولاً در روز و ساعت‌های تعطیلی بازار مشاهده میشه. در ساعات بازار امتحان کنید احتمالاً رفع میشه.

 36. سلام
  خیلی عالی و کاربردی بود
  هم آموزشی و هم عملی
  ممنون

 37. سلام جناب محمدی خودتون در معاملاتتون بیشترین و کاربردی ترین فیلتر و استفاده میکنین شماره چند فیلتراتون؟ بالاخره شما هم دنبال سودین

  • سلام
   هر کسی می‌بایست متناسب با شخصیت، سن، میزان ریسک‌پذیری و تایم‌فریم سرمایه‌گذاری خود، استراتژی معاملاتی‌اش را تعیین کند.
   به دلیل اینکه تفاوتی شخصیتی، سنی و نوع سرمایه‌گذاری بین من و بقیه وجود داره، ارائه‌ی استراتژی شخصی و نسخه دادن به بقیه، کار حرفه‌ای نیست.

 38. سلام دقت کردین گاهی اوقات حقوقی ها قیمت سهم رو پایین میکشن جمع میکنن فیلتری دارین؟

 39. سلام اقا میثم. سال نو مبارک
  فوق العاده خوب و کاربردی هستن این فیلترها. تشکر

 40. سلام، ممنون از زحماتتون
  فیلتری که الگوی پوششی مثبت یا engulfing رو نشون بده رو امکانش است به پست اضافه کنید؟

 41. درود بر شما ممنون از فیلترهای خوبتون

  نمیدونم چرا الان هر کدوم از فیلترها که مربوط به سابقه معاملات هست رو وارد میکنم خطای ایندکس میده
  جالب اینجاست که مثال خود سایت تی اس ای رو هم وارد میکنم خطا میده لطفا راهنمایی کنید
  سپاس

 42. سلام علیکم دکتر جان
  جناب ممکن بفرمایید فیلتری هست که قیمت فعلی سهم نسبت به قیمت 90 روز یا 6 ماه قبلی کمتر باشه. یا فیلتری که قیمت قعلی نسهم نسبت به قیمت 4-5 یا 6 ماه قبلی مثلا 10-20 درصد کمتر باشه (عددش قابل تغییر باشه)

 43. سلام،
  ببخشید من اکثر فیلترهای که در سایت بود رو بررسی کردم این فیلترها فقط سهم های پتروشیمی رو میاره بالا میشه یه توضیح بدید ممنون.

 44. سلام و خدا قوت
  1. امکان دادن الارم به فیلتر ها وجود داره
  مثلا زمانی که سهمی وارد فیلتر مربوطه شد الارم بده؟
  2. یک پله قبل از ورود پول هوشمند چیه تا بتونیم وارد سهم بشیم؟

 45. سلام خدمت اقای محمدیه گل
  فیلتر اردرهای حمایتی (اون دسته از نمادهایی که خریدار با حجم بالا بر روی تابلو داره البته هنوز خرید انجام نشده و فقط سفارش وارد سیستم شده به استثنای نمادهایی که صف خرید دارند)
  امکانش هست بنویسید اخه توی سایت ندیدم همچین فیلتریو

 46. سلام و خداقوت
  امکان نوشتن فیلتر ورود پول هوشمند در یک هفته یا یک ماه یا چند ماه پیش وجود داره تا نتیجه سهامها رو بررسی کرد؟

 47. سلام. اگر میشه میخوام از دل این چند فیلتری که گذاشتید فیلترهای ترکیبی ایجاد کنم. میشه راهنمایی کنید و بفرمایید که کدوم فیلترها رو ترکیب کنم نتیجه نهایی بهتر درمیاد.

 48. سلام جناب محمدی فیلترها علاوه بر اینکه خیلی کاربردی هسنند قدم به قدم اموزش فیلتر نویسی هم هستند برای من که خیلی بی حوصله بودم و از فیلترنویسی میترسیدم اموزش خوبی بود. دست شما درد نکنه خیلی ممنون عالی بود.

 49. سلام مجدد به دوست خوبم
  دکتر امکان این هستش که یک سهام خاص رو در زمان گذشته با فیلترها بررسی کرد
  مثلا ثفارس رو در یک ماه گذشته و علت انتخابش و علت رشد توی این مدت؟

  • سلام
   فیلترها صرفاً بر اساس تابلوی سهم نوشته میشن و خروجی اونا بر اساس اتفاقاتی هست که هر روز در سهم میوفته، پس نمیشه باهاش گذشته رو دید. اما ممکنه روزی که استارت حرکتش شروع شده، توی فیلترها اومده باشه.

 50. دکتر جان واقعا خسته نباشید و خیلی ممنون بابت فیلترهایی که زحمت کشیدید و در اختیار ما قرار دادید.
  میدونم فیلتر نویسی کار سخت و زمان بری هست. امیدوارم همیشه سالم و موفق باشید

 51. سلام و خدا قوت
  استراتزی روندسود آوری سهام:
  رشد روند سودآوری
  آخرین عملکرد یا بهترین عملکرد
  درصد رشد نسبت به دوره قبل (برای هر دوره قبل را با تغییر عددمشخص کنیم)
  استراتزی کانسلیم سهام:
  حداقل رشد نسبت به سال قبل (مثلا بالاتر از 40% را نشان دهد – عدد قابل تغییر باشد)
  بهترین عملکرد سال سهم
  استراتزی توان تعدیل سهام:
  فروش کل بیشتر از فصل مشابه سال قبل (درصد رشد را با عدد مشخص جستجو کنیم)
  محصولات با بالاترین درصد فروش
  محصولات که حداقل (فلان درصد مشخص) درصد از فروش کل هستند
  رشد مقدار فروش محصول اصلی نسبت به فصل مشابه سال قبل با درصد رشد (فلان عدد)
  این استراتزی دایره طلایی هست
  آیا میتونید کد فیلترش رو بنویسید؟

  • سلام
   فیلترها صرفاً بر اساس تابلوی سهم نوشته میشن و خروجی اونا بر اساس اتفاقاتی هست که هر روز در سهم میوفته (تابلو خوانی).
   موارد بنیادی و صورت‌های مالی تحلیلش ربطی به فیلترها نداره و این امکان با فیلتر نویسی میسر نیست.

 52. سلام بر دوست خوبمون که تلاش بسیاری در زمینه فیلتر نویسی و شناخت ها انجام دادین
  خدا قوت مرد
  با وجود استراتزی شخصی برای هر فرد و تمامی این فیلترهای موجود امکان دادن یک استراتژی خوب بر حسب شناخت و تجربه خودتون به تمامی دوستان در حد یک مشاوره رو بدین یک دنیا ممنون میشیم

  • سلام؛ خواهش می‌کنم، زنده باشید
   هر کسی می‌بایست متناسب با شخصیت، سن، میزان ریسک‌پذیری و تایم‌فریم سرمایه‌گذاری خود، استراتژی معاملاتی‌اش را تعیین کند.
   به دلیل اینکه تفاوتی شخصیتی، سنی و نوع سرمایه‌گذاری بین من و بقیه وجود داره، ارائه‌ی استراتژی شخصی و نسخه دادن به بقیه، کار حرفه‌ای نیست.

 53. سلام دکترجان. خسته نباشید
  چوری میتونیم سهام هایی که ارزش افزوده را داشتن یا دارن در هفته های بعدی یا ماه های بعدی رو پیدا کنیم؟
  فیلتر خاصی وجود داره؟
  یا با سرچ خاصی میتونیم داخل کدال یه لیست ازشون پیدا کنیم؟

  • سلام؛ زنده باشید
   منظورتون از ارزش افزوده چیه؟ موارد بنیادی رو باید از طریق کدال و گزارشات دنبال کنید.
   فیلترها صرفاً بر اساس تابلوی سهم نوشته میشن و خروجی اونا بر اساس اتفاقاتی هست که هر روز در سهم میوفته (تابلو خوانی).

 54. سلام اقای دکتر
  از زحمات شما متشکریم

 55. سلام آقای دکتر خسته نباشین از وقتی که سازمان بورس حجم مبنای نمادها رو تغییر داده فیلتر ورود و خروج پول هوشمند خطا میده و کار نمیکنه ممنون میشم پاسخ بدید.

