فیلترهای مهم و کاربردی دیده‌بان بازار بورس

یکی از امکانات مهم و کاربردی سایت بورس تهران، قابلیت فیلتر نویسی می‌باشد که امکان انتخاب و تحلیل سهام را راحت‌تر می‌کند. این گزینه در منوی بالای صفحه‌ی دیده‌بان بازار در سایت بورس تهران (www.tsetmc.com) قرار دارد.

توجه داشته باشید، فیلترها یکی از روش‌های تحلیلی در بورس است و نباید به تنهایی معیار خرید و فروش قرار گیرد. جهت معامله‌گری و تأیید سهم‌های خروجی فیلترها، می‌‌بایست تحلیل فاندامنتال (بنیادی)، تحلیل تکنیکال (فنی) و روان‌شناسی بازار (تجربه) آن‌ها را نیز بررسی کرد تا ریسک سرمایه‌گذاری شما کاهش یابد.

همواره جدیدترین و بهترین فیلترهایی که نوشته‌ام بررسی می‌شوند تا بدون مشکل بتوانید از آن‌ها استفاده کنید؛ این فیلترها در صورت لزوم آپدیت و فیلترهای جدید نیز اضافه می‌شوند.

توجه: جهت استفاده‌ی دقیق و بدون خطا از فیلترها، بهتر است تنظیمات دیده‌بان بازار بورس را مانند تصویر زیر انجام دهید؛ در صورتی که هیچ سهمی نمایش داده نشد، احتمالاً شروط فیلتر مربوطه را نداشته و یا سایت بورس مشکل فنی موقت دارد که می‌بایست در زمان‌های مختلف و یا با مرورگرهای مختلف امتحان کنید. در صورتی که سؤال یا پیشنهادی دارید، در قسمت نظرات (انتهای مطلب) بیان فرمائید.

بیش از 100 فیلتر مهم و کاربردی بورس:

1. ورود پول هوشمند:

(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0

2. ورود پول هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی:

(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)

3. ورود پول:

(tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

4. ورود پول و کد به کد حقوقی به حقیقی:

(tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)

5. سهم‌هایی که حجم خرید حقیقی‌ها بیش از 50% و حجم فروش حقوقی‌ها بیش از 50% معاملات و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است (کد به کد حقوقی به حقیقی):

(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

6. سهم‌هایی که حجم خرید حقیقی‌ها بیش از 70% و حجم فروش حقوقی‌ها بیش از 70% معاملات است (کد به کد حقوقی به حقیقی):

(ct).Buy_I_Volume>0.7*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.7*(tvol)

7. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی بیش از 2 برابر تعداد فروشندگان حقوقی و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است:

(ct).Buy_CountN>=2*((ct).Sell_CountN)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

8. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقوقی بیش از 5 برابر تعداد فروشندگان حقوقی است:

(ct).Buy_CountN>=5*((ct).Sell_CountN)

9. خروج پول هوشمند:

(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0

10. خروج پول هوشمند و کد به کد حقیقی به حقوقی:

(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0&&(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)

11. خروج پول:

(tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

12. خروج پول و کد به کد حقیقی به حقوقی:

(tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)

13. سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها بیش از 50% و حجم فروش حقیقی‌ها بیش از 50% معاملات و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است (کد به کد حقیقی به حقوقی):

(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

14. سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها بیش از 70% و حجم فروش حقیقی‌ها بیش از 70% معاملات است (کد به کد حقیقی به حقوقی):

(ct).Buy_N_Volume>0.7*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.7*(tvol)

15. سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی بیش از 2 برابر تعداد خریداران حقوقی و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است:

(ct).Sell_CountN>=2*((ct).Buy_CountN)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

16. سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقوقی بیش از 5 برابر تعداد خریداران حقوقی است:

(ct).Sell_CountN>=5*((ct).Buy_CountN)

17. سهم‌هایی که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل مثبت 3% و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است (الگوی ساعت مثبت):

(pl)>=(pc)*1.03&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

18. سهم‌هایی که درصد قیمت آخرین معامله حداقل 2% بیشتر از درصد قیمت پایانی و قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است (الگوی ساعت مثبت):

(plp)-(pcp)>2&&(plc)<0&&(pmin)==(tmin)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

19. سهم‌هایی که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل مثبت 3% است (الگوی ساعت یا تیک):

(pl)>=(pc)*1.03

20. سهم‌هایی که درصد قیمت آخرین معامله حداقل 2% بیشتر از درصد قیمت پایانی است (الگوی ساعت یا تیک):

(plp)-(pcp)>2&&(plc)<0&&(pmin)==(tmin)

21. سهم‌هایی که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل منفی 3% و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است (الگوی ساعت منفی):

(pl)*1.03<=(pc)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

22. سهم‌هایی که درصد قیمت آخرین معامله حداقل 2% کمتر از درصد قیمت پایانی و قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است (الگوی ساعت منفی):

(pcp)-(plp)>2&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

23. سهم‌هایی که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل منفی 3% است (الگوی ساعت یا تیک):

(pl)*1.03<=(pc)

24. سهم‌هایی که درصد قیمت آخرین معامله حداقل 2% کمتر از درصد قیمت پایانی است (الگوی ساعت یا تیک):

(pcp)-(plp)>2

25. سهم‌هایی که امروز حداقل 5 برابر میانگین حجم ماهیانه معامله شده‌اند (حجم‌های مشکوک):

(tvol)>5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)

26. افزایش حجم معاملات نسبت به 3 ماه و 12 ماه گذشته (حجم‌های مشکوک):

(tvol)>[is5]&&(tvol)>2*[is6]

27. سهم‌هایی که ورود یا خروج نقدینگی داشته‌اند و حجم معاملات 4 برابر میانگین حجم هفته گذشته است:

(tvol)>4*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J)/6)

28. سهم‌هایی که چند روز است منفی هستند و حجم معاملات بیشتر از میانگین ماهانه است:

(pc)<0.97*[ih][0].PClosing&&[ih][0].PClosing<0.97*[ih][1].PClosing&&[ih][1].PClosing<0.97*[ih][2].PClosing&&[ih][2].PClosing<0.97*[ih][3].PClosing&&(tvol)>=([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30

29. سهم‌هایی که حجم معاملات افزایش یافته و قدرت خریداران حقیقی بیش از 3 برابر قدرت فروشندگان حقیقی است:

(tvol)>[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>3*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

30. سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله بیش از 1% مثبت و قیمت پایانی بیش از 1% منفی است:

(plp)>1&&(pcp)<-1

31. سهم‌هایی که در حال برگشت قیمتی از منفی به مثبت هستند و می‌توان برای نوسان‌گیری روزانه به کار برد:

(pcp)<-3&&(plp)>-3

32. سهم‌هایی که روند نزولی‌شان تمام شده و آماده‌ی روند صعودی هستند:

(pf)<(py)&&(plp)<1&&(tno)>10&&(pl)>(py)

33. صف فروش‌هایی که جمع شده‌اند و گارد صعودی گرفته‌اند:

(tvol)>(bvol)&&(pmin)==(tmin)&&(((pl)-(pc))/(pl))*100>1.5&&(ct).Sell_CountI>=(ct).Buy_CountI&&(tno)>20

34. سهم‌هایی که در روند صعودی تثبیت شده‌اند و صف خرید نیستند:

(pl)>1.01*(pf)&&(tno)>10&&(pf)>1.01*(py)&&(pl)!=(tmax)

35. سهم‌هایی که تقاضای بالایی در قیمت‌های مثبت دارند:

((qd1)+(qd2)+(qd3))>50*((qo1)+(qo2)+(qo3))&&(pl)==(pmax)

36. سهم‌هایی که در آستانه‌ی صف خرید هستند:

(po1)<=(tmax)&&(po1)>=(tmax)-1&&(pd1)<(tmax)
(pl)>=0.994*(tmax)&&(qo1)>0
(plp)>+4.6&&(qd1)>0
(pl)>=(tmax)-6&&(pl)<=(tmax)&&(po1)<=(tmax)&&(zo1)!=0

37. سهم‌هایی که کندل چکش یا مرد آویزان ساخته‌اند:

(pl)>(pf)&&(pmax)-(pl)<0.2*((pmax)-(pmin))&&(pl)-(pf)>=0.25*((pmax)-(pmin))&&(pl)-(pf)<0.33*((pmax)-(pmin))

38. سهم‌هایی که در یک ماه گذشته بیش از 20% افت داشته‌اند:

([ih][20].PriceMax-(pl))/[ih][20].PriceMax>.20

39. سهم‌هایی که در 5 روز گذشته منفی معامله شده‌اند:

[ih][5].PClosing>[ih][4].PClosing&&[ih][4].PClosing>[ih][3].PClosing&&[ih][3].PClosing>[ih][2].PClosing&&[ih][2].PClosing>[ih][1].PClosing&&[ih][1].PClosing>[ih][0].PClosing