  • سلام؛ زنده باشید
   فیلتر ورود و خروج پول هوشمند ربطی به حجم مبنا نداره و با اون کاری نداره.
   اگه تنظیمات دیده‌بان بازار رو مطابق عکس انجام داده باشید، در صورتی که هیچ سهمی نمایش داده نشد، احتمالاً شروط فیلتر مربوطه را نداشته و یا سایت بورس مشکل فنی موقت دارد که می‌بایست در زمان‌های مختلف و یا با مرورگرهای مختلف امتحان کنید.
   این خطا معمولاً در روز و ساعت‌های تعطیلی بازار مشاهده میشه. در ساعات بازار امتحان کنید احتمالاً رفع میشه.
   این روزها هسته‌ی معاملات سایت بورس خیلی مشکل داره و باعث بروز خطا در فیلترها شده.

 56. سلام دکترجان
  ببخشید
  از فیلتر ورود پول هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی استفاده میکنم
  در ساعت بازار 2 تا یا 3 تا سهم رو نشون میده و البته دیر نشون میده چون دیگه صف خرید شده
  ولی بعد از ساعت بازار تعداد سهامی که نشون میده خیلی بیشتره
  ممکنه راهنمایی بفرمایید تا بتونم در قیمتهایی که در حال کد به کد شدن هست خرید بزنم؟

  • سلام
   فیلترها بر اساس تابلوی لحظه‌ای سهام عمل می‌کنند و اگه تأخیری باشه، مربوط به مشکلات سایت بورس و هسته‌ معاملاته که طبیعتاً بعد از اتمام ساعت معاملات، حل میشه!
   ورود پول هوشمند یه فیلتر قوی هست که احتمال صف خرید شدنش بسیار زیاده و گاهی شاید کمتر از یک دقیقه فرصت واسه خریدش یاشه! باید از سایر فیلترها با استراتژی خودتون استفاده کنید که سهام مناسب رو پیدا کنید.

 57. سلام فیلتری که نسبت قدرت خریدار حقیقی به فروشنده حقیقی رو نشون بده رو چجوری باید نوشت من مینویسم ولی عدد نمیده که مثلا عدد 2 یا 3 نشون بده که یعنی قدرت خریدار دو یا سه برابر است

 58. سلام دکتر فیلتر “خروج پول هوشمند” رو کپی کردم این پیام ذیل رو می ده لطفا راهنمایی فرمایید. اکثر پیام ها عدد صف رو نمی شناسه فکر کنم به خاطر تعطیلی دیروز بوده چی رو جایگزین کنیم
  TypeError: Cannot read property ‘0’ of undefined

  • سلام
   اگه تنظیمات دیده‌بان بازار رو مطابق عکس انجام داده باشید، در صورتی که هیچ سهمی نمایش داده نشد، احتمالاً شروط فیلتر مربوطه را نداشته و یا سایت بورس مشکل فنی موقت دارد که می‌بایست در زمان‌های مختلف و یا با مرورگرهای مختلف امتحان کنید.
   این خطا معمولاً در روز و ساعت‌های تعطیلی بازار مشاهده میشه. در ساعات بازار امتحان کنید احتمالاً رفع میشه.

 59. درود بر دکتر گرامی
  دوتا فیلتر می خواستم که اگه زحمتی نیست برام انجامش بدین
  یکی سهامی که حداقل سه روز متوالی در صف فروش هستند و روز سوم به اندازه میانگین حجم ماه در صف فروش معامله شده اند
  یکی هم فیلتر سهامی که rsi انها ظرف 14 روز کاری از بالای 70 به محدوده 30 رسیده اند

  • سلام
   اولی: در حال حاضر همچین فیلتری ننوشتم، اگه آماده کردم در سایت قرار خواهم داد. (مشابهش در سایت هست)
   دومی: فیلتر RSI درست و دقیق کار نمی‌کنه، به همین دلیل پیشنهاد نمی‌کنم اما به هر حال در همین مطلب گذاشتمش.

 60. سلام خطای زیر رو میشه توضیح بدین

  TypeError: mw.InstHistory[row.inscode] is undefined

  • سلام
   اگه تنظیمات دیده‌بان بازار رو مطابق عکس انجام داده باشید، در صورتی که هیچ سهمی نمایش داده نشد، احتمالاً شروط فیلتر مربوطه را نداشته و یا سایت بورس مشکل فنی موقت دارد که می‌بایست در زمان‌های مختلف و یا با مرورگرهای مختلف امتحان کنید.

 61. سلام خسته نباشید
  اگر بخوام سهامی که در ۲۰ روز تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی منفی یا صفر داشته را پیدا کنم چطور باید بنویسم؟
  حجم خرید حقوقی در ۲روز نسبت به حجم خرید حقیقی در ۲۰ روز بالای ۱ را چطور بنویسیم؟
  ممنون

 62. سلام استاد
  ممنون از شما که به صورت رایگان این فیلترها رو در اختیار همه قرار دادید
  اگر ممکنه چند تا از فیلترهای مهم و کاربردی تر رو برای امثال بنده که هنوز حرفه ای نیستند رو بفرمایید تا اون ها رو در tse قرار دهیم
  سپاس

  • سلام؛ خواهش می‌کنم
   فیلترها یکی از روش‌های تحلیلی در بورس است و نباید به تنهایی معیار خرید و فروش قرار گیرد. جهت معامله‌گری و تأیید سهم‌های خروجی فیلترها، می‌‌بایست تحلیل فاندامنتال (بنیادی)، تحلیل تکنیکال (فنی) و روان‌شناسی بازار (تجربه) آن‌ها را نیز بررسی کرد تا ریسک سرمایه‌گذاری شما کاهش یابد.
   هر کسی می‌بایست بر اساس استراتژی شخصی خودش از فیلترها استفاده کنه.

 63. سلام جناب آقای محمدی خسته نباشید
  با تشکر از کار خوبتون
  سوال من اینه با توجه به تغییر حجم مبنا آیا فیلترها تغییری نمیکنه؟

 64. باسلام و عرض ادب
  فیلتر تیک صعودی رو لازم دارم ممنون میشم اگه بذارین

 65. سلام و عرض ادب و تشکر. 2 مطلب
  برخی فیلترها وقتی کپی می کنیم و اعتبار سنجی را می زنیم میگوید جایی از کد مشکل دارد و در واقع فیلتر کار نمی کند و سهمی را نشان نمی دهد مانند “خروج پول و کد به کد حقیقی به حقوقی”
  2: اگر ما از لپ تاپ دیگری بخواهیم استفاده کنیم مثلا در منزل نیستیم و لپ تاپ خود را در اختیار نداریم باید چکار کنیم؟ ضمن اینکه بنده در سایت ثبت نام کردم و با کد کاربری وارد می شوم اما باز هم فیلترها نمی آیند.
  با تشکر و خسته نباشید

  • سلام؛ خواهش می‌کنم
   اگه تنظیمات دیده‌بان بازار رو مطابق عکس انجام داده باشید، در صورتی که هیچ سهمی نمایش داده نشد، احتمالاً شروط فیلتر مربوطه را نداشته و یا سایت بورس مشکل فنی موقت دارد که می‌بایست در زمان‌های مختلف و یا با مرورگرهای مختلف امتحان کنید.

   روی هر سیستم می‌بایست مجدد فیلترها رو از سایت کپی و در مروگر جدید Paste کنید. بخش ثبت‌نام سایت بورس مشکل داره و کار نمی‌کنه. جهت استفاده از فیلترها نیازی به ثبت‌نام نیست.

 66. سخاوت برکی حاجی خواجه لو

  با سلام و عرض ادب و احترام خدمت مهندس سخت کوش و مهربان – جناب محمدی – که واقعاً زحمات زیادی متحمل شده و بدون هیچ چشمداشتی ما حصل این زحمات را در اختیار دیگر هموطنان گذاشته اند.
  یاد حدیثی از نبی اکرم (ص) افتادم که می فرمایند؛ ” زکات علم نشر آن است” که به نظر بنده یکی از مصادیق عملی این حدیث نبوی شمایید!

 67. سلام وقت بخیر

  چرا از فیلتر ورود پول هوشمند را در tse کپی میکنم کار نمیکند؟ ممنون میشم کمکم کنید؟ البته خیلی از فیلترهای دیگر را هم کپی کردم عمل نکرد؟ سپاس

  • سلام
   اگه تنظیمات دیده‌بان بازار رو مطابق عکس انجام داده باشید، در صورتی که هیچ سهمی نمایش داده نشد، احتمالاً شروط فیلتر مربوطه را نداشته و یا سایت بورس مشکل فنی موقت دارد که می‌بایست در زمان‌های مختلف و یا با مرورگرهای مختلف امتحان کنید.

 68. سلام
  آیا فیلتری هست که سهم هایی رو در کف قیمتی هستند رو نشون بده؟ نشون بده؟

  • سلام
   فیلترها صرفاً بر اساس تابلوی سهم نوشته میشن و خروجی اونا بر اساس اتفاقاتی هست که هر روز در سهم میوفته. موارد تکنیکال رو می‌بایست با نرم‌افزار چک بفرمائید.
   چند فیلتر که نشون میده سهمی چند روزه افت کرده در سایت قرار داره.

 69. سلام و روز بخیر.
  تازه با وب سایت شما اشنا شدم.
  این حجم از اطلاعات رو در اختیار عموم گذاشتن کار هر کسی نیست.
  براتون بهترین ها رو ارزومندم.

 70. درود بر دکتر محمدی
  من فیلتری می خواستم که حجم معاملات روزانه بیش از حداقل سه برابر حجم میانگین ماه باشه و قدرت خریدار حقیقی به فروشنده حقیقی نیز حداقل سه برابر باشه همچنین قیمت اخرین معامله بیشتر از قیمت پایانی (الگوی ساعت)

  • سلام
   خدمت شما:
   (tvol)>3*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>3*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)

 71. سلام آقای محمدی خسته نباشید
  میخواستم بدونم چطور میتونم قدرت خریدار رو بزارم جای فیلد 0 کاربر؟ همچین امکانی وجود داره؟

 72. سلام استاد، با تشکر از فیلترهای کاربردی و با ارزشتان.
  ببخشید من فیلتری که نشان دهد هر کد حقیقی به طور میانگین مثلا بالای 100میلیون خرید کرده دارم که فقط در روز جاری را نشان می دهد.
  اگر بخواهم فیلتری بنویسم که مثلا در 1ماه گذشته هر کد حقیقی به طور میانگین مثلا بالای 500 میلیون خرید کرده باشند را چه جور باید بنویسم؟
  باتشکر

 73. با سلام
  تشکر از سایت عالی که دارید
  میخواستم بدونم از کدوم فیلتر میشه استفاده کرد و ازش مطمئن بود که رشد میکنه؟

  • سلام؛ خواهش می‌کنم
   هیچ چیز قطعی و صد درصدی وجود نداره.
   همون‌طور که در توضیحات مطلب نوشتم، فیلترها صرفاً یکی از روش‌های انتخاب سهم است که باید سایر موارد تحلیلی نیز بررسی شود.

 74. سلام خسته نباشید اقا میثم ممنون از سایت خوب و ارزندتون میخواستم بدونم امکان ایجاد فیلترهایی که نمادهایی رو که به نقاط مقاومت و حمایتشون نزدیک شدن و یا اون ها رو شکسته و در مرحله ی پولبک هستند وجود داره؟
  بازم ممنون از اطلاعات مفیدی که با ما به اشتراک گذاشتید
  برخلاف بقیه ی سایت ها فیلتر هاتون فوق العاده دقیق وکاربردی هست

  • سلام؛ خواهش می‌کنم، لطف دارید
   فیلترها صرفاً بر اساس تابلوی سهم نوشته میشن و خروجی اونا بر اساس اتفاقاتی هست که هر روز در سهم میوفته. موارد تکنیکال رو می‌بایست با نرم‌افزار چک بفرمائید.

 75. سلام
  یه کد که بشه RSI زیر 40 رو فقط لیست کرد رو من ندیدم تو لیست کدهاتون
  هر چی از سایت های دیگه پیدا کردم کاملا اشتباه نشون دادن

 76. سلام و وقت بخیر
  با چه فیلتری میشه فهمید که سهامدار درصدی خرید یا فروش داشته؟
  ممنون

 77. آقای دکتر سلام.
  ممنون بابت فیلترهای خوبتون…
  امکان دارد که فیلتر سهام عقب مانده در گروه را بنویسید؟
  ممنون

  • سلام؛ خواهش می‌کنم
   فیلترها صرفاً بر اساس تابلوی سهم نوشته میشن و خروجی اونا بر اساس اتفاقاتی هست که هر روز در سهم میوفته. موارد تکنیکال رو می‌بایست با نرم‌افزار چک بفرمائید.

 78. سلام
  برای شرکت های فرابورسی این فرمول هست
  (bvol)==1

  چجوری می تونیم فقط پایه زرد داشته باشیم.
  یا فرابورس منهای پایه زرد داشته باشیم.
  متشکرم

 79. آقای دکتر محمدی عزیز
  حضرتعالی با این لطفت مهربانی و انسانیت را برای ما معنا کردی… انسانی با کرامت و قلب بزرگ هستید❤️

 80. سلام
  ممنون بابت فیلترهاتون
  می خواستم ازتون درخواست کنم یک فیلتری از حجم مشکوک ارائه بدید.
  1- سهم هایی که حجم امروزشون بیش از 4 برابر حجم میانگین ماهنشون باشه (همراه با نمایش میزان اختلافشون در ستون c0)
  2- سهم هایی که حجم 5 روزشون بیش از 4 برابر حجم میانگین 90 روزه باشه. (همراه با نمایش میزان اختلافشون در ستون c0)
  تشکر.

 81. سلام. وقت شما بخیر.
  فیلتری برای تشخیص نمادهایی که فقط یک کد حقیقی بیش از 500 میلیون تومان از آن خریداری کرده است رو میشه نوشت؟
  تشکر

 82. سلام آقای محمدی با تشکر از سایت خوبتون

  آیا امکانش هست فیلتری بنویسید که نشون بده چند کد حقیقی یا حقوقی به چه مبلغی خرید یا فروش کردن.
  مثلا ۱ کد حقیقی به مبلغ‌ ۱ میلیارد تومان خرید کرده یا چند کد به همین حالت بیشتر تعداد کدها یا مبالغ خرید یا فروش مدنظر باشه

 83. سلام
  ببخشید چهارتا فیلتر اول چه تفاوت هایی باهم دارند؟

 84. با سلام و وقت بخیر
  فیلتر ورود پول هوشمند وقتی اعتبار سنجی رو میزنم ارور زیر را میدهد
  خطای زیر در هنگام اجرا مشاهده شد:
  SyntaxError: missing ) in parenthetical
  میشه راهنماییم کنید
  ممنون

  • سلام
   اگه تنظیمات دیده‌بان بازار رو مطابق عکس انجام داده باشید، خطایی به انگلیسی مشاهده کردید، یا ایراد از مشکلات فنی سایت TSETMC هست، یا مشکل موقتی هست و رفع میشه؛ با مرورگرهای دیگه‌ای هم امتحان کنید.
   این خطا معمولاً در روز و ساعت‌های تعطیلی بازار مشاهده میشه. در ساعات بازار امتحان کنید احتمالاً رفع میشه.

 85. سلام وقت بخیر من دنبال فیلتری هستم که بشه سهامی رو دید که روند مثبت دارن و مثلا از 1 درصد بالاتر نرفتن یعنی در اصل صف نشده باشن و بشه خرید کرد. ممنون

 86. سلام جناب محمدی وقتتون بخیر
  اگر امکانش هست فیلتری رو بنویسید که نشون دهنده تعداد افراد خریدار حقیقی و ورود پول هایه درشت توسط حقیقی ها به سهم باشه
  مثلا یه حقیقی ۱میلیارد خرید کرده یا ۱۰ حقیقی از صف فروش ۱۰ میلیارد خرید کردن که نشون دهنده خریدهای گروهی هم باشه

  با تشکر از سایت خوبتون

 87. درود استاد
  عالی بود 🙂
  دم شما گرم سپاس فراوون از زحماتی ک میکشین
  خیلی مفید و کامل و کاربردی بودن
  سالم و سربلند و موفق باشین همیشه

 88. سلام استاد
  ببخشید آیا فیلتری می شود نوشت که تعداد نمادهایی را نشان دهد که قیمت آخرین، بزرگتر از قیمت پایانی باشد. (فقط تعداد بگوید نه اینکه اسم خود شرکت ها. می خواهم مثلا از 600 شرکت، مقایسه کنم که چه تعدادی بالاتر از قیمت پایانی بسته شده اند) چون برای مشخص کردن یا پیش بینی بازار فردا (سبز هست یا قرمز) در فیلتر pl>pc اسم شرکت های زیادی می آید و نمی توانم بشمارم و مقایسه کنم با 600 شرکت.