40. سهم‌هایی که حداقل 3 روز است بیش از 4% منفی هستند:

(pcp)<-4&&[ih][0].PClosing<0.96*[ih][1].PClosing&&[ih][1].PClosing<0.96*[ih][2].PClosing

41. سهم‌هایی که کم‌ترین قیمت را نسبت به 3 روز گذشته دارند:

(pl)<[ih][2].PriceMin&&(pl)<[ih][1].PriceMin&&(pl)<[ih][0].PriceMin

42. سهم‌هایی که صف خرید هستند:

(pd1)==(tmax)&&(qd1)>0

43. سهم‌هایی که صف خرید کم حجم دارند:

(pd1)==(tmax)&&(qd1)>=.2*(bvol)&&(qd1)<=(bvol)

44. سهم‌هایی که حجم صف خرید آن‌ها بیشتر از حجم مبنا است:

(pd1)==(tmax)&&(qd1)>(bvol)

45. سهم‌هایی که حجم صف خرید آن‌ها بیش از 2 برابر حجم مبنا است:

(pd1)==(tmax)&&(qd1)>=2*(bvol)

46. سهم‌هایی که حجم صف خرید آن‌ها بیش 1 میلیون است:

(pd1)==(tmax)&&(qo1)==0&&(qd1)>=1000000

47. سهم‌هایی که حجم صف خرید آن‌ها زیر 1 میلیون است:

(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)<1000000

48. سهم‌هایی که امروز از منفی به مثبت رفته‌اند:

(pf)>(py)&&(pl)<(py)

49. سهم‌هایی که امروز از مثبت به منفی رفته‌اند:

(pf)<(py)&&(pl)>(py)

50. سهم‌هایی که امروز مثبت بسته شده‌اند:

(pl)>(py)
(plc)>0
(plp)>0

51. سهم‌هایی که امروز منفی بسته شده‌اند:

(pl)<(py)
(plc)<0
(plp)<0

52. سهم‌هایی که امروز منفی بسته شده‌اند و احتمالاً فردا نیز منفی باشند:

(pl)<(py)&&(pc)>0

53. سهم‌هایی که اختلاف قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی حداقل منفی 3% است:

(pc)>=(pl)*1.03

54. سهم‌هایی که در آستانه‌ی صف فروش هستند:

(pl)<=1.006*(tmin)&&(qd1)>0

55. سهم‌هایی که صف فروش هستند:

(pl)==(tmin)&&(po1)==(tmin)

56. سهم‌هایی که حجم صف فروش آن‌ها بیشتر از حجم مبنا است:

(pl)==(tmin)&&(po1)==(tmin)&&(qo1)>(bvol)

57. سهم‌هایی که حجم صف فروش آن‌ها بیش از 2 برابر حجم مبنا است:

(po1)==(tmin)&&(qo1)>=2*(bvol)

58. سهم‌هایی که حجم صف فروش آن‌ها زیر 1 میلیون است:

(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)<1000000

59. سهم‌هایی که حجم صف فروش آن‌ها بیش 1 میلیون است:

(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)>=1000000

60. سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله آن‌ها بالاترین قیمت روزشان است:

(pmax)==(pl)

61. سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله آن‌ها پایین‌ترین قیمت روزشان است:

(pmin)==(pl)

62. شرکت‌هایی که تعداد سهام‌شان بیش از 50 میلیارد است (بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی):

(z)>=50000000000

63. شرکت‌هایی که تعداد سهام‌شان زیر 100 میلیون است (کوچک‌ترین شرکت‌های بورسی):

(z)<=100000000

64. شرکت‌هایی که ارزش بازارشان بیش از 20 هزار میلیارد تومان است (شرکت‌های دارای بالاترین ارزش بازار در بورس و فرابورس):

(z)*(pc)>=200000000000000

(mv)>=200000000000000

65. شرکت‌هایی که ارزش بازارشان زیر 300 میلیارد تومان است (شرکت‌های دارای پایین‌ترین ارزش بازار در بورس و فرابورس):

(z)*(pc)<=3000000000000

(mv)<=3000000000000

66. سهم‌هایی که قیمت‌شان زیر 200 تومان است (ارزان‌ترین سهام بازار بورس و فرابورس):

(pc)<2000

67. سهم‌هایی که قیمت‌شان زیر 1000 تومان است:

(pc)<10000

68. سهم‌هایی که قیمت‌شان بیش از 5000 تومان است (گران‌ترین سهام بازار بورس و فرابورس):

(pc)>=50000

69. سهم‌هایی که قیمت‌شان 500 تا 1000 تومان است:

(pc)>=5000&&(pc)<=10000

70. شرکت‌هایی که P/E بالای 300 دارند (شرکت‌های دارای بالاترین (P/E (TTM در بازار بورس و فرابورس):

(pe)>=300

71. شرکت‌هایی که P/E زیر 8 دارند (شرکت‌های دارای پایین‌ترین (P/E (TTM در بازار بورس و فرابورس):

(pe)<=8

72. شرکت‌هایی که EPS بالای 500 تومان دارند:

(eps)>=5000

73. سهم‌هایی که تعداد معاملات‌شان بیش از 5000 است:

(tno)>=5000

74. سهم‌هایی که تعداد معاملات‌شان زیر 100 است:

(tno)<=100

75. سهم‌هایی که حجم معاملات‌شان بیش از 50 میلیون است:

(tvol)>=50000000

76. سهم‌هایی که حجم معاملات‌شان زیر 100 هزار است:

(tvol)<=100000

77. سهم‌هایی که ارزش معاملات‌شان بیش از 20 میلیارد تومان است:

(tval)>=200000000000

78. سهم‌هایی که ارزش معاملات‌شان زیر 100 میلیون تومان است:

(tval)<=1000000000

79. سهم‌هایی که دیروز قیمت پایانی منفی و قیمت آخرین معامله مثبت بوده است:

[ih][0].PClosing<[ih][1].PClosing&&[ih][0].PDrCotVal>[ih][1].PClosing

80. سهم‌هایی که دیروز قیمت پایانی مثبت و قیمت آخرین معامله منفی بوده است:

[ih][0].PClosing>[ih][1].PClosing&&[ih][0].PDrCotVal<[ih][1].PClosing

81. سهم‌های مثبت دیروز:

[ih][0].PDrCotVal>[ih][1].PClosing

82. سهم‌هایی که دیروز صف خرید بوده‌اند:

[ih][0].PDrCotVal==Math.floor([ih][1].PClosing*1.05)

83. سهم‌هایی که دیروز صف فروش بوده‌اند:

[ih][0].PDrCotVal==Math.ceil([ih][1].PClosing*0.95)

84. سهم‌هایی که قیمت پایانی امروز بیش‌تر از قیمت دیروز است:

(pc)>(py)

85. سهم‌هایی که قیمت پایانی امروز کمتر از قیمت دیروز است:

(pc)<(py)

86. سهم‌هایی که کندل دوجی صلیب ساخته‌اند:

(pf)==(pl)&&(pmax)>(pl)&&(pmin)<(pl)

87. سهم‌هایی که میانگین قیمت 3 روزه آن‌ها از میانگین قیمت 14 روزه بیشتر است:

(([ih][0].PClosing+[ih][1].PClosing+[ih][2].PClosing)/3)>(([ih][0].PClosing+[ih][1].PClosing+[ih][2].PClosing+[ih][3].PClosing+[ih][4].PClosing+[ih][5].PClosing+[ih][6].PClosing+[ih][7].PClosing+[ih][8].PClosing+[ih][9].PClosing+[ih][10].PClosing+[ih][11].PClosing+[ih][12].PClosing+[ih][13].PClosing)/14)

88. سهم‌هایی که قدرت خریداران حقیقی بیشتر از قدرت فروشندگان حقیقی است:

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

89. سهم‌هایی که قدرت فروشندگان حقیقی بیشتر از قدرت خریداران حقیقی است:

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

90. سهم‌هایی که قدرت خریداران حقیقی بیش از 5 برابر قدرت فروشندگان حقیقی است:

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=5*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

91. سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها بیشتر از حجم خرید حقیقی‌ها است:

(ct).Buy_N_Volume>(ct).Buy_I_Volume

92. سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها بیشتر از فروش‌شان است:

(ct).Buy_N_Volume>(ct).Sell_N_Volume

93. سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها بیش از نصف حجم کل معاملات است:

(ct).Buy_N_Volume>(tvol)*0.5

94. سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها بیش از میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته است:

(ct).Buy_N_Volume>[is5]

95. سهم‌هایی که حجم فروش حقوقی‌ها بیشتر از حجم فروش حقیقی‌ها است:

(ct).Sell_N_Volume>(ct).Sell_I_Volume

96. سهم‌هایی که حجم فروش حقوقی‌ها بیش از 10 برابر میزان خریدشان است:

(ct).Sell_N_Volume>10*(ct).Buy_N_Volume

97. سهم‌هایی که حجم فروش حقوقی‌ها بیش از میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته است:

(ct).Sell_N_Volume>[is5]

98. سهم‌هایی که حجم خرید حقیقی‌ها بیش از میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته است:

(ct).Buy_I_Volume>[is5]

99. سهم‌هایی که حجم فروش حقیقی‌ها بیش از میانگین حجم معاملات در 3 ماه گذشته است:

(ct).Sell_I_Volume>[is5]

100. سهم‌هایی که تعداد خریداران حقیقی بیش از 2 برابر تعداد فروشندگان حقیقی است:

(ct).Buy_CountI>=2*((ct).Sell_CountI)

101. سهم‌هایی که تعداد فروشندگان حقیقی بیش از 2 برابر تعداد خریداران حقیقی است:

(ct).Sell_CountI>=2*((ct).Buy_CountI)

102. سهم‌هایی که حجم سفارش‌های خرید بیش از 10 برابر حجم سفارش‌های فروش است:

((qd1)+(qd2)+(qd3))>(10*((qo1)+(qo2)+(qo3)))

103. سهم‌هایی که حجم سفارش‌های فروش بیش از 10 برابر حجم سفارش‌های خرید است:

((qo1)+(qo2)+(qo3))>(10*((qd1)+(qd2)+(qd3)))

104. فشار فروش حقیقی و حقوقی:

(qd1)+(qd2)+(qd3)<((qo1)+(qo2)+(qo3))/10

105. افزایش حجم معاملات بیش از میانگین حجم 3 ماه گذشته:

(tvol)>[is5]

106. افزایش حجم معاملات بیش از 3 برابر میانگین حجم 3 ماه گذشته:

(tvol)>3*[is5]

107. افزایش حجم معاملات بیش از 5 برابر میانگین حجم 12 ماه گذشته:

(tvol)>5*[is6]

108. سهم‌هایی که نوسان بیش از 5% در روز داشته‌اند:

((pmax)-(pmin))/(pmin)>=0.05

109. سهم‌هایی که درصد تغییر قیمت آخرین معامله آن‌ها بیش از 3 درصد باشد:

(plp)>=3

110. سهم‌هایی که درصد تغییر قیمت آخرین معامله آن‌ها زیر 3 درصد باشد:

(plp)<=-3

111. سهم‌هایی که درصد تغییر قیمت پایانی آن‌ها بیش از 3 درصد باشد:

(pcp)>=3

112. سهم‌هایی که درصد تغییر قیمت پایانی آن‌ها زیر 3 درصد باشد:

(pcp)<=-3

113. سهم‌هایی که کم‌ترین قیمت امروز آن‌ها بیشتر از قیمت دیروز است:

(py)<(pmin)

114. سهم‌هایی که بیش‌ترین قیمت امروز آن‌ها کمتر از قیمت دیروز است:

(py)>(pmax)

115. سهم‌هایی که اولین قیمت امروز آن‌ها بیشتر یا مساوی قیمت دیروز است:

(pf)>=(py)

116. سهم‌هایی که اولین قیمت امروز آن‌ها کمتر یا مساوی قیمت دیروز است:

(pf)<=(py)

117. سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله بیشتر یا مساوی قیمت پایانی است:

(pl)>=(pc)

118. سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله کمتر یا مساوی قیمت پایانی است:

(pl)<=(pc)

119. سهم‌هایی که تغییر قیمت آخرین معامله بیش از 1000 ریال است:

(plc)>=1000

120. سهم‌هایی که تغییر قیمت آخرین معامله کمتر از 50 ریال است:

(plc)<=50

121. سهم‌هایی که تغییر قیمت پایانی بیش از 1000 ریال است:

(pcc)>=1000

122. سهم‌هایی که تغییر قیمت پایانی کمتر از 50 ریال است:

(pcc)<=50

123. سهم‌هایی که حجم معاملات‌شان بیش از حجم مبنا است:

(tvol)>(bvol)

124. نمایش معاملات بلوکی:

(l18)[(l18).length-1]=='2'

125. نمایش معاملات عمده:

(l18)[(l18).length-1]=='4'

126. شرکت‌های زیان‌ده:

(eps)<0

127. نمایش حق تقدم‌ها:

(l18)[(l18).length-1]=='ح'

128. شرکت‌های فرابورسی:

(bvol)==1

129. دیده‌بان بازار فقط گروه خاصی را نمایش دهد (مثال: گروه زراعت – کد گروه‌ها در سایت بورس قابل مشاهده است)

(cs)==01

130. دیده‌بان بازار فقط سهم‌های پورتفوی شما را نمایش دهد (نماد سهم‌های خود را جایگزین کنید)

(l18).indexOf("فولاد")==0
(l18).indexOf("فولاد")==0   ||   (l18).indexOf("ذوب")==0

توجه: در دیده‌بان بازار بورس، فیلترها را مانند تصویر زیر در بخش مربوطه وارد نمائید:

درباره میثم محمدی

دکترای مدیریت کسب و کار، کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی، مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه (تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، روان‌شناسی بازار)، مشاور سرمایه‌گذاری در بورس، متخصص آی‌تی، تجارت الکترونیک و بازاریابی، وب‌مستر و طراح وب‌سایت

۲۲۷ نظر

 1. سلام خسته نباشید اقا میثم ممنون از سایت خوب و ارزندتون میخواستم بدونم امکان ایجاد فیلترهایی که نمادهایی رو که به نقاط مقاومت و حمایتشون نزدیک شدن و یا اون ها رو شکسته و در مرحله ی پولبک هستند وجود داره؟
  بازم ممنون از اطلاعات مفیدی که با ما به اشتراک گذاشتید
  برخلاف بقیه ی سایت ها فیلتر هاتون فوق العاده دقیق وکاربردی هست

  • سلام؛ خواهش می‌کنم، لطف دارید
   فیلترها صرفاً بر اساس تابلوی سهم نوشته میشن و خروجی اونا بر اساس اتفاقاتی هست که هر روز در سهم میوفته. موارد تکنیکال رو می‌بایست با نرم‌افزار چک بفرمائید.

 2. سلام
  یه کد که بشه RSI زیر 40 رو فقط لیست کرد رو من ندیدم تو لیست کدهاتون
  هر چی از سایت های دیگه پیدا کردم کاملا اشتباه نشون دادن

 3. سلام و وقت بخیر
  با چه فیلتری میشه فهمید که سهامدار درصدی خرید یا فروش داشته؟
  ممنون

 4. آقای دکتر سلام.
  ممنون بابت فیلترهای خوبتون…
  امکان دارد که فیلتر سهام عقب مانده در گروه را بنویسید؟
  ممنون

  • سلام؛ خواهش می‌کنم
   فیلترها صرفاً بر اساس تابلوی سهم نوشته میشن و خروجی اونا بر اساس اتفاقاتی هست که هر روز در سهم میوفته. موارد تکنیکال رو می‌بایست با نرم‌افزار چک بفرمائید.

 5. سلام
  برای شرکت های فرابورسی این فرمول هست
  (bvol)==1

  چجوری می تونیم فقط پایه زرد داشته باشیم.
  یا فرابورس منهای پایه زرد داشته باشیم.
  متشکرم

 6. آقای دکتر محمدی عزیز
  حضرتعالی با این لطفت مهربانی و انسانیت را برای ما معنا کردی… انسانی با کرامت و قلب بزرگ هستید❤️

 7. سلام
  ممنون بابت فیلترهاتون
  می خواستم ازتون درخواست کنم یک فیلتری از حجم مشکوک ارائه بدید.
  1- سهم هایی که حجم امروزشون بیش از 4 برابر حجم میانگین ماهنشون باشه (همراه با نمایش میزان اختلافشون در ستون c0)
  2- سهم هایی که حجم 5 روزشون بیش از 4 برابر حجم میانگین 90 روزه باشه. (همراه با نمایش میزان اختلافشون در ستون c0)
  تشکر.