  اگر یه همچین فیلتری نیست، آیا فیلتر دیگری هست که بتوان مثبت یا منفی بودن بازار فردا را پیش بینی کرد؟
  با تشکر

  • سلام
   فیلترها صرفاً بر اساس تابلوی سهم نوشته میشن و خروجی اونا بر اساس اتفاقاتی هست که هر روز در سهم میوفته. تعداد رو خودتون می‌تونید خروجی اکسل بگیرید.
   فیلترهای پیش‌بینی بازار فردا به کلاس آموزشی نیاز داره که چطور ازشون استفاده کنید.

 89. سلام استاد
  ببخشید آیا فیلتری می شود نوشت که واگرایی rd+ را نشان دهد. با تشکر

 90. سلام وقت بخیر، استاد میشه لطف کنید فیلتری که لیست سهام هایی که به بازه مقاومتی یا حمایتی رسیدند رو نشون بده بفرستید

  • سلام
   فیلترها صرفاً بر اساس تابلوی سهم نوشته میشن و خروجی اونا بر اساس اتفاقاتی هست که هر روز در سهم میوفته. موارد تکنیکال رو می‌بایست با نرم‌افزار چک بفرمائید.
   فیلتر سهم‌هایی که چندین روزه منفی یا مثبت هستن داخل سایت هست.

 91. سلام وقت بخیر
  فیلتری رو میخواستم که قیمت پایانی در ده روزه گذشته بیشتر از ده درصد رشد نکرده باشه و همچنین نزول بیشتر از ده درصد هم نداشته باشه
  ممنون از مطالب مفیدتون

 92. سلام مهندس عزیز

  از فیلتر پول هوشمند که استفاده میکنم ارور میده که صفر رو نمیتونه توی undefined بخونه، یه همچین چیزی. ممنون میشم راهنمایی بفرماین.

  • سلام
   اگه تنظیمات دیده‌بان بازار رو مطابق عکس انجام داده باشید، خطایی به انگلیسی مشاهده کردید، یا ایراد از مشکلات فنی سایت TSETMC هست، یا مشکل موقتی هست و رفع میشه؛ با مرورگرهای دیگه‌ای هم امتحان کنید.
   این خطا معمولاً در روز و ساعت‌های تعطیلی بازار مشاهده میشه. در ساعات بازار امتحان کنید احتمالاً رفع میشه.

 93. سلام استاد
  موقع اجرای فیلتر هوشمند این گزارش TypeError: Cannot read property ‘0’ of undefined دارم. مشکل چی هست؟

  • سلام
   اگه تنظیمات دیده‌بان بازار رو مطابق عکس انجام داده باشید، خطایی به انگلیسی مشاهده کردید، یا ایراد از مشکلات فنی سایت TSETMC هست، یا مشکل موقتی هست و رفع میشه؛ با مرورگرهای دیگه‌ای هم امتحان کنید.
   این خطا معمولاً در روز و ساعت‌های تعطیلی بازار مشاهده میشه. در ساعات بازار امتحان کنید احتمالاً رفع میشه.

 94. سلام وقت بخیر، فیلتری که لیست سهام هایی که به بازه مقاومتی یا حمایتی رسیدند رو نشون بده

  • سلام
   فیلترها صرفاً بر اساس تابلوی سهم نوشته میشن و خروجی اونا بر اساس اتفاقاتی هست که هر روز در سهم میوفته. موارد تکنیکال رو می‌بایست با نرم‌افزار چک بفرمائید.
   فیلتر سهم‌هایی که چندین روزه منفی هستن داخل سایت هست.

 95. سلام استاد. ممنون بابت زحماتتون. یه راهنمایی میخاستم لطفا. من از فیلتر پول هوشمند استفاده میکنم… ولی سهمایی که تو فیلتر میاد اکثرا صف خرید شدن و سهم بهم نمیرسه… میشه یه فیلتر بهم معرفی کنید که استانه ورود پول هوشمند رو نشون بده؟ ممنون میشم

 96. سلام استاد گرامی خیلی استفاده کردم نمی دونم چگونه تشکرکنم

  در پناه خدا باشید

 97. با سلام
  می خواستم بدونم فیلتری که مثلا برای rsi می نویسید رو میشه به دیگر اندیکاتورها هم تعمیم داد؟ یعنی با همون قالب میشه برای اندیکاتور دیگه های هم نوشت؟ یا اینکه هر اندیکاتوری یک قالب مخصوص به خود دارد؟

 98. سلام مهندس جان. سپاس از زحمت هاتون. فیلتری می خواستم که سهامی رو نشون بده که پنج روز متوالی منفی باشه و rsi کوچکتر از 40 داشته باشه و قدرت خریدار هم بالا باشه.

 99. سلام ببخشید میشه یه فیلتر بدین که قدرت ورود پول هوشمند بنویسه ممنون

 100. باسلام. جناب محمدی خواهشمندم فیلتر “بیشترین درصد کاهش فصلی” و “کف قیمتی سه ماهه” را درج فرمایید.
  باتشکر

  • سلام
   با توجه به توابع فیلتر نویسی سایت بورس، امکان نوشتن این فیلترها میسر نیست. فیلترهای مشابه در سایت قرار داره، مثلاً:
   «سهم‌هایی که در یک ماه گذشته بیش از 20% افت داشته‌اند»

 101. با سلام و عرض خسته نباشید🌹
  سوال داشتم در مورد اینکه چطور میشه به عنوان مثال “٢٠ نماد که دارای بالاترین میانگین خرید هر حقیقی” چطور میشه نوشت؟

 102. سلام
  ممنون از فیلتر های خوبی که گذاشتین
  من یه فیلتر لازم دارم امکانش هست برای من بسازین! «مجموع قیمت پایانی پنج روز گذشته کمتر از ده درصد باشد»
  ممنون میشم اگر راهنمایی کنید

 103. سلام وقت بخیر فیلتر rsi رو میخواستم
  خیلی ممنون بابت مطالب مفیدتون

 104. ممنون از لطفتون و زحمتی که کشیدین

 105. سلام
  خسته نباشید آیا میشه فیلتری نوشت که نشون بده یک کد حقیقی خاص خرید بالای 500 میلیون داشته و کد به کد حقوقی به حقیقی هم انجام شده

 106. سلام اگر امکان دارد فیلتری بهم بدین که مکدی از حوالی صفر یا زیر صفر در حال مثبت شدن است

 107. سلام. ممنون از اینکه همیشه پاسخگو هستید
  سوالم اینه که مثلا استراتژی خرید در فیلتر های شماره 1 تا 10 چیه؟
  و درخواست دارم فیلتر (فروش حقوقی بالای 15% و کد به کد حقوقی به حقیقی و نمادهای مستعد رشد و تعداد خریدار کمتر از تعداد فروشنده) رو زحمت بکشید

  • سلام؛ خواهش می‌کنم
   استراتژی خرید هر کسی متفاوته که می‌بایست طبق آموزش‌هایی که دیده استفاده کنه.

   فیلترهای مشابه رو در متن و قسمت نظرات در جواب سایر دوستان ارائه دادم.

 108. سلام میبخشید سوالم شاید بی ربط باشه من تو سایت tsetmc نمیتونم حجم معاملات رو ببینم یعنی نشون نمیده و همچنین قسمت پیشنهادات و راهنمای فیلتر نویسی رو هم نشون نمیده از چند تا مرورگر هم استفاده کردم نشد کمکی میتونید بکنید؟ممنون

  • سلام
   گاهی مشکل از سایت سازمان بورس هست که به صورت موقتی اینجوری میشه و بعد درست میشه.
   اگه همیشه این مشکل رو داشتید، ویندوز رو عوض کنید و نرم‌افزارهای فلش پلیر، جاوا و… رو نصب کنید.

 109. سلام آقا میثم. ممنون از پیج خوبتون. یه سوال داشتم اینکه آیا فیلتری هست که مووینگ اورج ۲۰۰ روزه به ما بده؟ متشکرم اگه میدونید بهم بگید.

 110. سلام. بابت زحماتتون نهایت تشکر رو دارم.
  فیلتری که سهم های با بیشترین ورود پول حقیقی ها و بیشترین خروج پول حقیقی ها رو نشون میده رو لطف میکنین بذارین؟

  ممنون میشم.
  ورود پول رو گذاشتین. ولی من بیشترین ورود و خروج منظورمه

 111. دست شما درد نکنه

 112. سلام. میشه فیلتر فروش حقوقی بالای 15 درصد به همراه کد به کد حقوقی به حقیقی رو زحمت بکشید.
  ممنون

 113. با سلام
  اکثریت فیلترها رو که من استفاده کردم هیچ خروجی نداشتن
  نمیدونم چرا

 114. عرض سلام و خسته نباشید . فیلتری هست که نشون بده رشد ماهانه سه ماهه یا سالانه نمادی رو.‌ با تشکر فراوان

  • سلام؛ زنده باشید
   فیلترها بر اساس تابلوی روز سهم نوشته میشن و دیتای قدیمی‌تر رو باید از نرم‌افزارهای تکنیکال بررسی کنید.
   فیلتر حجم معاملات در تایم‌فریم‌های بلندمدت در سایت قرار داره.

 115. سلام و ممنون بابت فیلترهایی که گذاشتید که در هیچ جایی ورود و خروج پول هوشمند رو نزاشتن
  استاد یک سوال داشتم در مورد پول هوشمند مثلا فیلتر ورودشو نشون بده و از لحاظ تکنیکالی جای خوبی باشه (حمایتها و فیبو و…) میتونیم خرید کنیم سهم مورد نظر رو؟

  • سلام؛ خواهش می‌کنم
   فیلترها صرفاً بر اساس تابلوی سهم نوشته میشن و خروجی اونا بر اساس اتفاقاتی هست که هر روز در سهم میوفته؛ جهت خرید و فروش می‌بایست حتماً وضعیت بنیادی و تکنیکال سهم بررسی شه…

 116. سلام واقعا خسته نباشید آیا امکان نوشتن فیلتر برای ایچیموکو وجود دارد مثل کراس تنکنسن و کیجنسن یا عبور از کوموی نزولی

  • سلام؛ زنده باشید
   فیلترها بر اساس تابلوی روزانه‌ی سهام نوشته میشه و فقط دیتای تابلو رو میشه ازش استفاده کرد. سایر موراد تکنیکال رو می‌بایست با نرم‌افزار دنبال کرد.

 117. آقای محمدی امکان دارد فیلتر بولینگر را توضیح دهید و فرمولش را بگذارید با سپاس

  • سلام
   فیلترها بر اساس تابلوی روزانه‌ی سهام نوشته میشه و فقط دیتای تابلو رو میشه ازش استفاده کرد. سایر موراد تکنیکال رو می‌بایست با نرم‌افزار دنبال کرد.

 118. با سلام و عرض ارادت.
  امکان هست فیلتری قرار بدید که درصد فروش حقوقی بالای 15 درصد و قدرت خریدار حقیقی بالاتر رو نشون بده؟

 119. سلام و تشکر بابت فیلترها

  امکانش هست بهترین و مهمترینشونو معرفی کنید

  آخه سخته 100 فیلتر بزاریم توی دیده بان و هر روز بخایم 100 فیلتر رو چک چکنیم

  امکانش هست کمک کنید

  با تشکر

  • سلام؛ خواهش می‌کنم
   هر فیلتری کارایی خاص خودش رو داره و بحث بهتر یا مهم‌تر بودن مطرح نیست. بستگی داره شما دنبال چه ویژگی‌هایی از تابلوی سهام باشید و بر اساس چه استراتژی یا سیستم معاملاتی‌ای اقدام به خرید و فروش کنید. لذا می‌بایست هر کسی متناسب با اطلاعات بورسی و آموزش‌هایی که دیده، از فیلترها استفاده کنه.

 120. احسان الله علی آبادی

  سلام و وقت بخیر و سپاس از وقتی که برای هموطن های خودتون بدون چشم داشت گذاشتید.
  واقعا لذت بردم و از راه دور دستهای شما رو می بوسم.
  بنده احسان الله علی آبادی، مستر کوچ (سرمربی) سابق آکادمی بورس جبل عاملی هستم که مدتی هست به معاملات بازار بورس ایران بشدت علاقمند شدم منتها بررسی تعداد زیاد نماد واقعا انرژی زیادی می بره.
  علاقمند به استفاده از فیلترهایی هستم که بشه به کمکشون چارتهایی که ستاپ های معاملاتی مثل پولبک در تایم فریم های روزانه و هفتگی رو غربال می کنند تست و بکارگیری شخصی کنم.
  در این زمینه ممکنه کمکم کنین؟
  پیشاپیش سپاسگزارم.

 121. با عرض سلام و خسته نباشید.
  ممنون بخاطر سایت خوبتون و فیلتر های کاربردی که در اختیام همه گذاشتید
  ببخشید میخواستم ببینم از کدام فیلتر میشه فهمید که در طول روزکاری که سهم از منفی به صف خرید میرسه و حجم زیادی معامله میشه و بلوکی معامله میشه
  ممنون

  • سلام؛ زنده باشید
   خواهش می‌کنم

   در این زمینه فیلترهای متنوعی نوشتم که می‌تونید استفاده کنید، به عنوان مثال:
   سهم‌هایی که در حال برگشت قیمتی از منفی به مثبت هستند و می‌توان برای نوسان‌گیری روزانه به کار برد
   یا
   صف فروش‌هایی که جمع شده‌اند و گارد صعودی گرفته‌اند

 122. سلام و خسته نباشید
  دکتر جان یه درخواستی دارم
  میتونیم یه فیلتر داشته باشیم که سهم هایی رو نشون بده که اولین روز صف خرید شدنشون باشه؟

  • سلام؛ زنده باشید
   در حال حاضر همچین فیلتری ننوشتم، اگه آماده کردم در سایت قرار خواهم داد.
   انواع فیلترهای صف خرید در سایت قرار داره و به طور کلی، فیلترها بر اساس دیتای تابلوی روز سهم هست.

 123. سلام ممنون بخاطر زحمات بدون چشم داشتتون. میخواستم بدونم امکان نوشتن فیلتری هست که نشون بده میله های مکدی پایینتر از خط صفر قرار دارن؟

 124. سلام من اول بهمن مقداری سهام شرکتی رو گرفتم و دوم بهمن هم مقداری به سهام اضافه کردم پول از کارتم کم شده ولی تو قسمت دیده بان همان تعداد سهم های روز قبل رو میاره. به نظرتون ایراد از کجاست

 125. سلام. واقعا فیلترهای کاربردی ای نوشتید و ممنون که سخاوتمندانه در اختیار ما میذارین. میشه بفرمایید از نظر شما کدوم فیلترها اصلی ترین و قوی ترین فیلترها جهت خرید هستند؟ شماره شون هم بگید کافیه. متشکرم

 126. با سلام و سپاس فراوان از فیلترهای خوبتون،
  آیا فیلتری هست که سهام های مثبت رو در شاخص کل منفی بازار، طی x روز گذشته نشون بده؟

 127. سلام
  با تشکر از فیلترهای خوب توی سایت
  من فیلتر rsi میخوام مثلا پایین تر از 30 و بالاتر از 70 درصد با تشکر

 128. سلام استاد
  فیلتر (حداکثر و حداقل قیمت توی 60 روز محاسبه کنم و بگیم سهم هایی که حداقل 50 درصد رشد کرده اند و یک افت 20 درصدی اتفاق افتاده باشه) چی میشه؟

 129. با عرض سلام و خسته نباشید و تشکر از فیلترهای بسیار خوبی که توی سایت گذاشتین. فیلتری رو نیاز داشتم که نشون بده (کمترین قیمت معامله شده + بیشترین قیمت معامله شده یک سهم در 14 روز اخیر) بالاتر از یک عدد خاصی باشه. سپاس بسیار از شما

 130. سلام جناب آقای محمدی . با سپاس فراوان از فیلترهای خوب و کاربردی که در سایت قرار دادین
  من فیلتر ورود شخص حقیقی درصدی به یک سهم رو می خواستم .