 8. سلام. وقت شما بخیر.
  فیلتری برای تشخیص نمادهایی که فقط یک کد حقیقی بیش از 500 میلیون تومان از آن خریداری کرده است رو میشه نوشت؟
  تشکر

 9. سلام آقای محمدی با تشکر از سایت خوبتون

  آیا امکانش هست فیلتری بنویسید که نشون بده چند کد حقیقی یا حقوقی به چه مبلغی خرید یا فروش کردن.
  مثلا ۱ کد حقیقی به مبلغ‌ ۱ میلیارد تومان خرید کرده یا چند کد به همین حالت بیشتر تعداد کدها یا مبالغ خرید یا فروش مدنظر باشه

 10. سلام
  ببخشید چهارتا فیلتر اول چه تفاوت هایی باهم دارند؟

 11. با سلام و وقت بخیر
  فیلتر ورود پول هوشمند وقتی اعتبار سنجی رو میزنم ارور زیر را میدهد
  خطای زیر در هنگام اجرا مشاهده شد:
  SyntaxError: missing ) in parenthetical
  میشه راهنماییم کنید
  ممنون

  • سلام
   اگه تنظیمات دیده‌بان بازار رو مطابق عکس انجام داده باشید، خطایی به انگلیسی مشاهده کردید، یا ایراد از مشکلات فنی سایت TSETMC هست، یا مشکل موقتی هست و رفع میشه؛ با مرورگرهای دیگه‌ای هم امتحان کنید.
   این خطا معمولاً در روز و ساعت‌های تعطیلی بازار مشاهده میشه. در ساعات بازار امتحان کنید احتمالاً رفع میشه.

 12. سلام وقت بخیر من دنبال فیلتری هستم که بشه سهامی رو دید که روند مثبت دارن و مثلا از 1 درصد بالاتر نرفتن یعنی در اصل صف نشده باشن و بشه خرید کرد. ممنون

 13. سلام جناب محمدی وقتتون بخیر
  اگر امکانش هست فیلتری رو بنویسید که نشون دهنده تعداد افراد خریدار حقیقی و ورود پول هایه درشت توسط حقیقی ها به سهم باشه
  مثلا یه حقیقی ۱میلیارد خرید کرده یا ۱۰ حقیقی از صف فروش ۱۰ میلیارد خرید کردن که نشون دهنده خریدهای گروهی هم باشه

  با تشکر از سایت خوبتون

 14. درود استاد
  عالی بود 🙂
  دم شما گرم سپاس فراوون از زحماتی ک میکشین
  خیلی مفید و کامل و کاربردی بودن
  سالم و سربلند و موفق باشین همیشه

 15. سلام استاد
  ببخشید آیا فیلتری می شود نوشت که تعداد نمادهایی را نشان دهد که قیمت آخرین، بزرگتر از قیمت پایانی باشد. (فقط تعداد بگوید نه اینکه اسم خود شرکت ها. می خواهم مثلا از 600 شرکت، مقایسه کنم که چه تعدادی بالاتر از قیمت پایانی بسته شده اند) چون برای مشخص کردن یا پیش بینی بازار فردا (سبز هست یا قرمز) در فیلتر pl>pc اسم شرکت های زیادی می آید و نمی توانم بشمارم و مقایسه کنم با 600 شرکت.

  اگر یه همچین فیلتری نیست، آیا فیلتر دیگری هست که بتوان مثبت یا منفی بودن بازار فردا را پیش بینی کرد؟
  با تشکر

  • سلام
   فیلترها صرفاً بر اساس تابلوی سهم نوشته میشن و خروجی اونا بر اساس اتفاقاتی هست که هر روز در سهم میوفته. تعداد رو خودتون می‌تونید خروجی اکسل بگیرید.
   فیلترهای پیش‌بینی بازار فردا به کلاس آموزشی نیاز داره که چطور ازشون استفاده کنید.

 16. سلام استاد
  ببخشید آیا فیلتری می شود نوشت که واگرایی rd+ را نشان دهد. با تشکر

 17. سلام وقت بخیر، استاد میشه لطف کنید فیلتری که لیست سهام هایی که به بازه مقاومتی یا حمایتی رسیدند رو نشون بده بفرستید

  • سلام
   فیلترها صرفاً بر اساس تابلوی سهم نوشته میشن و خروجی اونا بر اساس اتفاقاتی هست که هر روز در سهم میوفته. موارد تکنیکال رو می‌بایست با نرم‌افزار چک بفرمائید.
   فیلتر سهم‌هایی که چندین روزه منفی یا مثبت هستن داخل سایت هست.

 18. سلام وقت بخیر
  فیلتری رو میخواستم که قیمت پایانی در ده روزه گذشته بیشتر از ده درصد رشد نکرده باشه و همچنین نزول بیشتر از ده درصد هم نداشته باشه
  ممنون از مطالب مفیدتون

 19. سلام مهندس عزیز

  از فیلتر پول هوشمند که استفاده میکنم ارور میده که صفر رو نمیتونه توی undefined بخونه، یه همچین چیزی. ممنون میشم راهنمایی بفرماین.

  • سلام
   اگه تنظیمات دیده‌بان بازار رو مطابق عکس انجام داده باشید، خطایی به انگلیسی مشاهده کردید، یا ایراد از مشکلات فنی سایت TSETMC هست، یا مشکل موقتی هست و رفع میشه؛ با مرورگرهای دیگه‌ای هم امتحان کنید.
   این خطا معمولاً در روز و ساعت‌های تعطیلی بازار مشاهده میشه. در ساعات بازار امتحان کنید احتمالاً رفع میشه.

 20. سلام استاد
  موقع اجرای فیلتر هوشمند این گزارش TypeError: Cannot read property ‘0’ of undefined دارم. مشکل چی هست؟

  • سلام
   اگه تنظیمات دیده‌بان بازار رو مطابق عکس انجام داده باشید، خطایی به انگلیسی مشاهده کردید، یا ایراد از مشکلات فنی سایت TSETMC هست، یا مشکل موقتی هست و رفع میشه؛ با مرورگرهای دیگه‌ای هم امتحان کنید.
   این خطا معمولاً در روز و ساعت‌های تعطیلی بازار مشاهده میشه. در ساعات بازار امتحان کنید احتمالاً رفع میشه.

 21. سلام وقت بخیر، فیلتری که لیست سهام هایی که به بازه مقاومتی یا حمایتی رسیدند رو نشون بده

  • سلام
   فیلترها صرفاً بر اساس تابلوی سهم نوشته میشن و خروجی اونا بر اساس اتفاقاتی هست که هر روز در سهم میوفته. موارد تکنیکال رو می‌بایست با نرم‌افزار چک بفرمائید.
   فیلتر سهم‌هایی که چندین روزه منفی هستن داخل سایت هست.

 22. سلام استاد. ممنون بابت زحماتتون. یه راهنمایی میخاستم لطفا. من از فیلتر پول هوشمند استفاده میکنم… ولی سهمایی که تو فیلتر میاد اکثرا صف خرید شدن و سهم بهم نمیرسه… میشه یه فیلتر بهم معرفی کنید که استانه ورود پول هوشمند رو نشون بده؟ ممنون میشم

 23. سلام استاد گرامی خیلی استفاده کردم نمی دونم چگونه تشکرکنم

  در پناه خدا باشید

 24. با سلام
  می خواستم بدونم فیلتری که مثلا برای rsi می نویسید رو میشه به دیگر اندیکاتورها هم تعمیم داد؟ یعنی با همون قالب میشه برای اندیکاتور دیگه های هم نوشت؟ یا اینکه هر اندیکاتوری یک قالب مخصوص به خود دارد؟

 25. سلام مهندس جان. سپاس از زحمت هاتون. فیلتری می خواستم که سهامی رو نشون بده که پنج روز متوالی منفی باشه و rsi کوچکتر از 40 داشته باشه و قدرت خریدار هم بالا باشه.

  • سلام
   فیلترهای مربوط به RSI درست و دقیق کار نمی‌کنه، به همین دلیل پیشنهاد نمی‌کنم و چون باهاش کار نمی‌کنم و لازمم نمیشه، در سایت نمی‌ذارم.
   فیلتر روزهای منفی و قدرت خریدار در سایت هست.

 26. سلام ببخشید میشه یه فیلتر بدین که قدرت ورود پول هوشمند بنویسه ممنون

 27. باسلام. جناب محمدی خواهشمندم فیلتر “بیشترین درصد کاهش فصلی” و “کف قیمتی سه ماهه” را درج فرمایید.
  باتشکر

  • سلام
   با توجه به توابع فیلتر نویسی سایت بورس، امکان نوشتن این فیلترها میسر نیست. فیلترهای مشابه در سایت قرار داره، مثلاً:
   «سهم‌هایی که در یک ماه گذشته بیش از 20% افت داشته‌اند»

 28. با سلام و عرض خسته نباشید🌹
  سوال داشتم در مورد اینکه چطور میشه به عنوان مثال “٢٠ نماد که دارای بالاترین میانگین خرید هر حقیقی” چطور میشه نوشت؟

 29. سلام
  ممنون از فیلتر های خوبی که گذاشتین
  من یه فیلتر لازم دارم امکانش هست برای من بسازین! «مجموع قیمت پایانی پنج روز گذشته کمتر از ده درصد باشد»
  ممنون میشم اگر راهنمایی کنید

 30. سلام وقت بخیر فیلتر rsi رو میخواستم
  خیلی ممنون بابت مطالب مفیدتون

 31. ممنون از لطفتون و زحمتی که کشیدین

 32. سلام
  خسته نباشید آیا میشه فیلتری نوشت که نشون بده یک کد حقیقی خاص خرید بالای 500 میلیون داشته و کد به کد حقوقی به حقیقی هم انجام شده

 33. سلام اگر امکان دارد فیلتری بهم بدین که مکدی از حوالی صفر یا زیر صفر در حال مثبت شدن است

 34. سلام. ممنون از اینکه همیشه پاسخگو هستید
  سوالم اینه که مثلا استراتژی خرید در فیلتر های شماره 1 تا 10 چیه؟
  و درخواست دارم فیلتر (فروش حقوقی بالای 15% و کد به کد حقوقی به حقیقی و نمادهای مستعد رشد و تعداد خریدار کمتر از تعداد فروشنده) رو زحمت بکشید

  • سلام؛ خواهش می‌کنم
   استراتژی خرید هر کسی متفاوته که می‌بایست طبق آموزش‌هایی که دیده استفاده کنه.