 131. سلام استاد وقت بخیر .خیلی ممنون از زحماتتون.استاد من دنبال فیلتر همپوشانی تنکن سون و کیجن سون هستم چطور می تونم تهیه اش کنم می شه در این مورد کمکم کنید

 132. سلام دکتر جان وقتت بخیر
  این کد: کمترین قیمت نسبت به 3 روز گذشته
  (pl)<[ih][2].PriceMin&&(pl)<[ih][1].PriceMin&&(pl)<[ih][0].PriceMin)
  یه سری از سهام ها رو نشون نمیده مثل (وثخوز)
  مشکل از کجاست؟

 133. سلام وقت بخیر
  ممنون و سپاسگزار از کار ارزشمندتون
  فیلتری که اختلاف قیمت کنونی سهم با حداکثر (همچنین با حداقل) قیمت شش ماهه یا یکساله بالای 20 درصد باشه رو میخواستم اگر براتون مقدوره بفرمایید
  ممنون

 134. خطای زیر در هنگام اجرا مشاهده شد:
  TypeError: Cannot read property ‘0’ of undefined
  سلام دکنر جان علت این خطا چیه و برای رفع اون باید جکار کنم.ممنون

  • سلام
   اگه تنظیمات دیده‌بان بازار رو مطابق عکس انجام داده باشید، خطایی به انگلیسی مشاهده کردید، یا ایراد از مشکلات فنی سایت TSETMC هست، یا مشکل موقتی هست و رفع میشه و با مرورگر دیگه‌ای هم امتحان کنید.
   این خطا معمولاً در روز و ساعت‌های تعطیلی بازار مشاهده میشه. در ساعات بازار امتحان کنید احتمالاً رفع میشه.

 135. سلام جناب دکتر ممنون بایت سایت خیلی خوبتون تشکر میکنم سوالم اینه چرا وقتی فیلترها رو کپی میکنیم تا در سایت tse پست کنیم موقع پست کردن فیلتر اعداد برعکس میوفته مثلا اخرش عدد هست اولش میوفته در این مواقع باید چیکار کنیم؟
  ممنون از راهنماییتون

 136. سلام
  1- توابع قابل استفاده در سایت سازمان بورس مثل (math.abs (x و … را که در قسمت راهنمای وب سایت به اون اشاره شده را چطور میتونیم استفاده کنیم؟
  2- در قسمت راهنما وب سایت گفته شده که (اطلاعات تا 21 روز قبل قابل استفاده است). پس ما چطور میتونیم برای محاسبه میانگین حجم ماه و … از اون اطلاعات استفاده کنیم؟
  با تشکر

 137. با سلام اقای محمدی. فیلتری با این مشخصات “نمادهای در حال افزایش حجم بعد از 21 روز” رو میخواستم با تشکر

  • سلام
   خدمت شما (حجم معاملات بیش از 21 روز گذشته):
   (tvol)>(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J)/21)

 138. دکتر جان سلام و عرض ادب مجدد
  واقعا ممنون از فیلتر های درجه یکی که زحمتشو کشیدین
  یه خواهشی دارم
  یه فیلتری یا روشی اگه امکانش هست معرفی کنید که سهم هایی رو نشون بده که N% شناوری داشته باشن
  مثال سهم هایی که 65% شناوری دارن
  جواب خریخت و…..

 139. با سلام و خسته نباشید.
  ابتدا لازم میدونم جهت کار ارزنده تون ازتون تشکر کنم.
  استاد ببخشید فیلترهای که عدد دارن برای من Erorr میدن، مثلا میخوام ببینم چه سهمهایی در بیست روز گذشته بیشتر از 20 درصد کاهش قیمت داشتند ولی متاسفانه با Erorr مواجه میشم! نمیدونم مشکل کجاست لطفا راهنمایی بفرمائید
  ممنون.

 140. دکتر جان فیلترشو برام میفرستی زیر همین کامنت
  آخه من فقط این فیلترو پیدا کردم
  ((شرکت‌هایی که تعداد سهام‌شان زیر 100 میلیون است (کوچک‌ترین شرکت‌های بورسی))
  کلا همه شرکت ها رو میتونم توی یه لیست ببینم؟

 141. چطوری میتونم شرکت های که تعداد سهامشون زیر 100 میلیون هست رو پیدا کنم

 142. دکتر جان سلام و خسته نباشید
  این فیلتر کامل انجام نمیشه
  شرکت‌هایی که تعداد سهام‌شان زیر 100 میلیون است (کوچک‌ترین شرکت‌های بورسی)
  یه تعداد کمی از شرکت ها رو میاره. و بیشتر شرکت ها رو نمیاره
  ممنون میشم یه بررسی کنید

  • سلام؛ زنده باشید
   فیلترها بر اساس تابلوی سهم خروجی میده و اگه ویژگی تعریف شده رو سهمی داشته باشه، نشون داده میشه.
   تعداد شرکت‌هایی که سهام‌شون زیر 100 میلیونه، زیاد نیست.

 143. سلام آقای محمدی عزیز
  اکسل این فیلتر ها رو میشه قرار بدید
  هرجا گشتم اینجا نبود

 144. سلام جناب محمدی، عالی بود واقعا، خدا خیرت بده

  فیلتری که سهام دارای الگوی انگالف رو نشون بده رو داری؟ هم صعودی و هم نزولی

 145. درود بر استاد محمدی
  احتراما: در پی یافتن فیلتری هستم که هر روز rsi سهام را در سه بازه زیر 30 بین 30 و 70 و بالاتر از 70 در سه ستون متوالی نمایش دهد.
  آیا کمکم می نمایید؟
  تشکر از پاسخ شما

 146. سلام اقای دکتر
  استاد عزیز
  1- فیلتر «سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها بیشتر از حجم خرید حقیقی‌ها است» کار نمیکنه ایا ترتیبش بهم نخورده اون ct باید اخر باشه یا اول
  2- برای ورود بر اساس تجربه و تخصص شما کدوم فیلترها بهتر است؟ زیاد که باشن گیج میشم.
  مرسی

  • سلام
   1- مشکل نداره، دقیقاً کپی پیست کنید جواب میده. اگه جواب نداد یعنی اون لحظه هیچ سهمی اون شرط فیلتر رو نداره یا سایت TSETMC مشکل داره.
   2- فیلترها معیار خرید و فروش نیستن؛ صرفاً بررسی بازار هست. جهت خرید و فروش می‌بایست تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال خروجی فیلترها رو بررسی کنید. هر کسی بر اساس استراتژی شخصی خودش می‌بایست فیلتر مدنظرش رو انتخاب کنه.

 147. درود وقت بخیر
  سوالی داشتم، توی راهنمای سایت tse
  تعداد خریدار حقیقی، تعداد فروشندگان حقیقی، حجم خریدار حقیقی، حجم فروشندگان حقیقی ((ct).Buy_CountI) و…

  با فرمولا نام برده شده در صورتی که وقتی این اعداد رو از طریق cfield می بینم، تفاوت دارن با خود سایت، در قسمت در یک نگاه، معمولا اعداد که خود فرمول نشون میدن خیلی کمتر از مقدار سایت هستن، ممنون میشم راهنمایی کنید.
  فکر کنم فرمولا یه تایم خاصی رو نشون میدن چون من با دید شروع بازار تا اون لحظه از این فرمولا استفاده می کردم بعد که اعداد چک کردم متوجه شدم تفاوت دارن با خود سایت

 148. سلام مهندس ببخشید یه فیلتر می خوام برای سهم هایی که در ماه گذشته کف سازیش تمام شده باشه

 149. درود بر شما جناب محمدی عزیز خسته نباشید
  فیلتری میخاستم که نشون بده کمترین قیمت امروز با کمترین قیمت دیروز یکی باشه. سپاس

 150. کف قیمت دوماهه و درصد فاصله تا آن// با سلام مشکل این کد چیه آقای محمدی. با تشکر

 151. سلام خدمت شما
  تشکر فراوان بابت فیلترهای مفیدی که گذاشتید
  من یه فیلتر میخاستم که نسبت ارزش معاملات اخرین روز رو به میانگین ارزش معاملات ۱۴ روز قبل اون با درصد نشون بده
  با تشکر

 152. سلام خسته نباشید با تشکر از شما
  میشه لطف کنید فیلتری معرفی کنید که سهام هایی رو نشون بده که مثلا قیمتش زیر 500 تومان است .