   فیلترهای مشابه رو در متن و قسمت نظرات در جواب سایر دوستان ارائه دادم.

 35. سلام میبخشید سوالم شاید بی ربط باشه من تو سایت tsetmc نمیتونم حجم معاملات رو ببینم یعنی نشون نمیده و همچنین قسمت پیشنهادات و راهنمای فیلتر نویسی رو هم نشون نمیده از چند تا مرورگر هم استفاده کردم نشد کمکی میتونید بکنید؟ممنون

  • سلام
   گاهی مشکل از سایت سازمان بورس هست که به صورت موقتی اینجوری میشه و بعد درست میشه.
   اگه همیشه این مشکل رو داشتید، ویندوز رو عوض کنید و نرم‌افزارهای فلش پلیر، جاوا و… رو نصب کنید.

 36. سلام آقا میثم. ممنون از پیج خوبتون. یه سوال داشتم اینکه آیا فیلتری هست که مووینگ اورج ۲۰۰ روزه به ما بده؟ متشکرم اگه میدونید بهم بگید.

 37. سلام. بابت زحماتتون نهایت تشکر رو دارم.
  فیلتری که سهم های با بیشترین ورود پول حقیقی ها و بیشترین خروج پول حقیقی ها رو نشون میده رو لطف میکنین بذارین؟

  ممنون میشم.
  ورود پول رو گذاشتین. ولی من بیشترین ورود و خروج منظورمه

 38. دست شما درد نکنه

 39. سلام .میشه فیلتر فروش حقوقی بالای 15 درصد به همراه کد به کد حقوقی به حقیقی رو زحمت بکشید.
  ممنون

 40. با سلام
  اکثریت فیلترها رو که من استفاده کردم هیچ خروجی نداشتن
  نمیدونم چرا

 41. عرض سلام و خسته نباشید . فیلتری هست که نشون بده رشد ماهانه سه ماهه یا سالانه نمادی رو.‌ با تشکر فراوان

  • سلام؛ زنده باشید
   فیلترها بر اساس تابلوی روز سهم نوشته میشن و دیتای قدیمی‌تر رو باید از نرم‌افزارهای تکنیکال بررسی کنید.
   فیلتر حجم معاملات در تایم‌فریم‌های بلندمدت در سایت قرار داره.

 42. سلام و ممنون بابت فیلترهایی که گذاشتید که در هیچ جایی ورود و خروج پول هوشمند رو نزاشتن
  استاد یک سوال داشتم در مورد پول هوشمند مثلا فیلتر ورودشو نشون بده و از لحاظ تکنیکالی جای خوبی باشه (حمایتها و فیبو و…) میتونیم خرید کنیم سهم مورد نظر رو؟

  • سلام؛ خواهش می‌کنم
   فیلترها صرفاً بر اساس تابلوی سهم نوشته میشن و خروجی اونا بر اساس اتفاقاتی هست که هر روز در سهم میوفته؛ جهت خرید و فروش می‌بایست حتماً وضعیت بنیادی و تکنیکال سهم بررسی شه…

 43. سلام واقعا خسته نباشید آیا امکان نوشتن فیلتر برای ایچیموکو وجود دارد مثل کراس تنکنسن و کیجنسن یا عبور از کوموی نزولی

  • سلام؛ زنده باشید
   فیلترها بر اساس تابلوی روزانه‌ی سهام نوشته میشه و فقط دیتای تابلو رو میشه ازش استفاده کرد. سایر موراد تکنیکال رو می‌بایست با نرم‌افزار دنبال کرد.

 44. آقای محمدی امکان دارد فیلتر بولینگر را توضیح دهید و فرمولش را بگذارید با سپاس

  • سلام
   فیلترها بر اساس تابلوی روزانه‌ی سهام نوشته میشه و فقط دیتای تابلو رو میشه ازش استفاده کرد. سایر موراد تکنیکال رو می‌بایست با نرم‌افزار دنبال کرد.

 45. با سلام و عرض ارادت.
  امکان هست فیلتری قرار بدید که درصد فروش حقوقی بالای 15 درصد و قدرت خریدار حقیقی بالاتر رو نشون بده؟

 46. سلام و تشکر بابت فیلترها

  امکانش هست بهترین و مهمترینشونو معرفی کنید

  آخه سخته 100 فیلتر بزاریم توی دیده بان و هر روز بخایم 100 فیلتر رو چک چکنیم

  امکانش هست کمک کنید

  با تشکر

  • سلام؛ خواهش می‌کنم
   هر فیلتری کارایی خاص خودش رو داره و بحث بهتر یا مهم‌تر بودن مطرح نیست. بستگی داره شما دنبال چه ویژگی‌هایی از تابلوی سهام باشید و بر اساس چه استراتژی یا سیستم معاملاتی‌ای اقدام به خرید و فروش کنید. لذا می‌بایست هر کسی متناسب با اطلاعات بورسی و آموزش‌هایی که دیده، از فیلترها استفاده کنه.

 47. احسان الله علی آبادی

  سلام و وقت بخیر و سپاس از وقتی که برای هموطن های خودتون بدون چشم داشت گذاشتید.
  واقعا لذت بردم و از راه دور دستهای شما رو می بوسم.
  بنده احسان الله علی آبادی، مستر کوچ (سرمربی) سابق آکادمی بورس جبل عاملی هستم که مدتی هست به معاملات بازار بورس ایران بشدت علاقمند شدم منتها بررسی تعداد زیاد نماد واقعا انرژی زیادی می بره.
  علاقمند به استفاده از فیلترهایی هستم که بشه به کمکشون چارتهایی که ستاپ های معاملاتی مثل پولبک در تایم فریم های روزانه و هفتگی رو غربال می کنند تست و بکارگیری شخصی کنم.
  در این زمینه ممکنه کمکم کنین؟
  پیشاپیش سپاسگزارم.

 48. با عرض سلام و خسته نباشید.
  ممنون بخاطر سایت خوبتون و فیلتر های کاربردی که در اختیام همه گذاشتید
  ببخشید میخواستم ببینم از کدام فیلتر میشه فهمید که در طول روزکاری که سهم از منفی به صف خرید میرسه و حجم زیادی معامله میشه و بلوکی معامله میشه
  ممنون

  • سلام؛ زنده باشید
   خواهش می‌کنم

   در این زمینه فیلترهای متنوعی نوشتم که می‌تونید استفاده کنید، به عنوان مثال:
   سهم‌هایی که در حال برگشت قیمتی از منفی به مثبت هستند و می‌توان برای نوسان‌گیری روزانه به کار برد
   یا
   صف فروش‌هایی که جمع شده‌اند و گارد صعودی گرفته‌اند

 49. سلام و خسته نباشید
  دکتر جان یه درخواستی دارم
  میتونیم یه فیلتر داشته باشیم که سهم هایی رو نشون بده که اولین روز صف خرید شدنشون باشه؟

  • سلام؛ زنده باشید
   در حال حاضر همچین فیلتری ننوشتم، اگه آماده کردم در سایت قرار خواهم داد.
   انواع فیلترهای صف خرید در سایت قرار داره و به طور کلی، فیلترها بر اساس دیتای تابلوی روز سهم هست.

 50. سلام ممنون بخاطر زحمات بدون چشم داشتتون. میخواستم بدونم امکان نوشتن فیلتری هست که نشون بده میله های مکدی پایینتر از خط صفر قرار دارن؟

 51. سلام من اول بهمن مقداری سهام شرکتی رو گرفتم و دوم بهمن هم مقداری به سهام اضافه کردم پول از کارتم کم شده ولی تو قسمت دیده بان همان تعداد سهم های روز قبل رو میاره. به نظرتون ایراد از کجاست

 52. سلام. واقعا فیلترهای کاربردی ای نوشتید و ممنون که سخاوتمندانه در اختیار ما میذارین. میشه بفرمایید از نظر شما کدوم فیلترها اصلی ترین و قوی ترین فیلترها جهت خرید هستند؟ شماره شون هم بگید کافیه. متشکرم

 53. با سلام و سپاس فراوان از فیلترهای خوبتون،
  آیا فیلتری هست که سهام های مثبت رو در شاخص کل منفی بازار، طی x روز گذشته نشون بده؟

 54. سلام
  با تشکر از فیلترهای خوب توی سایت
  من فیلتر rsi میخوام مثلا پایین تر از 30 و بالاتر از 70 درصد با تشکر

  • سلام؛ خواهش می‌کنم
   فیلترهای مربوط به RSI درست و دقیق کار نمی‌کنه، به همین دلیل پیشنهاد نمی‌کنم و چون باهاش کار نمی‌کنم و لازمم نمیشه، در سایت نمی‌ذارم.

 55. سلام استاد
  فیلتر (حداکثر و حداقل قیمت توی 60 روز محاسبه کنم و بگیم سهم هایی که حداقل 50 درصد رشد کرده اند و یک افت 20 درصدی اتفاق افتاده باشه) چی میشه؟

 56. با عرض سلام و خسته نباشید و تشکر از فیلترهای بسیار خوبی که توی سایت گذاشتین. فیلتری رو نیاز داشتم که نشون بده (کمترین قیمت معامله شده + بیشترین قیمت معامله شده یک سهم در 14 روز اخیر) بالاتر از یک عدد خاصی باشه. سپاس بسیار از شما

 57. سلام جناب آقای محمدی . با سپاس فراوان از فیلترهای خوب و کاربردی که در سایت قرار دادین
  من فیلتر ورود شخص حقیقی درصدی به یک سهم رو می خواستم .

 58. سلام استاد وقت بخیر .خیلی ممنون از زحماتتون.استاد من دنبال فیلتر همپوشانی تنکن سون و کیجن سون هستم چطور می تونم تهیه اش کنم می شه در این مورد کمکم کنید

 59. سلام دکتر جان وقتت بخیر
  این کد: کمترین قیمت نسبت به 3 روز گذشته
  (pl)<[ih][2].PriceMin&&(pl)<[ih][1].PriceMin&&(pl)<[ih][0].PriceMin)
  یه سری از سهام ها رو نشون نمیده مثل (وثخوز)
  مشکل از کجاست؟

 60. سلام وقت بخیر
  ممنون و سپاسگزار از کار ارزشمندتون
  فیلتری که اختلاف قیمت کنونی سهم با حداکثر (همچنین با حداقل) قیمت شش ماهه یا یکساله بالای 20 درصد باشه رو میخواستم اگر براتون مقدوره بفرمایید
  ممنون

 61. خطای زیر در هنگام اجرا مشاهده شد:
  TypeError: Cannot read property ‘0’ of undefined
  سلام دکنر جان علت این خطا چیه و برای رفع اون باید جکار کنم.ممنون

  • سلام
   اگه تنظیمات دیده‌بان بازار رو مطابق عکس انجام داده باشید، خطایی به انگلیسی مشاهده کردید، یا ایراد از مشکلات فنی سایت TSETMC هست، یا مشکل موقتی هست و رفع میشه و با مرورگر دیگه‌ای هم امتحان کنید.
   این خطا معمولاً در روز و ساعت‌های تعطیلی بازار مشاهده میشه. در ساعات بازار امتحان کنید احتمالاً رفع میشه.

 62. سلام جناب دکتر ممنون بایت سایت خیلی خوبتون تشکر میکنم سوالم اینه چرا وقتی فیلترها رو کپی میکنیم تا در سایت tse پست کنیم موقع پست کردن فیلتر اعداد برعکس میوفته مثلا اخرش عدد هست اولش میوفته در این مواقع باید چیکار کنیم؟
  ممنون از راهنماییتون

 63. سلام
  1- توابع قابل استفاده در سایت سازمان بورس مثل (math.abs (x و … را که در قسمت راهنمای وب سایت به اون اشاره شده را چطور میتونیم استفاده کنیم؟
  2- در قسمت راهنما وب سایت گفته شده که (اطلاعات تا 21 روز قبل قابل استفاده است). پس ما چطور میتونیم برای محاسبه میانگین حجم ماه و … از اون اطلاعات استفاده کنیم؟
  با تشکر

 64. با سلام اقای محمدی. فیلتری با این مشخصات “نمادهای در حال افزایش حجم بعد از 21 روز” رو میخواستم با تشکر

  • سلام
   خدمت شما (حجم معاملات بیش از 21 روز گذشته):
   (tvol)>(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J)/21)

 65. دکتر جان سلام و عرض ادب مجدد
  واقعا ممنون از فیلتر های درجه یکی که زحمتشو کشیدین
  یه خواهشی دارم
  یه فیلتری یا روشی اگه امکانش هست معرفی کنید که سهم هایی رو نشون بده که N% شناوری داشته باشن
  مثال سهم هایی که 65% شناوری دارن
  جواب خریخت و…..

 66. با سلام و خسته نباشید.
  ابتدا لازم میدونم جهت کار ارزنده تون ازتون تشکر کنم.
  استاد ببخشید فیلترهای که عدد دارن برای من Erorr میدن، مثلا میخوام ببینم چه سهمهایی در بیست روز گذشته بیشتر از 20 درصد کاهش قیمت داشتند ولی متاسفانه با Erorr مواجه میشم! نمیدونم مشکل کجاست لطفا راهنمایی بفرمائید
  ممنون.

 67. دکتر جان فیلترشو برام میفرستی زیر همین کامنت
  آخه من فقط این فیلترو پیدا کردم
  ((شرکت‌هایی که تعداد سهام‌شان زیر 100 میلیون است (کوچک‌ترین شرکت‌های بورسی))
  کلا همه شرکت ها رو میتونم توی یه لیست ببینم؟

 68. چطوری میتونم شرکت های که تعداد سهامشون زیر 100 میلیون هست رو پیدا کنم

 69. دکتر جان سلام و خسته نباشید
  این فیلتر کامل انجام نمیشه
  شرکت‌هایی که تعداد سهام‌شان زیر 100 میلیون است (کوچک‌ترین شرکت‌های بورسی)
  یه تعداد کمی از شرکت ها رو میاره. و بیشتر شرکت ها رو نمیاره
  ممنون میشم یه بررسی کنید

  • سلام؛ زنده باشید
   فیلترها بر اساس تابلوی سهم خروجی میده و اگه ویژگی تعریف شده رو سهمی داشته باشه، نشون داده میشه.
   تعداد شرکت‌هایی که سهام‌شون زیر 100 میلیونه، زیاد نیست.

 70. سلام آقای محمدی عزیز
  اکسل این فیلتر ها رو میشه قرار بدید
  هرجا گشتم اینجا نبود

 71. سلام جناب محمدی، عالی بود واقعا، خدا خیرت بده

  فیلتری که سهام دارای الگوی انگالف رو نشون بده رو داری؟ هم صعودی و هم نزولی

 72. درود بر استاد محمدی
  احتراما: در پی یافتن فیلتری هستم که هر روز rsi سهام را در سه بازه زیر 30 بین 30 و 70 و بالاتر از 70 در سه ستون متوالی نمایش دهد.
  آیا کمکم می نمایید؟
  تشکر از پاسخ شما

 73. سلام اقای دکتر
  استاد عزیز
  1- فیلتر «سهم‌هایی که حجم خرید حقوقی‌ها بیشتر از حجم خرید حقیقی‌ها است» کار نمیکنه ایا ترتیبش بهم نخورده اون ct باید اخر باشه یا اول
  2- برای ورود بر اساس تجربه و تخصص شما کدوم فیلترها بهتر است؟ زیاد که باشن گیج میشم.
  مرسی

  • سلام
   1- مشکل نداره، دقیقاً کپی پیست کنید جواب میده. اگه جواب نداد یعنی اون لحظه هیچ سهمی اون شرط فیلتر رو نداره یا سایت TSETMC مشکل داره.
   2- فیلترها معیار خرید و فروش نیستن؛ صرفاً بررسی بازار هست. جهت خرید و فروش می‌بایست تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال خروجی فیلترها رو بررسی کنید. هر کسی بر اساس استراتژی شخصی خودش می‌بایست فیلتر مدنظرش رو انتخاب کنه.