 153. با سلام و عرض ادب و احترام
  فیلترها بسیار عالی و کاربردی هستن.
  صمیمانه تبریک میگم و آرزوی موفقیت های روز افزون برای شما استاد بزرگوار دارم

 154. سلام آقای محمدی عزیز خسته نباشی
  فیلتری هست که نشون بده سهم دو روز متوالی کندل هامر هم اندازه خورده؟

 155. جالبه کامپیوتر همکارم اررو نمیده و سهم هایی رو هم نشون میده ولی در کامپیوتر من اررور میده و ثبت هم کردم ولی نمادی رو نشون نمیده

 156. با سلام در مورد فیلتر ورود و خروج هوشمند این ارور رو میده
  //TypeError: mw.InstHistory[row.inscode] is undefined

  • سلام
   ارورهایی که به انگلیسی نوشته میشه، ایراد از سایت بورس هست. در ساعات مختلف و یا با مرورگرهای مختلف امتحان کنید.
   فیلترها همواره بررسی میشن که مشکل نداشته باشن.

 157. سلام تشکر از فیلترهای مفیدتون. با این خطا چیکار باید کرد. برای خیلی از فیلترها این خطا ظاهر میشه

  خطای زیر در هنگام اجرا مشاهده شد:
  TypeError: Cannot read property ‘0’ of undefined

 158. سلام و وقت به خیر خدمت شما
  برای DEMA هم میشه فیلتر نوشت؟
  اگر میشه لطف کنید بزارید
  با تشکر

 159. سلام آقای محمدی
  ممنون از فیلترهایی که قرار داده اید…
  فیلتری میخاستم قرار بدید که کندل هامر در کف ترین نقطه رو بتونه تشخیص بده ممنون میشم اگه همچین فیلتری رو قرار بدین… سپاس

  • سلام
   خواهش می‌کنم
   این مورد به تکتیکال ربط داره و با فیلتر نویسی شما نمی‌تونید تکنیکال (کف یا سقف) رو مشخص کنید.
   یا باید فیلتر کندل چکش رو انتخاب کنید و وضعیت تکنیکالی سهم رو ببینید، یا باید کندل فیلتری که نشون میده سهم چندین روز منفیه رو بررسی کنید.

 160. سلام و وقت بخیر
  چرا در سایت سازمان بورس [ih][0] نوشته شده دیروز ولی اینجا معنی این امروز هست؟ خودم چندتا فیلتر نوشتم بعضی مواقع مثلا عصر ساعت دو ih 0 قیمت امروز حساب میکنه، ولی همین کد در همون روز ساعت ۹ شب ih 0 قیمت دیروز حساب میکنه؟

  • سلام؛ وقت بخیر
   این تابع برای روز معاملات هست و عصر (شب) که دیتای سایت واسه روز بعد آپدیت میشه، معاملات امروز در سابقه‌ی معاملات قرار می‌گیره و دیتاش انگار واسه روز قبل هست.

 161. سلام ، وقت بخیر
  ببخشید میشه فیلتری که 6 روز گذشته یک سهم رو بررسی می کنه و سهم هایی رو که حداقل 3 روز از این 6 روزشون منفی هست رو نشون بده رو معرفی کنید؟

  • سلام
   وقت بخیر
   همچین فیلتری نداریم؛ فیلترها بر اساس اطلاعات تابلوی سهم نوشته میشن که می‌تونید فیلترهای مشابه رو ببینید، مثلاً فیلتر «سهم‌هایی که حداقل 3 روز است بیش از 4% منفی هستند» یا فیلتر «سهم‌هایی که در 5 روز گذشته منفی معامله شده‌اند»

 162. سلام خسته نباشید ببخشید فیلتری دارید که سهمهایی که آر اس ای 7 روز بزرگتر از آر اس ای 14 روز باشد رانشان دهد.خیلی ممنون

 163. سلام آقای محمدی ممنون بخاطر فیلترهایی که گذاشین، از اینکه بدون منت و چشم داشتی این کارو کردین واقعاااا ازتون تشکر میکنم.🌹🌹🌹ان شالله همیشه موفق باشید و شاد

 164. سلام جناب محمدی
  واااقعا فیلترها عالی و کاربردی هستن
  ممنونم ازتون
  یه سوال داشتم خدمت تون
  آیا فیلتری هست که لحظه شکستن میانگین قیمت 55 روزه توسط میانگین قیمت 5 روزه (از پایین به بالا) رو به ما بده؟

  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  • سلام
   خواهش می‌کنم، لطف دارید
   فیلترها بر اساس دیتای روز معاملات تعریف میشن و هیچ فیلتری واسه آینده نمیشه نوشت!
   این موارد رو می‌بایست با تحلیل تکنیکال بررسی بفرمائید.

 165. سلام جناب محمدی
  یک سوال دیگه هم داشتم از خدمتتون آیا فیلتری برای واگرایی ها هم هست؟
  ممنون از شما و زحماتتون

 166. با عرض سلام و خسته نباشی
  جناب محمدی در مورد پیغام خطا در فیلتر ورود پول هوشمند در زمان بازگشایی بازار تا اواخر بازار پیغام خطا به این صورت میباشد: cannot read property’o’ of undefined
  لطفا راهنمایی بفرمایید
  با تشکر از سایت فوق العاده تون و زحمات شما عزیز

 167. سلام
  جناب محمدی فیلتر ورود پول هوشمند از ساعت 10 به بعد اخطار خطا میده و دوباره بعد از زمان معاملات درست عمل میکنه
  میشه راهنمایی بفرمایید
  با تشکر

 168. جناب محمدی منظورم اینست که با توجه به گذشته معاملات و اطلاعات آن بتوانیم روند را حدس بزنیم

  • این مورد رو شما با تحلیل تکنیکال می‌بایست بررسی بفرمائید. فیلترها صرفاً سهامی که در همون روز معاملاتی رفتار خاصی داشتن رو نشون میده، به عنوان مثال: فیلتر ورود پول هوشمند

 169. با سلام برای اولین بار است که سایت خوب و مفید شما را میبینم.
  جناب دکتر برای فیلتر نویسی نسبت حجم و قدرت خرید سهامی که حداقل در دو و یا سه روز آینده مثبت هستندچه فیلتری باید بنویسم؟ ممنون از پاسخ دهی شما

  • سلام
   ممنون، لطف دارید
   فیلترها بر اساس دیتای روز معاملات تعریف میشن و هیچ فیلتری واسه آینده نمیشه نوشت! اگه می‌شد این کار رو کرد که همه باید سود کنن، کی می‌فروشه؟! و میشه ماشین پول‌سازی!

 170. با سلام و درود خدمت آقای دکتر محمدی.
  بسیار سپاس از لطف شما در به اشتراک گذاری فیلترها. پرسشی داشتم که اگر پاسخ دهید ممنون می شوم. من وقتی فیلتری رو اجرا می کنم یا یک قالب شخصی درست می کنم سایت TSETMC خروجی اکسل از آن نمی دهد (در حقیقت این گزینه ی “خروجی اکسل از دیده بان بازار شما” کار نمی کند) در حالی که خروجی html دقیقا همان محتوای فیلتر یا قالب شخصی است. آیا این خطای سایت است یا جزو مواردی است که باید برای داشتن آن هزینه اشتراک پرداخت کرد؟

 171. سلام جناب محمدی
  اول ممنون از زحماتتون که به رایگان در دسترس عموم قرار می دید که جای تشکر و قدردانی داره.
  یه سوال داشتم ازتون فیلتری که سرانه خرید حقیقی به سرانه فروش حقیقی رو مشخص کنه، دارید؟
  فیلتری که رنج مثبت قوی رو به ما نشون بده کدوم فیلتر هست؟
  بازم ممنون از زحماتتون جناب محمدی

  • سلام
   خواهش می‌کنم، لطف دارید
   انواع فیلترهای نسبت خریدار و فروشنده رو گذاشتم. سرانه فیلترش معمولی نیست، کد نویسی پیشرفته نیاز داره و چون از نظر من خیلی کاربردی نیست، توی سایت نمی‌ذارم.
   تعریف‌تون رو از رنج مثبت قوی مشخص کنید، انواع فیلترش توی سایت هست: مثلاً فیلتر «سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله بیش از 1% مثبت و قیمت پایانی بیش از 1% منفی باشد»

 172. سلام
  خیلی ممنون بابت این فیلترها
  مفید هستند
  یه سوال؛ چرا فیلترهای حجم که سابقه یک ماهه یا سه ماهه و … رو بررسی می کنه در سایت tse کار نمی کنند.