 74. درود وقت بخیر
  سوالی داشتم، توی راهنمای سایت tse
  تعداد خریدار حقیقی، تعداد فروشندگان حقیقی، حجم خریدار حقیقی، حجم فروشندگان حقیقی ((ct).Buy_CountI) و…

  با فرمولا نام برده شده در صورتی که وقتی این اعداد رو از طریق cfield می بینم، تفاوت دارن با خود سایت، در قسمت در یک نگاه، معمولا اعداد که خود فرمول نشون میدن خیلی کمتر از مقدار سایت هستن، ممنون میشم راهنمایی کنید.
  فکر کنم فرمولا یه تایم خاصی رو نشون میدن چون من با دید شروع بازار تا اون لحظه از این فرمولا استفاده می کردم بعد که اعداد چک کردم متوجه شدم تفاوت دارن با خود سایت

 75. سلام مهندس ببخشید یه فیلتر می خوام برای سهم هایی که در ماه گذشته کف سازیش تمام شده باشه

 76. درود بر شما جناب محمدی عزیز خسته نباشید
  فیلتری میخاستم که نشون بده کمترین قیمت امروز با کمترین قیمت دیروز یکی باشه. سپاس

 77. کف قیمت دوماهه و درصد فاصله تا آن// با سلام مشکل این کد چیه آقای محمدی. با تشکر

 78. سلام خدمت شما
  تشکر فراوان بابت فیلترهای مفیدی که گذاشتید
  من یه فیلتر میخاستم که نسبت ارزش معاملات اخرین روز رو به میانگین ارزش معاملات ۱۴ روز قبل اون با درصد نشون بده
  با تشکر

 79. سلام خسته نباشید با تشکر از شما
  میشه لطف کنید فیلتری معرفی کنید که سهام هایی رو نشون بده که مثلا قیمتش زیر 500 تومان است .

 80. با سلام و عرض ادب و احترام
  فیلترها بسیار عالی و کاربردی هستن.
  صمیمانه تبریک میگم و آرزوی موفقیت های روز افزون برای شما استاد بزرگوار دارم

 81. سلام آقای محمدی عزیز خسته نباشی
  فیلتری هست که نشون بده سهم دو روز متوالی کندل هامر هم اندازه خورده؟

 82. جالبه کامپیوتر همکارم اررو نمیده و سهم هایی رو هم نشون میده ولی در کامپیوتر من اررور میده و ثبت هم کردم ولی نمادی رو نشون نمیده

 83. با سلام در مورد فیلتر ورود و خروج هوشمند این ارور رو میده
  //TypeError: mw.InstHistory[row.inscode] is undefined

  • سلام
   ارورهایی که به انگلیسی نوشته میشه، ایراد از سایت بورس هست. در ساعات مختلف و یا با مرورگرهای مختلف امتحان کنید.
   فیلترها همواره بررسی میشن که مشکل نداشته باشن.

 84. سلام تشکر از فیلترهای مفیدتون. با این خطا چیکار باید کرد. برای خیلی از فیلترها این خطا ظاهر میشه

  خطای زیر در هنگام اجرا مشاهده شد:
  TypeError: Cannot read property ‘0’ of undefined

 85. سلام و وقت به خیر خدمت شما
  برای DEMA هم میشه فیلتر نوشت؟
  اگر میشه لطف کنید بزارید
  با تشکر

 86. سلام آقای محمدی
  ممنون از فیلترهایی که قرار داده اید…
  فیلتری میخاستم قرار بدید که کندل هامر در کف ترین نقطه رو بتونه تشخیص بده ممنون میشم اگه همچین فیلتری رو قرار بدین… سپاس

  • سلام
   خواهش می‌کنم
   این مورد به تکتیکال ربط داره و با فیلتر نویسی شما نمی‌تونید تکنیکال (کف یا سقف) رو مشخص کنید.
   یا باید فیلتر کندل چکش رو انتخاب کنید و وضعیت تکنیکالی سهم رو ببینید، یا باید کندل فیلتری که نشون میده سهم چندین روز منفیه رو بررسی کنید.

 87. سلام و وقت بخیر
  چرا در سایت سازمان بورس [ih][0] نوشته شده دیروز ولی اینجا معنی این امروز هست؟ خودم چندتا فیلتر نوشتم بعضی مواقع مثلا عصر ساعت دو ih 0 قیمت امروز حساب میکنه، ولی همین کد در همون روز ساعت ۹ شب ih 0 قیمت دیروز حساب میکنه؟

  • سلام؛ وقت بخیر
   این تابع برای روز معاملات هست و عصر (شب) که دیتای سایت واسه روز بعد آپدیت میشه، معاملات امروز در سابقه‌ی معاملات قرار می‌گیره و دیتاش انگار واسه روز قبل هست.

 88. سلام ، وقت بخیر
  ببخشید میشه فیلتری که 6 روز گذشته یک سهم رو بررسی می کنه و سهم هایی رو که حداقل 3 روز از این 6 روزشون منفی هست رو نشون بده رو معرفی کنید؟

  • سلام
   وقت بخیر
   همچین فیلتری نداریم؛ فیلترها بر اساس اطلاعات تابلوی سهم نوشته میشن که می‌تونید فیلترهای مشابه رو ببینید، مثلاً فیلتر «سهم‌هایی که حداقل 3 روز است بیش از 4% منفی هستند» یا فیلتر «سهم‌هایی که در 5 روز گذشته منفی معامله شده‌اند»

 89. سلام خسته نباشید ببخشید فیلتری دارید که سهمهایی که آر اس ای 7 روز بزرگتر از آر اس ای 14 روز باشد رانشان دهد.خیلی ممنون

  • سلام
   زنده باشید
   فیلترهای مربوط به RSI درست و دقیق کار نمی‌کنه، به همین دلیل پیشنهاد نمی‌کنم و چون باهاش کار نمی‌کنم و لازمم نمیشه، در سایت نمی‌ذارم.

 90. سلام آقای محمدی ممنون بخاطر فیلترهایی که گذاشین، از اینکه بدون منت و چشم داشتی این کارو کردین واقعاااا ازتون تشکر میکنم.🌹🌹🌹ان شالله همیشه موفق باشید و شاد

 91. سلام جناب محمدی
  واااقعا فیلترها عالی و کاربردی هستن
  ممنونم ازتون
  یه سوال داشتم خدمت تون
  آیا فیلتری هست که لحظه شکستن میانگین قیمت 55 روزه توسط میانگین قیمت 5 روزه (از پایین به بالا) رو به ما بده؟

  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  • سلام
   خواهش می‌کنم، لطف دارید
   فیلترها بر اساس دیتای روز معاملات تعریف میشن و هیچ فیلتری واسه آینده نمیشه نوشت!
   این موارد رو می‌بایست با تحلیل تکنیکال بررسی بفرمائید.

 92. سلام جناب محمدی
  یک سوال دیگه هم داشتم از خدمتتون آیا فیلتری برای واگرایی ها هم هست؟
  ممنون از شما و زحماتتون

 93. با عرض سلام و خسته نباشی
  جناب محمدی در مورد پیغام خطا در فیلتر ورود پول هوشمند در زمان بازگشایی بازار تا اواخر بازار پیغام خطا به این صورت میباشد: cannot read property’o’ of undefined
  لطفا راهنمایی بفرمایید
  با تشکر از سایت فوق العاده تون و زحمات شما عزیز

 94. سلام
  جناب محمدی فیلتر ورود پول هوشمند از ساعت 10 به بعد اخطار خطا میده و دوباره بعد از زمان معاملات درست عمل میکنه
  میشه راهنمایی بفرمایید
  با تشکر

 95. جناب محمدی منظورم اینست که با توجه به گذشته معاملات و اطلاعات آن بتوانیم روند را حدس بزنیم

  • این مورد رو شما با تحلیل تکنیکال می‌بایست بررسی بفرمائید. فیلترها صرفاً سهامی که در همون روز معاملاتی رفتار خاصی داشتن رو نشون میده، به عنوان مثال: فیلتر ورود پول هوشمند

 96. با سلام برای اولین بار است که سایت خوب و مفید شما را میبینم.
  جناب دکتر برای فیلتر نویسی نسبت حجم و قدرت خرید سهامی که حداقل در دو و یا سه روز آینده مثبت هستندچه فیلتری باید بنویسم؟ ممنون از پاسخ دهی شما

  • سلام
   ممنون، لطف دارید
   فیلترها بر اساس دیتای روز معاملات تعریف میشن و هیچ فیلتری واسه آینده نمیشه نوشت! اگه می‌شد این کار رو کرد که همه باید سود کنن، کی می‌فروشه؟! و میشه ماشین پول‌سازی!

 97. با سلام و درود خدمت آقای دکتر محمدی.
  بسیار سپاس از لطف شما در به اشتراک گذاری فیلترها. پرسشی داشتم که اگر پاسخ دهید ممنون می شوم. من وقتی فیلتری رو اجرا می کنم یا یک قالب شخصی درست می کنم سایت TSETMC خروجی اکسل از آن نمی دهد (در حقیقت این گزینه ی “خروجی اکسل از دیده بان بازار شما” کار نمی کند) در حالی که خروجی html دقیقا همان محتوای فیلتر یا قالب شخصی است. آیا این خطای سایت است یا جزو مواردی است که باید برای داشتن آن هزینه اشتراک پرداخت کرد؟

 98. سلام جناب محمدی
  اول ممنون از زحماتتون که به رایگان در دسترس عموم قرار می دید که جای تشکر و قدردانی داره.
  یه سوال داشتم ازتون فیلتری که سرانه خرید حقیقی به سرانه فروش حقیقی رو مشخص کنه، دارید؟
  فیلتری که رنج مثبت قوی رو به ما نشون بده کدوم فیلتر هست؟
  بازم ممنون از زحماتتون جناب محمدی

  • سلام
   خواهش می‌کنم، لطف دارید
   انواع فیلترهای نسبت خریدار و فروشنده رو گذاشتم. سرانه فیلترش معمولی نیست، کد نویسی پیشرفته نیاز داره و چون از نظر من خیلی کاربردی نیست، توی سایت نمی‌ذارم.
   تعریف‌تون رو از رنج مثبت قوی مشخص کنید، انواع فیلترش توی سایت هست: مثلاً فیلتر «سهم‌هایی که قیمت آخرین معامله بیش از 1% مثبت و قیمت پایانی بیش از 1% منفی باشد»

 99. سلام
  خیلی ممنون بابت این فیلترها
  مفید هستند
  یه سوال؛ چرا فیلترهای حجم که سابقه یک ماهه یا سه ماهه و … رو بررسی می کنه در سایت tse کار نمی کنند.

  • سلام
   خواهش می‌کنم
   فیلترها مدام بررسی میشن و مشکل ندارند.
   در سه حالت می‌تونه خروجی نشون نده:
   1. بر اساس شرط تعریف شده، هیچ سهمی شرایط مورد نظر رو نداشته باشه
   2. تنظیمات دیده‌بان بازار بورس رو طبق چیزی که در مطلب نوشتم، انجام نداده باشید
   3. سایت TSETMC مشکل و باگ داشته باشه و باعث میشه گاهی فیلترها درست نمایش داده نشن

 100. جناب آقای محمدی عزیزم.
  آیا فیلتری هست که بتوان اطلاعات تمامی شرکت ها را در بازه زمانی مشخص مشاهده نمود؟
  منظورتون چه اطلاعاتی هست؟

  منظورم یک خروجی اکسل می باشد که بتوان فرضاً از ابتدای 98 تاکنون را برای کلیه شرکت ها در یک شیت نمایش دهد.
  ممنون

  • سلام
   منظورم این بود کدوم اطلاعات در اکسل اومده باشه؟ چه اطلاعاتی از شرکت مدنظرتونه! جزئی‌تر بفرمائید.
   اما به هر حال، تنها خروجی که میشه از سایت بورس گرفت، در قسمت دیده‌بان بازار، بالای صفحه گزینه‌ی خروجی داره.

 101. جناب آقای محمدی با سلام مجدد خدمت حضرتعالی
  آیا فیلتری هست که بتوان اطلاعات تمامی شرکت ها را در بازه زمانی مشخص مشاهده نمود؟

 102. با سلام و احترام

  جناب آقای محمدی عزیز – تشکر بابت فیلترهای خوبتون

  موفق باشید

 103. با سلام : اسدی هستم… من در مورد رتبه قدرت نسبی بر اساس کانسلیم برای قالب خودم در Tsetmc یک فیلتر داشته باشم، چه فیلتری بنویسم؟ قدرت نسبی سهم: مقادیر کمتر از ۳۰ و بزرگتر از ۹۵ دارای ریسک تلقی می شوند؛ رتبه قدرت نسبی نشان دهنده رتبه رشد یک سهم نسبت به سایر سهام در ۶ ماه گذشته می باشد. (بر اساس کانسلیم): پیشگام یا پسرو:
  معمولا در یک گروه صنعتی در حال رشد، دو تا سه سهم هستند که از رشد خوب و قابل قبولی برخوردارند و بقیه سهام موجود در گروه تعریف چندانی ندارند. به عقیده آقای اونیل شما می توانید به طور مشخصی شانس یک سرمایه گذاری سودآور را افزایش دهید و این در صورتی است که سرمایه گذار، یک سهم از سهام شرکت های پیشرو در صنایع را داشته باشد. برای تشخیص اینکه یک سهم پیشگام است یا پسرو مقیاس ساده ای وجود دارد. اگر قدرت قیمت نسبی سهم در مقیاس ۱ تا ۹۹، زیر ۷۰ باشد، نشان دهنده آن است که سهم مورد نظر از سهام بهتر گروه عقب است. این بدان معنی نیست که قیمت سهم مورد نظر بالا نمی رود، بلکه بدان معناست که اگر بالا رود به اندازه سهام پیشگام افزایش قیمت نخواهد داشت.
  با تشکر از شما…

  • سلام
   جهت نوشتن فیلترهای اندیکاتورها می‌بایست برنامه‌نویسی بلد باشید.
   ضمناً در بازار ایران، شاخص قدرت نسبی بالا یا پایین صرفاً نشان دهنده‌ی رشد یا افت سهم نیست و سایر موارد رو می‌بایست بررسی کرد و در نظر گرفت.
   تحلیل صرفاً بر مبنای شاخص قدرت نسبی می‌تونه باعث اشتباه و ضرر سرمایه‌گذار بشه؛ چون اندیکاتورها می‌تونن مدت‌ها در منطقه‌ی اشباع خرید یا فروش باشن و قیمت رشد یا افت کنه!

 104. سلام…
  چطوری میشه کد فیلتری رو نوشت که استوک هفتگی زیر 20 رو نشون بده و همینطور استوک ماهانه زیر 20 رو.
  ممنون میشم بگید بهم آقا میثم
  تشکر

 105. دوستان؛ به نظر شما کدوم فیلترها برای خرید مهمترند

 106. سلام ضمن تشکر از زحمات شما
  من یک فیلتر میخام برای جمع شدن صف خرید. برای جمع شدن صف خرید عرضه اولیه ها تشکر

 107. سلام
  آیا فیلتر هست که مقدار p/e رو نشان بده یا مقدار سود که در آخرین مجمع تقسیم شده

 108. با سلام و خدا قوت و تشکر از فیلترهای مفیدتون
  کاربرد و اعتبار فیلترها چگونه هست مثلا سهمی که پول هوشمند واردش شده و افزایش حجم داشته

  • سلام، خواهش می‌کنم
   دقیقاً متوجه منظورتون نشدم، چون هر فیلتری توضیح داده شده…
   ورود پول هوشمند، به‌طور کلی یعنی خریداران حقیقی قدرتمند وارد سهم شدن که همون‌طور که در متن نوشتم، باید سایر موارد بنیادی و تکنیکالی سهم رو بررسی کنید.
   فیلترها صرفاً یکی از راه‌های پیدا کردن سهام بین اون همه شرکت است.

 109. سلام. ممنون بابت فیلترهای کاربردیت آقا میثم عزیز.
  برا بعضی فیلترهات این خطا رو میده
  TypeError: mw.InstStat[row.inscode] is undefined

  میدونی دلیلش چیه؟

 110. با عرض سلام و خسته نباشید.
  من سایتهای مختلفی رو واسه فیلتر RSI گشتم ولی هیچکدوم درست نبود.
  توسایت شما هم نیست.
  ممکنه فیلتری بنویسید که نمادهایی با RSI کمتر از 30 در همان روز رو جهت خرید مناسب نشان بدهد؟
  اگر براتون ممکنه به ایمیل بنده ارسال کنید.
  سپاسگذارم

  • سلام
   من به فیلتر RSI اعتقاد ندارم و طبق فرمایش شما، درست نیست! به همین دلیل توی سایت نذاشتم.
   چیزی که مدنظر شماست می‌تونه این فیلترها باشه و می‌تونید خودتون تکنیکال و RSI رو بررسی کنید:
   «سهم‌هایی که چند روز است منفی هستند و حجم معاملات بیشتر از میانگین ماهانه است»
   «سهم‌هایی که در یک ماه گذشته بیش از 20% افت داشته‌اند»

 111. سلام
  ممنون از زحمتی که برای نوشتن و گسترش اطلاعاتتون گذاشتید . ممنون میشم در مورد ماهیت و معنی ورود و خروج پول هوشمند اطلاعاتی بدید

  • سلام
   خواهش می‌کنم
   ورود پول هوشمند به این معناست که خریدارهای حقیقی با پول درشت و قدرتمند با حجم بالایی وارد سهم شده‌اند به صورتی که نسبت خریدار به فروشنده نشان دهنده‌ی قوی بودن خریداران در قیمت‌های مثبت است. (خروج پول هوشمند برعکس می‌باشد.)

 112. سلام
  من تقریباً همه‌ی سایت‌ها رو گشتم اما هیچ سایتی فیلترهاش به خوبی و کاملی سایت شما نمیشه
  ممنون از دقیق و منظم بودن شما

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.