  • سلام
   خواهش می‌کنم
   فیلترها مدام بررسی میشن و مشکل ندارند.
   در سه حالت می‌تونه خروجی نشون نده:
   1. بر اساس شرط تعریف شده، هیچ سهمی شرایط مورد نظر رو نداشته باشه
   2. تنظیمات دیده‌بان بازار بورس رو طبق چیزی که در مطلب نوشتم، انجام نداده باشید
   3. سایت TSETMC مشکل و باگ داشته باشه و باعث میشه گاهی فیلترها درست نمایش داده نشن

 173. جناب آقای محمدی عزیزم.
  آیا فیلتری هست که بتوان اطلاعات تمامی شرکت ها را در بازه زمانی مشخص مشاهده نمود؟
  منظورتون چه اطلاعاتی هست؟

  منظورم یک خروجی اکسل می باشد که بتوان فرضاً از ابتدای 98 تاکنون را برای کلیه شرکت ها در یک شیت نمایش دهد.
  ممنون

  • سلام
   منظورم این بود کدوم اطلاعات در اکسل اومده باشه؟ چه اطلاعاتی از شرکت مدنظرتونه! جزئی‌تر بفرمائید.
   اما به هر حال، تنها خروجی که میشه از سایت بورس گرفت، در قسمت دیده‌بان بازار، بالای صفحه گزینه‌ی خروجی داره.

 174. جناب آقای محمدی با سلام مجدد خدمت حضرتعالی
  آیا فیلتری هست که بتوان اطلاعات تمامی شرکت ها را در بازه زمانی مشخص مشاهده نمود؟

 175. با سلام و احترام

  جناب آقای محمدی عزیز – تشکر بابت فیلترهای خوبتون

  موفق باشید

 176. با سلام : اسدی هستم… من در مورد رتبه قدرت نسبی بر اساس کانسلیم برای قالب خودم در Tsetmc یک فیلتر داشته باشم، چه فیلتری بنویسم؟ قدرت نسبی سهم: مقادیر کمتر از ۳۰ و بزرگتر از ۹۵ دارای ریسک تلقی می شوند؛ رتبه قدرت نسبی نشان دهنده رتبه رشد یک سهم نسبت به سایر سهام در ۶ ماه گذشته می باشد. (بر اساس کانسلیم): پیشگام یا پسرو:
  معمولا در یک گروه صنعتی در حال رشد، دو تا سه سهم هستند که از رشد خوب و قابل قبولی برخوردارند و بقیه سهام موجود در گروه تعریف چندانی ندارند. به عقیده آقای اونیل شما می توانید به طور مشخصی شانس یک سرمایه گذاری سودآور را افزایش دهید و این در صورتی است که سرمایه گذار، یک سهم از سهام شرکت های پیشرو در صنایع را داشته باشد. برای تشخیص اینکه یک سهم پیشگام است یا پسرو مقیاس ساده ای وجود دارد. اگر قدرت قیمت نسبی سهم در مقیاس ۱ تا ۹۹، زیر ۷۰ باشد، نشان دهنده آن است که سهم مورد نظر از سهام بهتر گروه عقب است. این بدان معنی نیست که قیمت سهم مورد نظر بالا نمی رود، بلکه بدان معناست که اگر بالا رود به اندازه سهام پیشگام افزایش قیمت نخواهد داشت.
  با تشکر از شما…

  • سلام
   جهت نوشتن فیلترهای اندیکاتورها می‌بایست برنامه‌نویسی بلد باشید.
   ضمناً در بازار ایران، شاخص قدرت نسبی بالا یا پایین صرفاً نشان دهنده‌ی رشد یا افت سهم نیست و سایر موارد رو می‌بایست بررسی کرد و در نظر گرفت.
   تحلیل صرفاً بر مبنای شاخص قدرت نسبی می‌تونه باعث اشتباه و ضرر سرمایه‌گذار بشه؛ چون اندیکاتورها می‌تونن مدت‌ها در منطقه‌ی اشباع خرید یا فروش باشن و قیمت رشد یا افت کنه!

 177. سلام…
  چطوری میشه کد فیلتری رو نوشت که استوک هفتگی زیر 20 رو نشون بده و همینطور استوک ماهانه زیر 20 رو.
  ممنون میشم بگید بهم آقا میثم
  تشکر

 178. دوستان؛ به نظر شما کدوم فیلترها برای خرید مهمترند

 179. سلام ضمن تشکر از زحمات شما
  من یک فیلتر میخام برای جمع شدن صف خرید. برای جمع شدن صف خرید عرضه اولیه ها تشکر

 180. سلام
  آیا فیلتر هست که مقدار p/e رو نشان بده یا مقدار سود که در آخرین مجمع تقسیم شده

 181. با سلام و خدا قوت و تشکر از فیلترهای مفیدتون
  کاربرد و اعتبار فیلترها چگونه هست مثلا سهمی که پول هوشمند واردش شده و افزایش حجم داشته

  • سلام، خواهش می‌کنم
   دقیقاً متوجه منظورتون نشدم، چون هر فیلتری توضیح داده شده…
   ورود پول هوشمند، به‌طور کلی یعنی خریداران حقیقی قدرتمند وارد سهم شدن که همون‌طور که در متن نوشتم، باید سایر موارد بنیادی و تکنیکالی سهم رو بررسی کنید.
   فیلترها صرفاً یکی از راه‌های پیدا کردن سهام بین اون همه شرکت است.

 182. سلام. ممنون بابت فیلترهای کاربردیت آقا میثم عزیز.
  برا بعضی فیلترهات این خطا رو میده
  TypeError: mw.InstStat[row.inscode] is undefined

  میدونی دلیلش چیه؟

 183. با عرض سلام و خسته نباشید.
  من سایتهای مختلفی رو واسه فیلتر RSI گشتم ولی هیچکدوم درست نبود.
  توسایت شما هم نیست.
  ممکنه فیلتری بنویسید که نمادهایی با RSI کمتر از 30 در همان روز رو جهت خرید مناسب نشان بدهد؟
  اگر براتون ممکنه به ایمیل بنده ارسال کنید.
  سپاسگذارم

  • سلام
   من به فیلتر RSI اعتقاد ندارم و طبق فرمایش شما، درست نیست.
   چیزی که مدنظر شماست می‌تونه این فیلترها باشه و می‌تونید خودتون تکنیکال و RSI رو بررسی کنید:
   «سهم‌هایی که چند روز است منفی هستند و حجم معاملات بیشتر از میانگین ماهانه است»
   «سهم‌هایی که در یک ماه گذشته بیش از 20% افت داشته‌اند»

 184. سلام
  ممنون از زحمتی که برای نوشتن و گسترش اطلاعاتتون گذاشتید . ممنون میشم در مورد ماهیت و معنی ورود و خروج پول هوشمند اطلاعاتی بدید

  • سلام
   خواهش می‌کنم
   ورود پول هوشمند به این معناست که خریدارهای حقیقی با پول درشت و قدرتمند با حجم بالایی وارد سهم شده‌اند به صورتی که نسبت خریدار به فروشنده نشان دهنده‌ی قوی بودن خریداران در قیمت‌های مثبت است. (خروج پول هوشمند برعکس می‌باشد.)

 185. سلام
  من تقریباً همه‌ی سایت‌ها رو گشتم اما هیچ سایتی فیلترهاش به خوبی و کاملی سایت شما نمیشه
  ممنون از دقیق و منظم بودن شما

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.